Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.08.2016. Stājas spēkā 20.08.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 18.augustāNr. 19

protokols Nr. 10, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 12.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“12. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem darbojas šādas iestādes:”.

1.2. Izteikt 12.41.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.41. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “ Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs ”;”.

1.3. Papildināt ar 17.1.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.1.24. Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;”.

1.4. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

1.5. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Šo saistošo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek:

1. Precizēta saistošo noteikumu pielikumā esošā izpildvaras struktūrshēma, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.303 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” izveidošanu”, ar kuru nolemts likvidēt Jūrmalas pilsētas domes pārraudzībā esošo pašvaldības aģentūru “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, reģ. Nr.90001876536, un izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “ Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs ”, kura būs aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” tiesību, saistību, funkciju, mantas, finanšu, informācijas sistēmu un arhīva pārņēmēja sākot ar 2016.gada 1.oktobri.

2. Izveidota Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kas darbosies saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Un attiecīgi precizēta saistošo noteikumu pielikumā esošā lēmējvaras struktūrshēma.

Komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Komisijas pienākumi un atbildība ir atrunāti Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis