Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2017.gada 12.janvāra 4.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 20.oktobrīNr. 35

protokols Nr. 15, 20. punkts

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība” 5.2.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras valdītājs saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

2. Licencēto makšķerēšanu šo Noteikumu 1. punktā norādītajā teritorijā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.159 “Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā" un uz 2016.gada 2.maija pilnvarojuma līgumu Nr.1.2-16/596 pamata, organizē biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija” (reģistrācijas numurs: 50008135431, adrese: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 un tālruņa numurs 29411377, www.inspektori.lv, e-pasts: atbalsts@inspektori.lv) (turpmāk - licencētās makšķerēšanas organizētājs).

3. Licencētā makšķerēšana Varkaļu kanālā, kur makšķerēšana ir atļauta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.800), tiek ieviesta, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.799) 5.2.apakšpunktu, lai organizētu šo Noteikumu 4.punktā norādītajos Varkaļu kanāla ūdeņos limitēta apjoma makšķerēšanu, ierobežojot vērtīgu zivju ieguvi, regulējot makšķernieku skaitu, papildinātu zivju resursus, tos aizsargātu un attīstītu makšķerēšanas vietas infrastruktūru.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

4. Licencētās makšķerēšanas vieta ir Varkaļu kanāla posms Jūrmalas pilsētas teritorijā, kas savieno Babītes ezeru ar Lielupi. Licencētās makšķerēšanas vietas robežas parādītas shēmā 1.pielikumā saskaņā ar šādu shēmā norādīto punktu savienojošo līniju aprakstu:

4.1. no punkta 1 līdz punktam 2 - no Jūrmalas pilsētas robežas gar Varkaļu galvenā kanāla krasta līniju līdz kanāla ietekai Lielupē;

4.2. no punkta 2 līdz punktam 3 - 100 metrus gar Lielupes krasta līniju virzienā pret straumi;

4.3. no punkta 3 līdz punktam 4 - 100 metrus perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai;

4.4. no punkta 4 līdz punktam 5 - līnija, kas iziet no punkta 4 virzienā pa Lielupes straumi 330 metrus līdz savienojumam ar punktu 5 (robeža dabā norādīta ar peldošām bojām);

4.5. no punkta 5 līdz punktam 6 - 100 metrus perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai līdz krustojumam ar to;

4.6. no punkta 6 līdz punktam 7 - 100 metrus gar Lielupes krasta līniju virzienā pret straumi;

4.7. no punkta 7 līdz punktam 8 - gar Varkaļu galvenā kanāla krasta līniju līdz Jūrmalas pilsētas robežai;

4.8. no punkta 8 līdz punktam 1 - savstarpēji savienoti perpendikulāri Varkaļu kanāla krasta līnijai.

5. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, izmantojot 10 metru tauvas joslu, no ledus un no airu laivas.

6. Licencētā makšķerēšanas vietā ir aizliegts vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām.

III. Makšķerēšanas rīki un veidi

7. Makšķerēšana notiek visu gadu atbilstoši MK noteikumos Nr.800 noteiktajām prasībām, nosakot šādus papildu nosacījumus:

7.1. atļauts makšķerēt ar divām makšķerēm (jebkura tipa ziemas vai vasaras makšķere ar vai bez spoles, izmantojot dabīgo vai mākslīgo ēsmu), katrai ne vairāk kā trīs āķi;

7.2. pavasara periodā (no 1.marta līdz 31.maijam) makšķerēšanā aizliegts izmantot spiningu;

7.3. licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

7.4. no kopējā makšķeru skaita aizliegts makšķerēšanai izmantot vairāk kā vienu makšķeri ar dabīgo ēsmas zivtiņu vai tās atdalītu gabaliņu;

7.5. atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus bez uzraudzības, attālinoties no makšķerēšanas rīka tālāk par 25 metriem, kā arī makšķerēšanas rīkus atstāt ūdenī bez uzraudzības;

7.6. atļauts makšķerēt no airu laivas laika posmā no 1. marta līdz 30.aprīlim, vienlaikus ievērojot MK noteikumos Nr.800 noteiktos zivju sugu ieguves aizlieguma laikus (aizlieguma laikā iegūtās attiecīgo sugu zivis atlaižamas dzīvas uzreiz pēc to noķeršanas).

IV. Licenču veidi un maksa par licencēm

8. Makšķerēšana Varkaļu kanālā atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:

8.1. vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 2,00 EUR (3.pielikums);

8.2. pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena 4,00 EUR (4.pielikums);

8.3. vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 5,00 EUR (5.pielikums);

8.4. pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam - cena 7,00 EUR (6.pielikums);

8.5. vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 0,70 EUR (7.pielikums);

8.6. gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas, izņemot makšķerēšanu ar spiningu laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam - bezmaksas (8.pielikums).

8.7. mēneša licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim – cena 10,00 EUR (9.pielikums).

V. Makšķerēšanas licenču skaits un maksa

N.p.k.

Licences nosaukums

Licenču skaita limits dienā (gab.)

Maksa par vienu licenci (EUR)

1.

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

200

2,00

2.

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

100

4,00

3.

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

10

5,00

4.

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no laivas un krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam.

10

7,00

5.

Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

20

0,70

6.

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, vai no laivas arī laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

15

-

7.

Mēneša licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

20

10,00

VI. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība

9. Vienas dienas licenci ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim (7.pielikums) ir tiesīgi iegādāties:

9.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;

9.2. personas, kuras vecākas par 65 gadiem;

9.3. personas 1. un 2. grupas invaliditāti;

9.4. licencētās makšķerēšanas zonas krasta zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.

10. Iegādājoties Noteikumu 8.punktā minēto dienas licenci, jāuzrāda:

10.1. šo Noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā norādītajām personām – dokumentus, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecību;

10.2. šo Noteikumu 9.4.apakšpunktā norādītajām personām – zemesgrāmatas apliecību par attiecīgās personas īpašuma piederību licencētās makšķerēšanas teritorijā, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

11. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas, izņemot makšķerēšanu ar spiningu laika periodā no 1.marta līdz 31.maijam (8.pielikums) izsniedz:

11.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldībā deklarētajām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sociālā dienesta izsniegtu derīgu izziņu, un bezmaksas licences derīguma termiņš nepārsniedz periodu, kurā personai ir iepriekšminētais statuss.

11.2. biedrības "Vides Aizsardzības Asociācija" biedriem, kas piedalās zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos saskaņā ar pašvaldības un biedrības valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un bezmaksas licences derīguma termiņš nepārsniedz minētajā lēmumā noteikto laika periodu.

12. Gada bezmaksas licenci šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā norādītās personas saņem personīgi, laiku un vietu saskaņojot ar biedrības "Vides Aizsardzības Asociācija" vadību, adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV-5020, mob.+371 29411377, e-pasts: atbalsts@inspektori.lv

13. Pēc licences derīguma termiņa beigām izsniegtā licence jānodod šo Noteikumu 22.punktā noteiktajā kārtībā.

VII. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija

14. Katra licence (3.- 9.pielikums) satur šādus rekvizītus:

14.1. licences nosaukums un veids;

14.2. licences kārtas numurs;

14.3. licences derīguma termiņš;

14.4. licences cena;

14.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;

14.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds;

14.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

14.8. izsniegšanas datums.

15. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

16. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc to veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

17. Visām licencēm ir pasaknis, kas paliek makšķerēšanas organizētājam.

18. Makšķerēšanas licenču iegādes vietas:

18.1. SIA "Akots", "Preces makšķerniekiem", Dubultu prospekts 11, Jūrmala, (Dubultos);

18.2. SIA "Džerks", "Preces tūrismam un makšķerēšanai", Rīgas iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads;

18.3. „COPES LIETAS”, tirdzniecības centrā „OLIMPIJA”, Āzenes iela 5, Rīga;

18.4. SIA "Sabiedrība VVV", "Preces makšķerniekiem", Talsu šoseja 34, Jūrmala, (Kauguri);

18.5. SIA „Reāls Plus” Veikals Barakuda, Kurzemes prosp. 59a, Rīga

18.6. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;

18.7. citās licencētās makšķerēšanas organizētāju noteiktās vietās.

19. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds) licenču iegādes vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.

VIII. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums

20. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reizi pusgadā, līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu, no makšķerēšanas licenču realizācijas iegūtajiem līdzekļiem 20% pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju krājumu papildināšanai, to aizsardzībai un makšķerēšanas vietas infrastruktūras attīstībai.

IX. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

22. Visiem makšķerniekiem, izņemot tos, kuri licenci iegādājušies interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, uzreiz pēc zivs noķeršanas loms jāreģistrē licences otrajā pusē pēc norādītas formas (zivs suga, skaits, svars – saskaņā ar 9.pielikumu). Ja lomu uzskaites tabulā nepietiek vietas, ierakstus iespējams pārnest jaunā lapā pēc licences otrā pusē esošā parauga.

23. Izmantotās licences nepieciešams nodot:

23.1. visas vienas dienas licence un mēneša licence (izņemot interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences) - divu dienu laikā pēc makšķerēšanas beigām kādā no to iegādes vietām;

23.2. gada bezmaksas licence ar lomu uzskaiti - viena mēneša laikā pēc tās termiņa beigām licencētās makšķerēšanas organizētājam vai arī jānosūta pa pastu biedrībai "Vides Aizsardzības Asociācija" uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, LV-5020, reģistrācijas Nr.50008135431.

24. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm divu dienu laikā pēc makšķerēšanas beigām aizpildīt lomu uzskaites tabulu sadaļā “e-Loms”.

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk - institūts) pārskatu par realizēto licenču veidiem, skaitu un iegūtajiem makšķernieku lomiem, pamatojoties uz iesniegto licenču datiem.

X. Vides aizsardzības prasības

26. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar vides aizsardzības un ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm - ar zemes īpašnieku atļauju.

27. Ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem no ceļa seguma nobraukt aizliegts.

28. Tauvas joslā automašīnām iebraukt aizliegts.

29. Ugunskurus atļauts kurt speciāli iekārtotās vietās ar līdzi atnestu kurināmo materiālu.

30. Aizliegts lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu.

31. Aizliegts piegružot Varkaļu kanālam piegulošo teritoriju un mežu, mest ūdenī, ziemas periodā atstāt uz ledus atkritumus.

32. Aizliegts makšķerēt no Varkaļu kanālu šķērsojošās šosejas un stāvvietas, tilta un slūžu konstrukcijām.

XI. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un atbildība

33. Papildus Ministru kabineta noteiktajam licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

33.1. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, reģistrēt realizētās un izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā;

33.2. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šo Noteikumu VIII nodaļai;

33.3. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šo Noteikumu 23. un 24.punktā noteiktajai kārtībai un sniegt ziņas institūtam saskaņā ar Noteikumu 25.punktu;

33.4. nodrošināt vides uzkopšanu 10 metru platā krasta joslā licencētās makšķerēšanas zonā;

33.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;

33.6. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

33.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

33.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.799 2.pielikumam, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību;

33.9. izvietot informatīvas zīmes par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā (informatīvās zīmes paraugs Noteikumu 2.pielikumā).

34. Par drošības pasākumu ievērošanu, makšķerējot no krasta, laivas vai ledus, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kuras neattiecas uz šo Noteikumu būtību, ievērošanu, licencētās makšķerēšanas organizētājs neatbild.

XII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

35. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai licencētās makšķerēšanas zonā Varkaļu kanālā 2016. - 2019.gadam, kas ietver:

35.1. ierobežot malu zvejniecību, kontrolēt makšķerēšanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu un pārbaudīt makšķerēšanas licences - no 2016.gada līdz 2019.gada 30.jūnijam;

35.2. nodrošināt regulāru licencētās makšķerēšanas teritorijas, Varkaļu kanāla un tam piegulošās Lielupes tauvas joslas, sakopšanu;

35.3. atbilstoši ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas un institūta rekomendācijām piedalīties zivju krājumu papildināšanas un dabiskā nārsta aizsardzības pasākumos.

XIII. Licencētās makšķerēšanas prasību kontrole

36. Šo Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, valsts policija, kā arī savas kompetences ietvaros licencētās makšķerēšanas organizētāja noteiktā atbildīgā persona.

37. Kontrolējošās personas makšķerēšanas un vides aizsardzības pārkāpumu gadījumos, par kuriem noformēts administratīvo pārkāpumu protokols, ir tiesīgi anulēt makšķerēšanas licenci.

XIV. Noslēguma jautājums

38. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ir spēkā līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe



1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

PDF



2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Informatīvās norādes par licencēto makšķerēšanu, vēžošanas un zemūdens medībām Varkaļu kanālā paraugs

Godātais makšķerniek!

Licencētās makšķerēšanas vieta ir Varkaļu kanāla abos krastos, ūdenī un uz ledus Jūrmalas pašvaldības teritorijā. Makšķerēšanas zonas robežas dabā ir iezīmētas ar īpašām norādes zīmēm. Mēs, biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431), esam pilnvaroti organizēt licencēto makšķerēšanu, lai Jums būtu legāla iespēja tikt pie iespaidīga loma un lai no naudas līdzekļiem, ko samaksājāt, iegādājoties licenci, ievērojot zinātnisku pamatojumu un zivju uzskaišu rezultātus, tiktu īstenoti pasākumi Varkaļu kanāla zivju resursu aizsardzībai un kārtības uzturēšanai.

1. Makšķerēšana notiek visu gadu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" noteikumi (http://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi) prasībām ar šādām atkāpēm:

1.1. atļauts makšķerēt no airu laivas arī laika posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim, vienlaikus ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.800 “ Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 23.punktā noteiktos zivju sugu ieguves aizlieguma laikus, attiecīgo sugu zivis atlaižamas dzīvas uzreiz pēc to noķeršanas;

1.2. atļauts makšķerēt ar divām makšķerēm (jebkura tipa ziemas vai vasaras makšķere ar vai bez spoles, izmantojot dabīgo vai mākslīgo ēsmu), katrai ne vairāk kā trīs āķi;

1.3. pavasara periodā (no 1.marta līdz 31.maijam) makšķerēšanā aizliegts izmantot spiningu;

1.4. licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

1.5. no kopējā makšķeru skaita aizliegts makšķerēšanai izmantot vairāk kā vienu makšķeri ar dabīgo ēsmas zivtiņu vai tās atdalītu gabaliņu.

2. Licencētās makšķerēšanas vietā Varkaļu kanālā aizliegts:

2.1. makšķerēt no Varkaļu kanālu šķērsojošās šosejas un stāvvietas, tilta un slūžu konstrukcijām;

2.2. atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus bez uzraudzības, attālinoties no makšķerēšanas rīka tālāk par 25 metriem;

2.3. vēžot;

2.4. nodarboties ar zemūdens medībām.

Lūdzam par konstatētajiem pārkāpumiem ziņot licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājam „Vides Aizsardzības Asociācija” pa tālruni 29411377 vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai pa tālruni 67740448. Ceram, ka Jums pašiem patīk uzturēties sakoptā vietā, tāpēc lūdzam nepiemēslot upes krastus. Pateicamies par izpratni un atsaucību!

Ne asakas!  



3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377 , reģistrācijas Nr. 50008135431)

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

Cena 2,00 EUR VAS 00001

Licence izsniegta _________________________________________

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)

Varkaļu kanālā licencētās makšķerēšanas zonā A

201_.gada _____________________.

(makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

(licences izsniedzēja paraksts)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

 (makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām līdz 201_.gada ____________________.

(datums)

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta!

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Vienas dienas licences makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

PASAKNIS

Cena 2,00 EUR

VAS 00001

Izsniegta _________________

Makšķernieka vārds uzvārds

_________________

personas kods

201_.gada ________________

(datums)

Licence nodota laikā:

□ jā □ nē

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā □ nē



4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

Cena 4.00 EUR PAV 00001

Licence izsniegta ______________________________________

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)

Varkaļu kanālā licencētās makšķerēšanas zonā A

201_.gada _____________________.

(makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku _____________________________.

(licences izsniedzēja paraksts)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus _________________________________.

(makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 201_.gada _____________________.

 (licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām līdz 201_.gada _______________.

(datums)

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta!

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

PASAKNIS

Cena 4.00 EUR

PAV 00001

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds uzvārds

________________________

personas kods

201_.gada ________________

 (datums)

Licence nodota laikā:

□ jā

□ nē

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā

□ nē



5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

Cena 5,00 EUR  VAS 00001

Licence izsniegta _____________________________________

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)

Varkaļu kanālā licencētās makšķerēšanas zonā A

201_.gada _____________________.

(makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________.

 (licences izsniedzēja paraksts)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus __________________________________.

(makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām līdz 201_.gada ____________________.

(datums)

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta!

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Vienas dienas licences makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

PASAKNIS

Cena 5,00 EUR

VAS 00001

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds uzvārds

________________________

personas kods

201_.gada ________________

(datums)

Licence nodota laikā:

□ jā

□ nē

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā

□ nē



6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

Cena 7,00 EUR PAV 00001

Licence izsniegta ____________________________________

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)

 Varkaļu kanālā licencētās makšķerēšanas zonā A

201_.gada _____________________.

(makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ___________________________.

(licences izsniedzēja paraksts)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus _________________________________.

 (makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām līdz 201_.gada ____________________.

 (datums)

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta!

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu) no laivas un no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

PASAKNIS

Cena 7,00 EUR

PAV 00001

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds uzvārds

________________________

personas kods

201_.gada ________________

(datums)

Licence nodota laikā:

□ jā

□ nē

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā

□ nē



7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

Cena 0,70 EUR VAS 00001

Licence izsniegta _________________________________________

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)

Varkaļu kanālā licencētās makšķerēšanas zonā A

201_.gada _____________________.

(makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

(licences izsniedzēja paraksts)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

(makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām līdz 201_.gada ____________________.

 (datums)

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta!

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Vienas dienas licences ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

PASAKNIS

Cena 0,70 EUR

VAS 00001

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds uzvārds

____________________

personas kods

201_.gada ________________

(datums)

Licence nodota laikā:

□ jā

□ nē

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā

□ nē



8.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas, izņemot makšķerēšanu ar spiningu laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

Bezmaksas G 00001

Licence izsniegta _________________________________________

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)

Varkaļu kanālā licencētās makšķerēšanas zonā A

makšķerēšanai no krasta vai no ledus, no laivas.

201_.gada _____________________.

(makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

(licences izsniedzēja paraksts)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

(makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Licence derīga līdz 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot makšķerēšanas organizētāja pārstāvim vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” līdz 201_.gada _______________.

 (datums)

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta!

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas, izņemot makšķerēšanu ar spiningu laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

PASAKNIS

Bezmaksas

G 00001

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds uzvārds

_________________

personas kods

201_.gada ________________

(datums)

Līdz 201_.gada _____________

(datums)

Licence nodota laikā:

□ jā □ nē

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā □ nē



9.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

(protokols Nr.15, 20.punkts)

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Mēneša licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

Cena 10,00 EUR MEN 00001

Licence izsniegta _________________________________________

(licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)

Varkaļu kanālā licencētās makšķerēšanas zonā A

makšķerēšanai no krasta vai no ledus, no laivas.

201_.gada _____________________.

 (makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

(licences izsniedzēja paraksts)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

(makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Licence derīga līdz 201_.gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot makšķerēšanas organizētāja pārstāvim vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” līdz 201_.gada _______________.

 (datums)

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta!

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim

PASAKNIS

Cena 10,00 EUR  MEN 00001

Izsniegta __________________

makšķernieka vārds uzvārds

___________________

personas kods

201_.gada ________________

(datums)

Līdz 201_.gada

________________

(datums)

Licence nodota laikā:

□ jā

□ nē

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā

□ nē


Lomu uzskaites tabulas paraugs

Lomu uzskaites tabula

Piezīmes

Makšķerēšanas datums

Zivs suga

Skaits

Kopējais svars

















Nepieciešamības gadījumā ierakstus var pārnest jaunā lapā pēc šī parauga. Lūdzam ievērot licences ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu nodošanas termiņu!



PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.35

„Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

Paskaidrojuma raksta detaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Ar 2016.gada 1.janvāri spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošie noteikumi Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”, kas nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana - Varkaļu kanāla makšķerēšanas zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, līdz ar to ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi ietver makšķerēšanas nosacījumus, licenču saturu, veidus un samaksu par tām, makšķernieku un organizētāja tiesības un atbildību u.c. jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Noteikumi turpinās regulēt ierobežotu vērtīgu zivju (termins Zvejniecības likuma izpratnē) un makšķernieku skaitu, lai samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem. Licencētā makšķerēšana sniegs papildus līdzekļus zivju aizsardzībai (t.sk. maluzvejniecības novēršanai) un makšķerēšanas attīstībai.

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 " Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība " 5.2. apakšpunktu. Minēto Ministru kabineta noteikumu 3.punkts nosaka, ka licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonas valdītājs saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

Licencēto makšķerēšanu minētajā teritorijā, pamatojoties Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.159 “Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā" un 2016.gada 2.maija pilnvarojuma līgumu Nr.1.2-16/596 organizē biedrība "Vides Aizsardzības Asociācija" (turpmāk - Organizētājs).

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 13.punktam, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet Organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi, kā arī par šo noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā saskaņotā nolikuma iesniegšanu pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu ieviešana nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. To īstenošana veicina zivju resursu saudzīgu izmantošanu un licencētās makšķerēšanas vietas sakoptību un kontroli.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

 Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 8.punktam Organizētājs nodrošina licenču pieejamību (tostarp licenču saņemšanu klātienē, attiecīgo ūdeņu tuvumā un, ja iespējams, elektroniski), kā arī publicē vietējos laikrakstos un attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē informāciju par licenču pārdošanu un izsniegšanu, kā arī nodrošina šādas informācijas pieejamību vietējās pašvaldības telpās. Reizi pusgadā Organizētājs uzskaita pārdotās un izsniegtās licences, kā arī nodrošina no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 8.5. punktu. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti licenču iegādes vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas notika ar Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR", Valsts vides dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas un Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas atbildīgajām personām.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF