Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2016.gada 25.novembra 44.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 20.oktobra 34.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 15.septembra 30.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 25.augusta 28.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 20.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 16.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 19.maija 13.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 10.marta 6.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 16.decembrīNr. 47

protokols Nr. 22, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16., 17.pantu

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100 728 563 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets Ziedojumi
Ieņēmumi 73 440 979 euro 1 530 euro
Izdevumi 90 010 724 euro 12 654 euroIeņēmumu pārsniegums pār izdevumiem -16 569 745 euro -11 124 euro
Finansēšana 16 569 745 euro 11 124 euro
Atlikums gada sākumā 12 861 542 euro 11 353 euro
Atlikums gada beigās 331 429 euro 229 euro
Aizņēmumi 14 413 159 euro
Aizņēmumu atmaksa 6 185 659 euro
Pamatkapitāla palielinājums 4 187 868 euro

2. Apstiprināt 2016.gadā pašvaldības budžeta izpildītāju tāmes un programmu atšifrējumus, tajā skaitā:

2.1. 01 Vispārējie valdības dienesti

2.1.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.1.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1.;

2.1.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.2.;

2.1.1.3. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.3.;

2.1.1.4. programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.4. un 4.pielikumu;

2.1.1.5. programmas “Norēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības” tāmi Nr.01.1.5.;

2.1.1.6. programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.6. un 7.pielikumu;

2.1.1.7. programmas “Juridiskie pakalpojumi ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos” tāmi Nr.01.1.7. un 17.pielikumu;

2.1.1.8. projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” tāmi Nr.01.1.8.;

2.1.2. pašvaldības pamatbudžetam, tajā skaitā:

2.1.2.1. programmas “PVN nomaksa” tāmi Nr.01.2.1.;

2.1.2.2. programmas “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” tāmi Nr.01.2.2.;

2.1.2.3. programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3.;

2.1.2.4. programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4.;

2.2. 03 Sabiedriskā kārtība un drošība:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.2.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1.;

2.2.1.2. programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2.;

2.2.1.3. programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3. un 4.pielikumu;

2.2.2. Labklājības pārvaldei, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā palīdzība” tāmi Nr.03.2.1. un 30.pielikumu;

2.2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1.;

2.2.4. pašvaldības pamatbudžetam programmas “Atskaitījumi CSDD par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodrošināšanu” tāmi Nr.03.4.1.;

2.3. 04 Ekonomiskā darbība

2.3.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.3.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1.;

2.3.1.2. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2.;

2.3.1.3. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.3.;

2.3.1.4. programmas “Pašvaldības autobusa uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.1.4.;

2.3.1.5. programmas “Zivju resursu atjaunošana” tāmi Nr.04.1.5. un 6.pielikumu;

2.3.1.6. programmas “Pilsētas mežu un publiskās teritorijās esošo koku kopšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 13.pielikumu;

2.3.1.7. programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu;

2.3.1.8. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu;

2.3.1.9. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.18. un 3.pielikumu;

2.3.1.10. programmas “Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.9. un 4.pielikumu;

2.3.1.11. programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.10. un 21.pielikumu;

2.3.1.12. programmas “Nekustama īpašuma iegāde” tāmi Nr.04.1.11. un 22.pielikumu;

2.3.1.13. programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 5.pielikumu;

2.3.1.14. programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.13., 8., 11. un 14.pielikumu;

2.3.1.15. projekta “Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” tāmi Nr.04.1.14.;

2.3.1.16. projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015/2” tāmi Nr.04.1.15.;

2.3.1.17. projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu tūrisma izstādēs - 2016” tāmi Nr.04.1.16. un 5.pielikumu;

2.3.1.18. projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” tāmi Nr.04.1.17.;

2.3.2. Jūrmalas ostas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, programmas “Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1.;

2.3.3. pašvaldības pamatbudžetam, tajā skaitā:

2.3.3.1. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1.;

2.3.3.2. programmas “POS termināla nodrošinājums u.c.” tāmi Nr.04.3.2.;

2.3.3.3. programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3.;

2.4.  05 Vides aizsardzība

2.4.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.4.1.1. programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 6.pielikumu;

2.4.1.2. programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 6.pielikumu;

2.4.1.3. programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 6.pielikumu;

2.4.1.4. programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 15.pielikumu;

2.4.1.5. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.5. un 3.pielikumu;

2.4.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, tajā skaitā:

2.4.2.1. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.1.;

2.4.2.2. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.2.;

2.4.2.3. programmas “Pamatkapitāla palielināšana, projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”” tāmi Nr.05.2.3.;

2.4.2.4. programmas “Pamatkapitāla palielināšana, projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta”” tāmi Nr.05.2.4.;

2.4.2.5. programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.5.;

2.5. 06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2.5.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.5.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1.;

2.5.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.2.;

2.5.1.3. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3., 12. un 20.pielikumu;

2.5.1.4. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4., 15.pielikumu;

2.5.1.5. programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 12.pielikumu;

2.5.1.6. programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., 19. un 22.pielikumu;

2.5.1.7. programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu;

2.5.1.8. programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.8. un 4.pielikumu;

2.5.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1.;

2.5.3. Jūrmalas kapi, nav reģistrēts, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1.;

2.6. 07 Veselība

2.6.1. Labklājības pārvaldei, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.6.1.1. programmas “Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.1. un 26.pielikumu;

2.6.1.2. programmas “Atkarību profilakses programmu finansējums” tāmi Nr.07.1.2. un 26.pielikumu;

2.6.1.3. programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 26.pielikumu;

2.6.2. Pašvaldības aģentūrai “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, tajā skaitā:

2.6.2.1. programmas “Metadona kabinets” tāmi Nr.07.2.1.;

2.6.2.2. programmas “Vingrošana ūdenī” tāmi Nr.07.2.2.;

2.6.3. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.07.3.1.;

2.7. 08 Atpūta, kultūra un reliģija

2.7.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.7.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1.;

2.7.1.2. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr. 08.1.2.;

2.7.1.3. programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.3., 4. un 15.pielikumu;

2.7.1.4. programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 9.pielikumu;

2.7.1.5. programmas “Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.5. un 4.pielikumu;

2.7.1.6. programmas “Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.6. un 4.pielikumu;

2.7.1.7. programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.7. un 4.pielikumu;

2.7.1.8. programmas “Teātru, koncertzāļu un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.8. un 4.pielikumu;

2.7.1.9. programmas “Teātru, koncertzāļu un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.9. un 4.pielikumu;

2.7.1.10. programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.10. un 12.pielikumu;

2.7.1.11. programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.11. un 16.pielikumu;

2.7.1.12. programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.12. un 16.pielikumu;

2.7.1.13. programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 10.pielikumu;

2.7.1.14. programmas “Sporta attīstības un publicitātes pasākumi” tāmi Nr.08.1.14. un 9.pielikumu;

2.7.2. Labklājības pārvaldei, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.7.2.1. programmas “Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1. un 27.pielikumu;

2.7.2.2. programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 27.pielikumu;

2.7.2.3. programmas “Etniskā integrācija” tāmi Nr.08.2.3. un 27.pielikumu;

2.7.2.4. programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 27.pielikumu;

2.7.2.5. programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 27.pielikumu;

2.7.2.6. programmas “Integrācijas rīcības virzieni izglītības jomā” tāmi Nr.08.2.6. un 27.pielikumu;

2.7.2.7. programmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” tāmi Nr.08.2.7. un 27.pielikumu;

2.7.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1.;

2.7.4. Jūrmalas Kultūras centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, tajā skaitā:

2.7.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1.;

2.7.4.2. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu;

2.7.5. Jūrmalas Sporta servisa centram, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, tajā skaitā:

2.7.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1.;

2.7.5.2. programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka”” tāmi Nr.08.5.2.;

2.7.5.3. programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3.;

2.7.5.4. programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4.;

2.7.5.5. programmas “Sporta nama “Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5.;

2.7.6. Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, tajā skaitā:

2.7.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1.;

2.7.6.2. programmas “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles, Aspazijas mājas digitālās ekspozīcijas ieviešana” tāmi Nr.08.6.2.;

2.7.6.3. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 23.pielikumu;

2.7.7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tajā skaitā:

2.7.7.1. programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.1.;

2.7.7.2. programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.2.;

2.7.7.3. programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.3.;

2.8. 09 Izglītība

2.8.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.8.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1.;

2.8.1.2. programmas “Pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.1.2. un 18.pielikumu;

2.8.1.3. programmas “Pirmskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.09.1.3. un 15.pielikumu;

2.8.1.4. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4. un 4.pielikumu;

2.8.1.5. programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.5. un 18.pielikumu;

2.8.1.6. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6. un 4.pielikumu;

2.8.1.7. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.7. un 4.pielikumu;

2.8.1.8. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 4.pielikumu;

2.8.1.9. programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu;

2.8.1.10. programmas “Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.10. un 18.pielikumu;

2.8.1.11. projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tāmi Nr.09.1.11.;

2.8.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051665, tajā skaitā:

2.8.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1.;

2.8.2.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2.;

2.8.3. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, tajā skaitā:

2.8.3.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1.;

2.8.3.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2.;

2.8.3.3. projekta “Eiropas galda klāšana” tāmi Nr.09.3.3.;

2.8.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, tajā skaitā:

2.8.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunrades darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1.;

2.8.4.2. projekta “IN !” tāmi Nr.09.4.2.;

2.8.4.3. projekta “PROTI un DARI” tāmi Nr.09.4.3.;

2.8.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, tajā skaitā:

2.8.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1.;

2.8.5.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2.;

2.8.5.3. programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3.;

2.8.5.4. projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4.;

2.8.6. Jūrmalas Kauguru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.9000051519, tajā skaitā:

2.8.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1.;

2.8.6.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2.;

2.8.7. Ķemeru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, tajā skaitā:

2.8.7.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1.;

2.8.7.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2.;

2.8.8. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, tajā skaitā:

2.8.8.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1.;

2.8.8.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2.;

2.8.9. Majoru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, tajā skaitā:

2.8.9.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1.;

2.8.9.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2.;

2.8.10. Jūrmalas Mākslas skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, tajā skaitā:

2.8.10.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1.;

2.8.10.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.2.;

2.8.11. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, tajā skaitā:

2.8.11.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1.;

2.8.11.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2.;

2.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

2.8.13. Pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, tajā skaitā:

2.8.13.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1.;

2.8.13.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2.;

2.8.14. Pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, tajā skaitā:

2.8.14.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1.;

2.8.14.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.2.;

2.8.15. Pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, tajā skaitā:

2.8.15.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1.;

2.8.15.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.2.;

2.8.16. Pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, tajā skaitā:

2.8.16.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1.;

2.8.16.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2.;

2.8.17. Pirmsskolas izglītības iestādei “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, tajā skaitā:

2.8.17.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1.;

2.8.17.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.2.;

2.8.18. Pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, tajā skaitā:

2.8.18.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1.;

2.8.18.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2.;

2.8.19. Pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, tajā skaitā:

2.8.19.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1.;

2.8.19.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.2.;

2.8.20. Pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1.;

2.8.21. Pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, tajā skaitā:

2.8.21.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1.;

2.8.21.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.2.;

2.8.22. Pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, tajā skaitā:

2.8.22.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1.;

2.8.22.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2.;

2.8.23. Pumpuru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051542, tajā skaitā:

2.8.23.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1.;

2.8.23.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2.;

2.8.23.3. projekta “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” tāmi Nr.09.23.3.;

2.8.24. Jūrmalas sākumskolai “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr. 90001175873, tajā skaitā:

2.8.24.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1.;

2.8.24.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2.;

2.8.25. Sākumskolai “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr. 90009251361, tajā skaitā:

2.8.25.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1.;

2.8.25.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2.;

2.8.25.3. projekta “Kreatīva pieeja mūzikas mācīšanā pirmsskolā un sākumskolā” tāmi Nr.09.25.3.;

2.8.26. Jūrmalas sākumskolai “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051699, tajā skaitā:

2.8.26.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1.;

2.8.26.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2.;

2.8.27. Slokas pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051612, tajā skaitā:

2.8.27.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1.;

2.8.27.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2.;

2.8.28. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1.;

2.8.29. Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr. 90009249367, tajā skaitā:

2.8.29.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1.;

2.8.29.2. programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 25.pielikumu;

2.8.30. Jūrmalas Sporta servisa centram, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Ledus laukuma noma” tāmi Nr.09.30.1.;

2.8.31. Vaivaru pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr. 90000783949, tajā skaitā:

2.8.31.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1.;

2.8.31.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2.;

2.8.31.3. projekta “Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” tāmi Nr.09.31.3.;

2.8.32. Jūrmalas vakara vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051646, tajā skaitā:

2.8.32.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1.;

2.8.32.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.2.;

2.8.33. “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1.;

2.9. 10 Sociālā aizsardzība

2.9.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.9.1.1. programmas “Sociālo iestāžu, kurās tiek nodrošināta ilgstoša aprūpe gados veciem cilvēkiem, būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikums;

2.9.1.2. programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 4.pielikums;

2.9.2. Labklājības pārvaldei, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.9.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1.;

2.9.2.2. programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2., 29. un 30.pielikumu;

2.9.2.3. programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3., 29. un 30.pielikumu;

2.9.2.4. programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 28. un 29.pielikumu;

2.9.2.5. programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5., 28., 29. un 30.pielikumu;

2.9.2.6. programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 29.pielikumu;

2.9.2.7. programmas “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 28., 29. un 30.pielikumu;

2.9.2.8. programmas “Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tāmi Nr.10.2.8.;

2.9.3. Pašvaldības aģentūrai “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, tajā skaitā:

2.9.3.1. programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1.;

2.9.3.2. programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.2.;

2.9.3.3. programmas “Dienas centrs” tāmi Nr.10.3.3.;

2.9.3.4. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.4.;

2.9.3.5. programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5.;

2.9.3.6. programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6.;

2.9.3.7. programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7.;

2.9.3.8. programmas “Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” tāmi Nr.10.3.8.;

2.9.3.9. programmas “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.3.9.;

2.9.3.10. programmas “Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” tāmi Nr.10.3.10.;

2.9.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, tajā skaitā:

2.9.4.1. programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1.;

2.9.4.2. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.4.2.;

2.9.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1.;

3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. - 2018. gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

4. Apstiprināt 2016.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 4 124 790 euro, t.sk.:

4.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, 4 074 790 euro, t.sk.,:

4.1.1. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas īstenošanai 1 762 790 euro;

4.1.2. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas īstenošanai 2 312 000 euro;

4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, 50 000 euro Skulptūras galerijas izveidei;

5. Noteikt, ka 2016. gadā profesionālās ievirzes izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

6. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domei apstiprināto asignējumu apjoma sadalījums degvielas izdevumiem, kas tiek segti pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ja Jūrmalas pilsētas domes autotransportu izmanto citas pašvaldības institūcijas, tiek apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu.

7. Apstiprināt 2016.gadā Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003220021, Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā vienas dienas uzturēšanās pašizmaksu saskaņā ar 31.pielikumu.

8. Noteikt, ka Labklājības pārvalde, veicot norēķinus par šo saistošo noteikumu 6.punktā minēto nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem, sedz tikai to daļu no pakalpojuma pašizmaksas, kas netiek segta no aprūpējamā līdzekļiem.

9. Pieņemt zināšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apjomu saskaņā ar 32.pielikumu.

10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 304 euro;

19.3.0.0. 1 775 598 euro;

21.3.5.2. 1 741 euro;

21.4.9.9. 28 797 euro;

03.310.7230 28 797 euro;

04.510.7230 1 390 689 euro;

04.510. atlikums gada beigās 354 901 euro;

04.730.7230 4 072 euro;

04.730. atlikums gada beigās 14 200 euro;

09.100.7230 304 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 741 euro;

09.210. atlikums gada beigās 9 190 euro;

09.510.7230 307 euro;

09.510. atlikums gada beigās 2 239 euro.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-32 XLSX


Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX


Paskaidrojuma raksts DOC


Lejupielāde: DOC un PDF