Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.05.2016. Stājas spēkā 19.05.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 31.marta 9.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 21.aprīlīNr. 10

protokols Nr. 5, 19. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu (turpmāk – atbalsts). Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 11.saistošajiem noteikumiem

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 11.saistošajiem noteikumiem

3. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – dome) iesniegta iesnieguma (1.pielikums), ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

4. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam (2.pielikums) domes Budžeta nodaļa (turpmāk – Budžeta nodaļa) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Izglītība”.

5. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

6. Atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusēju līgumu (3.pielikums) starp domi, bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi par atbalsta izmaksāšanu. Atbalsta apmēru nosaka domes Izglītības pārvaldes vadītājs un izmaksu uzsāk pēc tam, kad saņemta privātās izglītības iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāme (4.pielikums) un domē reģistrēts šajā punktā minētais līgums.

7. Dome pārtrauc atbalsta izmaksu:

7.1. ar datumu, kad bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

7.2. ar datumu, ar kuru bērns reģistrēts informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

8. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra izmaiņām pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

9. Domes Izglītības pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015).

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestāde”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 12.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 5.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 4.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 11.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.3 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 11.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.4 DOC Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 12.saistošajiem noteikumiemPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. Valsts līdzfinansējuma nodrošināšana pirmsskolas izglītības programmas izmaksu privātajai izglītības iestādei segšana plānota līdz 2016.gada 31.maijam. Sākot ar 2016.gada 1.jūniju, atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.4daļai līdzfinansējumu nodrošinās tikai pašvaldības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2016.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros .

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo vecākiem dotā iespēja atteikties no pašvaldības izglītības iestādes pakalpojuma gadījumā, ja bērns jau ir uzsācis apmeklēt privāto izglītības iestādi, nodrošinās privātajām izglītības iestādēm lielāku pastāvīgo klientu skaitu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domei iesniegta iesnieguma, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi. Noteikumu izpildi nodrošinās Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis