Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.04.2016. Stājas spēkā 23.04.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 35.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 10.martāNr. 7

protokols Nr. 3, 20. punkts

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētā
Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu
Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas
prasības” 16.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
„Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai” 13.punktu
Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, kādas jāievēro, turot suņus, kaķus, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

2. Noteikumos lietotais termins Mājas (istabas) dzīvnieki – Noteikumu izpratnē suņi, kaķi un seski.

3. Noteikumu mērķis ir:

3.1. nodrošināt veselīgu un tīru vidi Jūrmalas valstspilsētā, lai Mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai un drošībai, mantai, kā arī nodrošināt Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu; Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

3.2. novērst zaļo zonu apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, novērst koplietošanas telpu (inženierkomunikāciju) bojāšanu, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Jūrmalas valstspilsētā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jūrmalas valstspilsētā, kuru īpašumā vai valdījumā ir Mājas (istabas) dzīvnieki. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

5. Par klaiņojošiem Mājas (istabas) dzīvniekiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pašvaldības policijai vai arī privātpersonai (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība), ar kuru Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Centrālā administrācija) noslēgusi līgumu par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

6. Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieka līķi sabiedriskajās vietās Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Jūrmalas pašvaldības policijai vai arī privātpersonai, ar kuru Centrālā administrācija noslēgusi līgumu par dzīvnieku līķu savākšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

7. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epidēmijai, pēc tam, kad Pārtikas un veterinārā dienests noteiktā kārtībā ir paziņojis par dzīvnieku infekcijas slimības iespējamo izplatīšanos, Jūrmalas domes priekšsēdētājs nekavējoties izdod rīkojumu, kurā nosaka attiecīgus ierobežojumus Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

II. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi

8. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

9. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:

10.1. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

10.2. nodrošināt suņiem kakla siksnu ar tai piestiprinātu norādi par suņa īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju, kad tas atrodas ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma);

10.3. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

10.4. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

10.5. nepieļaut Mājas (istabas) dzīvnieku iekļūšanu publiskajās iestādēs un stadionos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās attiecīgajā teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar publiska pasākuma organizatoru.

11. Aizliegta Mājas (istabas) dzīvnieka atrašanās:

11.1. bērnu rotaļu laukumos;

11.2. Dzintaru Mežaparkā;

11.3. peldvietās;

11.4. pludmalē;

11.5. publisku pasākumu vietās pasākumu laikā;

11.6. vietās, kurā uzstādītas speciālas zīmes (piktogrammas) vai aizliegums noteikts citos normatīvajos aktos.

12. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku pastāvīgu uzturēšanos.

13. Klaiņojošo dzīvnieku barošana ir pieļaujama vietās, kuras ir saskaņotas ar īpašuma īpašnieku, nodrošinot barošanas vietas sakopšanu.

14. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

15. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai speciāli tam norobežotajās dzīvojamo māju iekštelpās var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieku kaķi ar nosacījumu, ja tas netraucē apkārtējo īpašumu īpašniekus un, ja tiek nodrošināta to labturība.

16. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

17. Svītrots ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

III. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana

18. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu Jūrmalas valstspilsētā veic privāttiesību subjekts, ar kuru Centrālā administrācija ir noslēgusi līgumu par Mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kurš to var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

19. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kontaktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums), nosakot Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi sedz Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība

20. Noteikumu prasību izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pilnvarotas iestādes un privāttiesību subjekts, ar kuru Centrālā administrācija ir noslēgusi līgumu par Noteikumu prasību izpildes uzraudzību. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

21. Par šo Noteikumu 8. - 17.punktā prasību neievērošanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 300 naudas soda vienībām. Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 35.saistošajiem noteikumiem

22. Kompetence administratīvā pārkāpuma procesā: Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 33.saistošajiem noteikumiem

22.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 11.punktā noteikto prasību neievērošanu veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas; Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

22.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 10., 12., 13., 15.punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 27.saistošajiem noteikumiem

23. Par Noteikumu neievērošanu iekasētā soda nauda tiek izlietota klaiņojošu dzīvnieku ķeršanai un dzīvnieku 14 (četrpadsmit) dienu uzturēšanas izmaksu segšanai dzīvnieku patversmē.

V. Noslēguma jautājumi

24. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

24.1. Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 8.maija lēmums Nr.72 “Par suņu turēšanas nodevas samaksas kārtību”;

24.2. Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 18.aprīļa lēmums Nr.279 “Par suņu turēšanas noteikumiem”.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7

„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu; Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu; Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu.

1.2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Jūrmalas pilsētā lai Mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku veselībai un drošībai, kā arī nodrošināt Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Spēkā esošais Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 18.aprīļas lēmums Nr.279 “Par suņu turēšanas noteikumiem” un Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 8.maija lēmums Nr.72 pēc satura neatbilst attiecīgo jomu regulējošiem normatīviem aktiem, jo ir būtiski mainījies tiesiskais regulējums par mājdzīvnieku turēšanu.

Ir izdarīti grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, uz kā pamata izdoti jauni, kā arī veikti grozījumi spēkā esošajos attiecināmajos normatīvajos aktos.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka prasības Mājas dzīvnieku reģistrācijai un turēšanai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jūrmalas pilsētā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta piešķirtā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

4.2. Saistošie noteikumi attiecināmi uz jebkuru personu, kura vēlas turēt Mājas (istabas) dzīvnieku vai ar to uzturēties Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Par Saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē piedalījās darba grupa. Saistošie noteikumi tika izskatīti Attīstības un vides jautājumu komitejā un Transporta un komunālo lietu komitejā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis