Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 159

protokols Nr. 5, 34. punkts

Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību organizēšanu Varkaļu kanālāMinistru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” noteikta kārtība, kādā pašvaldības administratīvajā teritorijā organizējama licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības, kā arī noteikts ieviešanas pamatojums.

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 24.novembrī ar lēmumu Nr.506 “Par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā” pilnvaroja biedrību „Vides Aizsardzības Asociācija” (reģistrācijas Nr.50008135431; turpmāk – Biedrība) līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošināt licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā un ar 2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.9 “Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā” pilnvaroja Biedrību turpināt licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā līdz 2015.gada 31.decembrim.

Biedrība, realizējot pilnvarnieka pienākumus un tiesības saskaņā ar 2012.gada 10.janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr.1.1-16/67 un 2013.gada 6.februāra Pilnvarojuma līgumu Nr.1.1-16/142, kas noslēgti ar Jūrmalas pilsētas domi, ir organizējusi licencēto makšķerēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošajā Varkaļu kanālā (tauvas joslā un ūdenstilpē), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 3.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”, ar kuriem apstiprināts licencētās makšķerēšanas nolikums (saistošie noteikumi zaudējuši spēku 2016.gada 1.janvārī).

Biedrība līdz 2015.gada 31.decembrim veiksmīgi ir nodrošinājusi normatīvajos aktos par licencētās makšķerēšanas organizēšanu un savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktos pienākumus.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.pantu valsts pārvaldes uzdevumu var pilnvarot veikt privātpersonai.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Biedrības 2016.gada 1.februāra iesniegumu Nr.PVD_175 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”, ar kuru lūdz Biedrībai izsniegt jaunu pilnvarojumu turpināt licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā līdz 2020.gada 31.decembrim, pamatojot nepieciešamību nodrošināt kontrolētu makšķerēšanu.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” 2015.gada 22.decembra vēstuli Nr.17-2/280 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 3.marta vēstuli Nr.4.4.-11/1736 “Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā”, kurās pausts pozitīvs viedoklis licencētās makšķerēšanas organizēšanai Varkaļu kanālā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48., 49. un 50.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3. un 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa atzinumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Biedrību organizēt licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības Varkaļu kanālā, noslēdzot pilnvarojuma līgumu (pielikumā) uz termiņu no pilnvarojuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2019.gada 30.jūnijam.

2. Uzdot Biedrībai izstrādāt jaunu nolikumu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai Varkaļu kanālā un sagatavot Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu projektu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām Varkaļu kanālā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” noteiktajai kārtībai.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai  nodaļai piecu darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas nosūtīt to informācijai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai;

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai koordinēt pilnvarojuma līguma noslēgšanu šajā lēmumā noteiktajā kārtībā un sadarbību ar Biedrību licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanas jautājumos.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai šī lēmuma 1.punktā noteikto pilnvarojuma līgumu piecu darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt šī lēmuma 1.punktā noteikto pilnvarojuma līgumu, kas noslēdzams ne ātrāk kā 10 dienas pēc šī lēmuma 5.punktā noteiktā publicēšanas brīža.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.159

(protokols Nr.5, 34.punkts)

PILNVAROJUMA LĪGUMS

licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai Varkaļu kanālā

Jūrmalā, 2016.gada __.___________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas tās priekšsēdētājs Gatis Truksnis, no vienas puses, un

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”, reģ. Nr.50008135431 (turpmāk – Pilnvarnieks), tās valdes priekšsēdētāja Aivara Ruņģa personā, kurš rīkojas saskaņā ar biedrības statūtiem, no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse / -es), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmumu Nr._________ „Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā” (protokols Nr. , .punkts), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Pašvaldība uzdod un Pilnvarnieks apņemas nodrošināt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā atbilstoši Līgumam un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – MK noteikumi), turpmāk - Uzdevums.

2. Pilnvarnieka pienākumi, tiesības un atbildība

2.1. Pilnvarnieks apņemas ievērot MK noteikumos noteiktos organizētāja pienākumus un tiesības.

2.2. Pilnvarnieks apņemas MK noteikumos noteiktajā kārtībā izstrādāt un iesniegt Pašvaldībai noteiktajās institūcijās saskaņotu nolikumu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām Pašvaldības valdījumā esošajā Varkaļu kanāla teritorijā, paredzot aizliegumu veikt vēžošanu un zemūdens medības. Minēto nolikumu izstrādāt 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

2.3. Pilnvarnieks apņemas 3 (triju) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža izstrādāt un iesniegt Pašvaldībai Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu projektu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām Varkaļu kanālā, paredzot aizliegumu veikt vēžošanu un zemūdens medības.

2.4. Pilnvarniekam ir pienākums iesniegt Pašvaldībai MK noteikumu 1.pielikumā pievienoto atskaiti divas reizes gadā līdz 15.jūlijam un 15.janvārim un 2.pielikumā pievienoto atskaiti – katra kalendārā gada beigās.

2.5. Finansējumu Uzdevuma izpildei veido:

2.5.1. ienākumi no licenču pārdošanas;

2.5.2. līdzfinansējums no atbalstītajiem projektiem.

2.6. Pilnvarniekam ir pienākums katra kalendārā gada beigās iesniegt Pašvaldībai atskaiti par līdzekļu, kas iegūti no licenču realizācijas, izlietojumu atbilstoši Līguma pielikumam.

2.7. Pilnvarniekam ir pienākums informēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju par plānotajiem MK noteikumos un Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontroles reidiem Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.8. Uzdevuma izpildē Pilnvarnieks ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu prasības, Pašvaldības noteikto kārtību un izdotos normatīvos aktus, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, kā arī ar valsts pārvaldes institūcijām.

2.9. Jautājumos, kas saistīti ar Pilnvarniekam uzdotā Uzdevuma izpildi un kurus Pilnvarnieks ir tiesīgs izlemt patstāvīgi, tas rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.

2.10. Pilnvarniekam ir pienākums jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Līguma izpildes nodrošināšanu, iesniegt izskatīšanai Pašvaldībai.

2.11. Pilnvarniekam nav tiesību nodot trešajām personām Līgumā noteikto saistību un Uzdevumu izpildi.

2.12. Pilnvarnieks atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus un izdevumus, kas Pašvaldībai radušies Pilnvarnieka prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā.

3. Pašvaldības tiesības, pienākumi un atbildība

3.1. Pašvaldībai ir tiesības saņemt no Pilnvarnieka paskaidrojumus par Uzdevuma izpildes procesu.

3.2. Pašvaldībai ir tiesības iepazīties ar dokumentiem, kurus Pilnvarnieks sagatavojis un kas saistīti ar Uzdevuma izpildi.

3.3. Pašvaldībai ir pienākums sniegt Pilnvarniekam visu informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei.

4. Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

4.1. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē pēc šādiem kritērijiem visā Līguma darbības laikā:

4.1.1. sakoptības uzturēšana un saglabāšana (nepasliktināšana) Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonā ;

4.1.2. Līgumā noteikto atskaišu iesniegšana noteiktajos termiņos;

4.1.3. Pilnvarnieka darbības efektivitāte, tas ir finanšu resursu racionāla izlietošana;

4.1.4. sekmīgas sadarbības ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļu un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi nodrošināšana;

4.1.5. Pilnvarnieka centieni piesaistīt līdzfinansējumu Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonā dabas aizsardzības, zivju resursu uzraudzības un papildināšanas, infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanai.

4.2. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība izvērtē reizi gadā līdz katra gada 31.janvārim par iepriekšējo kalendāro gadu.

5. Līguma termiņš, spēkā stāšanās, grozījumu izdarīšana un izpildes kārtība

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Uzdevums tiek veikts līdz 2019.gada 30.jūnijam.

5.3. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

5.4. Pilnvarnieka pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu Uzdevuma izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

5.5. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.

5.6. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas noteikumiem.

5.7. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums. Līguma grozījumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.8. Pašvaldībai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš nosūtot paziņojumu par pilnvarojuma Uzdevuma izpildei atsaukšanu.

5.9. Pilnvarniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to Pašvaldību trīs mēnešus iepriekš.

5.10. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

5.10.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus, tajā skaitā, ja Pilnvarnieks nenodrošina Līgumā noteikto sasniedzamo Uzdevuma izpildes kvalitāti atbilstoši Līgumā noteiktajiem kritērijiem;

5.10.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie pilnvarošanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.

5.11. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

6. Citi noteikumi

6.1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

6.2. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Pašvaldība un Pilnvarnieks cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

6.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

6.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lappusēm ar pielikumu “Atskaite par licenču realizācijā iegūto naudas līdzekļu izlietojumu ______.gadā” uz 1 (vienas) lappuses divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

7. Pušu rekvizīti

Pašvaldība:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konts: LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība “Citadele banka”

Bankas kods PARXLV22

___________________________

Gatis Truksnis

Pilnvarnieks:

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”

Reģ. Nr. 50008135431

Saules iela 18, Ķegums,

Ķeguma novads, LV-5020

Konts: LV55HABA0551024677476

AS Swedbank

Bankas kods: HABALV2X

__________________________

Aivars Ruņģis

Pielikums

2016.gada ______________ Pilnvarojuma līgumam Nr._____________

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”

_________________

Datums

Atskaite par licenču realizācijā iegūto naudas līdzekļu izlietojumu ______.gadā

Līdzekļi, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences (EUR)

Valsts pamatbudžetā

pārskaitītā summa (EUR)

Aktivitātes, kas īstenotas, izlietojot licenču realizācijā iegūtos naudas līdzekļus, kas palikuši Pilnvarnieka rīcībā

Aktivitātes nosaukums

Daudzums, mērvienība

Pakalpojuma sniedzējs

Summa (EUR)

Kopā

Biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” valdes priekšsēdētājs Aivars Ruņģis


Lejupielāde: DOC un PDF