Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 3.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 4.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 21.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 18. punkts

Nolikums par naudas balvu piešķiršanu
Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.apakšpunktu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību, kā tiek organizēta vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošana ar naudas balvu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

2. Nolikuma mērķis ir atbalstīt un veicināt Jūrmalas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamo kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi, kas balstīta uz mācību un radošas darbības nozīmīgumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

3. Naudas balvu fondu katru gadu nosaka Jūrmalas pilsētas dome, plānojot līdzekļus Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) budžetā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

II . Apbalvojamo izglītojamo izvirzīšanas kārtība

4. Izglītības iestādes vadītājs līdz katra kalendārā gada 10.maijam iesniedz Izglītības pārvaldei aizpildītu iesnieguma veidlapu (2.pielikums) par izglītojamajiem, kuri iepriekšējā mācību gadā saņēmuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts mēroga atklātajos mācību priekšmetu konkursos, valsts skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencē, vai izvirzīti dalībai Starptautiskajā olimpiādē, klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina izglītojamā sasniegumus. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

5. Par sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē katras profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes vadītājs līdz katra kalendārā gada 10.maijam iesniedz Izglītības pārvaldei iesnieguma veidlapu (3.pielikums), norādot ne vairāk kā 5 izglītojamos, kuri guvuši izcilus panākumus mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē.

6. Izglītības iestādes vadītājs līdz katra kalendārā gada 2 .jūnijam iesniedz Izglītības pārvaldei aizpildītu iesnieguma veidlapu (4.pielikums) par šī nolikuma 19.1.apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

7. Nolikuma 2., 3. un 4.pielikumu Izglītības iestādes nosūta arī elektroniski uz e-pasta adresi – infoizglitiba@jpd.gov.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

III. Naudas balvas piešķiršanas komisija

8. Pieteikumus par naudas balvu piešķiršanu izskata un izvērtē ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – Komisija). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

9. Komisija darbojas 6 (sešu) locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

10. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

11. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.

12. Komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

13. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Naudas balvai pieteikto fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta naudas balvas piešķiršanas pieteikumā, netiek izpausta trešajām personām.

14. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda:

14.1. Komisijas sēdes vietu, datumu un laiku;

14.2. Komisijas locekļus un Komisijas sēdē pieaicinātās personas;

14.3. Komisijas sēdes darba kārtību;

14.4. Komisijas sēdē pieņemto lēmumu, norādot, cik Komisijas locekļi balsoja par, cik pret un cik atturējās.

15. Komisijas pieņemtie lēmumi tiek noformēti protokollēmuma veidā un tos paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

16. Komisijas pieņemtais lēmums ir par pamatu naudas balvas izmaksai.

17. Komisijas sēdes ir slēgtas.

IV. Naudas balvas piešķiršanas nosacījumi

18. Izvērtējot iesniegtās naudas balvas pieteikuma anketas, Komisija izvērtē pieteikuma anketā minēto un tai pievienoto informāciju par izglītojamo un, ja nepieciešams, pēc savas iniciatīvas lūdz atsauksmes par izglītojamo vai pieprasa citu papildu informāciju.

19. Naudas balvu, iedalītā budžeta ietvaros, atbilstoši šī nolikuma 1.pielikumā apstiprinātajam apmēram, piešķir: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

19.1. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu 7. līdz 12.klašu izglītojamajiem, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ne zemāks par 8,5 ballēm; Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 4.nolikumu
Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

19.2. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem par iegūto 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts (3.posma) mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajā konkursā valstī; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

19.3. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamajiem par sasniegtajiem izciliem panākumiem; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

19.4. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem par sasniegumiem Valsts izglītības satura centra noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs vai starptautiskajā skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

19.5. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem par iegūto 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts vai starptautiska mēroga mācību priekšmetu konkursos. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

20. Līdz katra kalendārā gada 7.jūnijam Komisija izvērtē iesniegto pieteikumu atbilstību prasībām un pieņem lēmumu par naudas balvas piešķiršanu izglītojamajiem. Papildināts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

21. Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Izglītības pārvalde, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, sagatavo rīkojumu par izglītojamo apbalvošanu ar naudas balvu.

22. Ja izglītojamais ir ieguvis vairākas godalgotas vietas, naudas balvu var saņemt par augstāko sasniegumu. Ja kādu no izcilajiem sasniegumiem ieguvuši divi un vairāki izglītojamie (turpmāk – komanda), naudas balvas summu dala proporcionāli vienlīdzīgi uz visiem sasnieguma dalībniekiem. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 3.nolikumu

23. Konkursos, sacensībās u.c., kas notiek vasaras mēnešos, gūtos rezultātus iekļauj nākamā mācību gada sasniegumu izvērtēšanā.

24. Izglītojamais vai komanda nevar pretendēt uz šajā nolikumā minēto naudas balvu, ja par attiecīgo sasniegumu ir saņemta naudas balva atbilstīgi citā Jūrmalas pilsētas domes normatīvajā aktā noteiktajam.

V. Naudas balvas pasniegšana

25. Izglītojamo apbalvošana notiek katra gada jūn ijā svinīgā pasākuma laikā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

26. Naudas balvu izglītojamajam izmaksā skaidrā naudā.

27. Normatīvajos aktos paredzētie nodokļi tiek segti no Nolikuma 3.punktā piešķirtiem budžeta līdzekļiem normatīvos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

28. Informāciju par izglītojamajiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievieto Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā un Jūrmalas pilsētas domes informatīvajā biļetenā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra nolikumam Nr.3

(protokols Nr.1, 18.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

Naudas balvu apmērs

Naudas balvu iedalītā budžeta ietvaros Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem piešķir šādā apmērā (pēc nodokļu nomaksas): Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

1. Izglītojamajiem, kuriem attiecīgajā mācību gadā ir nozīmīgi mācību sasniegumi:

1.1. 7., 8. un 9.klasē, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm– 100,00 euro (viens simts euro);

1.2. 10., 11. un 12.klasē, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm – 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro).

2. Izglītojamajiem par iegūto 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts mācību priekšmetu olimpiādēs (3.posmā), skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā valstī:

Naudas balvas apmērs (euro)

I pakāpe

250,00

II pakāpe

200,00

III pakāpe

100,00

Atzinība

70,00

3. Izglītojamajiem par iegūto 1., 2., 3.vietu vai Atzinību valsts mēroga atklātajos mācību priekšmetu konkursos:

Naudas balvas apmērs (euro)

I pakāpe

150,00

II pakāpe

100,00

III pakāpe

70,00

Atzinība

50,00

4. Izglītojamajiem par izvirzīšanu dalībai un sasniegumiem Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs vai starptautiskajai skolēnu zinātniski pētnieciskajai konferencei - 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro).

5. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamajiem – 100,00 euro (viens simts euro), ņemot vērā izglītojamā sasniegumus.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra nolikumam Nr.3

(protokols Nr.1, 18.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

APSTIPRINU

___________________ skolas direktors (re)

___________________________________

(paraksts, zīmogs)

___________________________________

(datums)

______________________________________________________________________________________________

(skolas nosaukums)

pieteikums - saraksts izglītojamo apbalvošanai par sasniegumiem Starptautiskās, Valsts olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos, Starptautiskajās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs 20___./20___.m.g.

N.p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Izglītojamā personas kods

Vieta

Līmenis

(valsts,

starptautisks)

Pasākums, kurā iegūta godalgotā vieta, pilns nosaukums

Pievienotās diploma kopijas pielikuma numursPielikumā: apbalvošanai izvirzīto izglītojamo diplomu kopijas, tabulā minētajā secībā, uz _____ lapām.

Aizpildīts pielikums nosūtīts arī elektroniski uz e-pasta adresi: infoizglitiba@jpd.gov.lv .3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra nolikumam Nr.3

(protokols Nr.1, 18.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

APSTIPRINU

___________________ skolas direktors (re)

___________________________________

(paraksts, zīmogs)

___________________________________

(datums)

______________________________________________________________________________________________

(skolas nosaukums)

pieteikums - saraksts profesionālās ievirzes un interešu izglītībā izglītojamo apbalvošanai par sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē 20___./20___.m.g.

N.p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds

Izglītojamā personas kods

Iegūtā vieta, pakāpe, atzinība

Līmenis (valsts, starptautisks)

Pasākums, kurā iegūta godalgotā vieta, pilns nosaukums

Pievienotās diploma kopijas pielikuma numursPielikumā: apbalvošanai izvirzīto izglītojamo diplomu kopijas, tabulā minētajā secībā, uz _____ lapām.

Aizpildīts pielikums nosūtīts arī elektroniski uz e-pasta adresi: infoizglitiba@jpd.gov.lv .4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra nolikumam Nr.3

(protokols Nr.1, 18.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 40.nolikumu

APSTIPRINU

___________________ skolas direktors(re)

___________________________________

20___.gada _____. ____________________

_______________________________________________________ skolas

pieteikums – _____.klases izglītojamo saraksts apbalvošanai par nozīmīgiem mācību sasniegumiem, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā ne zemāks par 8,5 ballēm. 20___./20___.m.g.

N.p.k.

Izglītojamā vārds, uzvārds,

Personas kods

Vidējais mācību sasniegumu vērtējums

(norādāms ar trim zīmēm aiz komata)Pielikumā: apbalvošanai izvirzīto izglītojamo gada vērtējumi visos mācību priekšmetos (kopija vai izdruka), tabulā minētajā secībā, uz _____ lapām.

Aizpildīts pielikums nosūtīts arī elektroniski uz e-pasta adresi: infoizglitiba@jpd.gov.lv .


Lejupielāde: DOC un PDF