Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 4

protokols Nr. 5, 16. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3
“Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.apakšpunktu, likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” šādu grozījumu:

Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“19.1. Jūrmalas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 7. līdz 12.klašu izglītojamajiem, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ne zemāks par 8,5 ballēm;”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF