Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.09.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 29

protokols Nr. 12, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8
“Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu,
25.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu šādus punktus:

1. 3.13.apakšpunktu;

2. 22.punktu;

3. 44.punktu;

4. 2502.punktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF