Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.02.2021. Stājas spēkā 10.02.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 31.marta 9.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 28.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 11. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
pirmo un 2.4daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr.52, 2018, Nr.96, 2019, Nr.48, 2020, Nr.45) šādu grozījumu:

Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(protokols Nr.5, 19.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709
“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

Nr.

Nosaukums

EKK

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2020.gadā

1.1.

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1100

160.95

2.1.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200

54.02

3.1.

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

2100

0.01

4.

Pakalpojumu samaksa

2200

18.37

4.1.

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

2210

0.32

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

13.22

4.3.

Dažādi pakalpojumi

2230

0.50

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

2240

3.61

4.5.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

0.25

4.6.

Īre un noma

2260

0.47

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

2300

5.71

5.1.

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

2310

1.59

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

0.97

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2340

0.04

5.4.

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2350

1.69

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē dienesta (amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363))

2360

0.44

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

0.98

6.

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2400

0.00

7.

Kopā pašvaldību līdzekļi

239.06

8.

Pamatlīdzekļu nolietojums

16.12

9.

Kopējie izdevumi

255.18

10.

Valsts mērķdotācija

35.76

11.

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī

886

12.

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī

545

13

Izglītojamo skaits kopā

1431

14.

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam

290.93

15.

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā

197.05

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas dome ir veikusi pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 "Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei". Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vidējo izmaksu aprēķins.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” 4.punktu Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2021.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam samazinās par 4.67 EUR mēnesī, par obligātā izglītības vecuma bērnu samazinās par 8.52 EUR mēnesī.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un bērnu likumīgajiem pārstāvjiem tiek slēgts trīspusējs līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Mainoties noteiktajam atbalsta apmēram, Jūrmalas pilsētas dome nosūta privātajai izglītības iestādei un bērna likumīgajam pārstāvim vēstuli par atbalsta apmēra izmaiņām kārtējam kalendārajam gadam, kas tiek piemērotas, sākot no kalendārā gada 1.janvāra. Vēstule kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja privātās pirmsskolas izglītības iestādes noteiktā mācību maksa ir lielāka nekā Jūrmalas pilsētas domes sniegtais atbalsts, tad radušos starpību sedz bērna likumīgie pārstāvji.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav nepieciešamas, jo Jūrmalas pilsētas dome pildot normatīvo aktu prasības, apstiprina kārtējam saimnieciskajam gadam atbalsta apmēru mēnesī vienam bērnam privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis