Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 20.07.2016. Stājas spēkā 09.06.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 8.jūnijāNr. 14

protokols Nr. 7, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 10.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.1.5. Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komiteja 5 locekļu sastāvā;”

1.2. Svītrot 10.1.12.apakšpunktu.

1.3. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Domes izpilddirektors, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, kā arī Pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.”

1.4. Izteikt 12.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.16. Ķemeru pamatskola”;

1.5. Izteikt 12.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.22. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola”;

1.6. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu domes noteiktajā kārtībā”.

1.7. Izteikt III. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA, IZPILDDIREKTORA PILNVARAS”;

1.8. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ieceļ izpilddirektoru. Izpilddirektors pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Izpilddirektors nedrīkst būt Domes deputāts.”

1.9. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

“29. Domes izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā veic ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu noteikta Domes amatpersona.”

1.10. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

“36. Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar pilsētas transportu, komunālo saimniecību, drošības un kārtības īstenošanu Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.”

1.11. Svītrot 37.5 apakšpunktu.

1.12. Izteikt 134.punktu šādā redakcijā:

“134. Izpilddirektors pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Nodaļu un pārvalžu vadītāji pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Pieņemšanas laikus nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.”

1.13. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

1.14. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

2. Saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. apakšpunkts, 1.pielikums un 2.pielikuma izmaiņas attiecībā uz izpilddirektora vietnieku stājas spēkā nākamā dienā pēc tā parakstīšanas.

3. Saistošo noteikumu 1.4., 1.5.apakšpunkts un 2.pielikuma izmaiņas attiecībā uz Ķemeru vidusskolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nosaukumu maiņu stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

4. Saistošo noteikumu 2.pielikums attiecībā uz Pilsētsaimniecības pārvaldi, Īpašumu pārvaldi, Administratīvi juridisko pārvaldi, Sporta pārvaldi un Sporta servisa centru stājas spēkā 2016.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

1. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.498 “Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu” tika reorganizēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošā izglītības iestāde Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola (reģistrācijas Nr.90000051576) par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.497 “Par Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu” tika reorganizēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošā iestāde Ķemeru vidusskola (reģistrācijas Nr. 2913901345) par Ķemeru pamatskolu.

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta pašvaldības nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma, un atbilstoši augstāk minētajiem Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem tiek precizēts Ķemeru vidusskolas nosaukums uz “Ķemeru pamatskola” un Lielupes vidusskolas nosaukums uz “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola”.

2. Papildus tam izpildvaras struktūrshēmā tehniski tiek precizēta Jūrmalas ostas pārvaldes atrašanās vieta, turpmāk to ierindojot pie Jūrmalas pilsētas domes izveidotajām iestādēm.

3. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitajai daļai, valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, un normatīvā regulējuma apjomu. Līdz ar to, ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek efektīvāk pārstrukturizēta nolikumā pielikumā esošā izpildvaras struktūrshēma, nosakot, ka:

3.1. Tiek likvidēts pašvaldības izpilddirektora vietnieka amats. Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” nebija noteikta kādas atsevišķas pārraudzības funkcijas nodošana vietniekam, bet gan tikai izpilddirektora aizvietošana izpilddirektora prombūtnes laikā. Līdz ar to izvērtējot funkciju apjomu un nepieciešamību, tiek konstatēts, ka faktiski izpilddirektora vietnieka amats ir lieks, kas nav efektīva valsts pārvaldes darba organizācija. Izpilddirektora prombūtnes laikā tā aizvietošanu iespējams uzdot kādai citai amatpersonai, neveidojot atsevišķu amata vienību.

3.2. Sporta pārvaldes funkcijas, tiesības un pienākumi pilnībā tiek nodoti pašvaldības iestādei “Jūrmalas Sporta servisa centrs” (turpmāk – arī Iestāde) un Sporta pārvalde kā atsevišķa struktūrvienība tiek likvidēta.

Pašvaldības iestāde “Jūrmalas Sporta servisa centrs” tika izveidota ar 2015.gada 19.februāra Jūrmalas domes lēmumu Nr.38 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu”. Iestādes mērķis tika noteikts vadīt, ieviest un nodrošināt vietēja mēroga, valsts un starptautisku sporta projektu īstenošanu pašvaldībā, kā arī nodrošināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta bāzu racionālu izmantošanu, tajā skaitā ar materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta bāzu darbu, to labiekārtošanu, rekonstrukciju, remontus un attīstību.

Šobrīd netiek nodrošināta lietderīga pašvaldības funkciju izpilde un labas pārvaldības principa ievērošana.

Ņemot vērā, ka viena no Jūrmalas pašvaldības prioritātēm ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, atbilstoši labas pārvaldības principam, kā arī pamatoti un lietderīgi, ir nodot Sporta pārvaldes funkcijas Jūrmalas Sporta servisa centram. Tādejādi tiks nodrošināta pārskatāma pašvaldības sporta projektu ieviešanas vadība un uzraudzība, vienota pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu apsaimniekošana un citu ar sportu saistīto jautājumu efektīva koordinēšana vienuviet un ieviests vienkāršotāks, pārskatāms un ērtāks nepieciešamo procedūru kopums.

3.3. Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas un Mežsaimniecības nodaļas funkcijas (ar visiem esošajam amatiem) tiek pievienotas (iekļautas) Īpašumu pārvaldes sastāvā, Pilsētsaimniecības pārvaldi kā atsevišķu struktūrvienību likvidējot.

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta nolikumā Nr.22 “Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” kā viens no pārvaldes uzdevumiem ir noteikts gādāt par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pilsētas mežu un apstādījumu uzraudzību, kas faktiski pēc būtības nozīmē pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un uzraudzību un daļēji dublējas ar Īpašumu pārvaldes uzdevumiem.

Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumu Nr.2 “Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība” ieteikumi paredz valsts tiešās pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtību, lai panāktu vienotas un skaidras iestāžu institucionālās struktūras izveidošanu, taču šos ieteikumus pēc analoģijas var piemērot arī pastarpinātās pārvaldes iestādes jeb pašvaldības. Minēto Ministru kabineta noteikumu 10.punkts paredz, ka veidojot zemākā līmeņa struktūrvienības (piemēram, nodaļas), ievēro principu, ka optimālais tieši padoto darbinieku skaits ir pieci līdz septiņi cilvēki. Šobrīd katrā no Pilsētsaimniecības pārvaldes nodaļām ir tikai trīs darbinieki un kopējais pārvaldes darbinieku skaits ir seši. Tas pēc būtības neatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām par pārvaldes kā augstāka līmeņa struktūrvienību izveidošanu, kā arī nesasniedz noteikto mērķi un neveicina vienotas un skaidras institucionālās struktūras izveidošanu, cilvēkresursu (darbinieku) optimālu plānošanu un ekonomisku un funkcionālu efektīvu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu.

Līdz ar to, lai nodrošinātu vienotu pašvaldības īpašumu pārraudzību, un ieviestu ērtāku pārvaldes uzdevumu izpildi, ir lietderīgāk un saimnieciski efektīvāk Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas un Mežsaimniecības nodaļas funkcijas pievienot (iekļaut) Īpašumu pārvaldes sastāvā un Pilsētsaimniecības pārvaldi kā atsevišķu struktūrvienību likvidēt.

3.4. Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas funkcijas tiek pilnībā iekļautas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas funkcijās, nodrošinot nodaļas funkciju efektīvu izpildi un kontroli, kā arī domes deputātu un domes struktūrvienību darbībai nepieciešamo darba apstākļu nodrošināšanu vienkopus, kas faktiski jau līdz funkciju pārdalei notiek. Tādejādi tiek nodrošināta vienkāršotāka un pārskatāmāka administratīvi saimniecisko funkciju izpilde, kā arī cilvēkresursu (darbinieku) optimālāka plānošana un ērtāka darba organizācija. Tā rezultātā Saimniecības nodaļa kā atsevišķa struktūrvienība tiek likvidēta.

4. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek pārstrukturizēta nolikuma pielikumā esošā lēmējvaras struktūrshēma, apvienojot Drošības un kārtības jautājumu komiteju ar Transporta un komunālo lietu komiteju, izveidojot vienu Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komiteju, kas turpmāk izskatīs jautājumus, kas bija abu komiteju kompetencē. Līdz ar to tiks panākts efektīvāks pašvaldības lēmējvaras kompetences un pilnvaru sadalījums, nodrošināta pašvaldībai aktuālo drošības, kārtības, transporta un komunālo jautājumu izskatīšana vienā komitejā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Konkrētu ietekmi un pašvaldības budžetu šobrīd nevar noteikt, taču veidojot šādu saimniecisku, organizatorisku un efektīvu valsts pārvaldi, rezultātā tiek ietaupīti pašvaldības budžeta līdzekļi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.498 “Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.497 “Par Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu” tika uzdots Ķemeru un Lielupes vidusskolu direktorēm līdz 2015.gada 18.decembrim organizēt un nodrošināt iestādes pedagogu, izglītojamo un vecāku informēšanu par Ķemeru un Lielupes vidusskolu reorganizāciju, kā arī veikt darbības, kas saistītas ar izglītības programmu licenču anulēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.

Pārējās administratīvās procedūras paliek nemainīgas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Jūrmalas Izglītības konsultatīvajā padomē 2015.gada 25.novembrī tika izskatīts jautājums par Jūrmalas skolu reorganizāciju, tostarp par Ķemeru un Lielupes vidusskolu reorganizāciju. Tāpat tika organizētas tikšanās ar Lielupes vidusskolas skolēnu vecākiem un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pedagogiem.

Par pārējiem grozījumiem saistošajos noteikumos nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām, jo tie skar Jūrmalas pilsētas domes iekšējo darba organizāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF