Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 6

protokols Nr. 6, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21
„Attīstības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Projektu ieviešanas nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, Vides nodaļa un Būvniecības projektu vadības nodaļa.”;

1.2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Stratēģiskās plānošanas nodaļas uzdevumi ir:

8.1. organizēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un koordināciju un veikt to īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem;

8.2. koordinēt pašvaldības nozaru attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, sniegt atzinumus par to saskaņotību ar pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem, kā arī nodrošināt to īstenošanas uzraudzību un uzdevumu izpildes kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.3. sniegt atzinumus par pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un to atbilstību pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem;

8.4. veikt periodisku attīstības plānošanas dokumentos ietverto mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu ietekmi uz pilsētas sociāli ekonomisko attīstību un savas kompetences ietvaros piedalīties ikgadējā pilsētas attīstības pārskata sagatavošanā;

8.5. nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2014.-2020.gadam aktivitāšu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā, kontrolēt tā izpildi pašvaldības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā;

8.6. piedalīties nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā, pārstāvot pašvaldības intereses;

8.7. sadarboties ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Rīgas plānošanas reģionu un citām institūcijām savas kompetences ietvaros;

8.8. nodrošināt sadarbību ar blakus esošajām pašvaldībām nodaļas savas kompetences ietvaros;

8.9. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.10. domes vadības uzdevumā savas kompetences ietvaros piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

8.11. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības atbilstoši domes noteiktajai kompetencei;

8.12. sagatavot izpilddirektora lēmumus un citus nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz nodaļas kompetenci.”

1.3. Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

“8.1 Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas uzdevumi ir:

8.11. veicināt uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināt sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar pilsētas uzņēmējiem un Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi;

8.12. apkopot pieejamo statistisko informāciju par Jūrmalas pilsētu;

8.13. nodrošināt komunikāciju ar potenciāliem investoriem;

8.14. sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāli iesaistīties nodarbinātības veicināšanā pilsētā;

8.15. nodrošināt ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas publiskās vietās organizēšanas jautājumu izskatīšanu, nodevas apmēra aprēķināšanu un atļauju izsniegšanu;

8.16. nodrošināt saskaņojumu izsniegšanu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai novietnēs;

8.17. nodrošināt publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas, sapulču, gājienu un piketu organizēšanas, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas jautājumu izskatīšanu, protokolu sagatavošanu un atļauju sagatavošanu, izsniegšanu;

8.18. izskatīt iesniegumus un sagatavot domes lēmuma projektus kazino, spēļu zāļu vai bingo zāļu atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai, izskatīt iesniegumus un sagatavot atļaujas intīma rakstura izklaides rīkošanai;

8.19. nodrošināt pašvaldības mājaslapai informāciju par publisko izklaides un svētku pasākumu norisi;

8.110. izvērtēt un izsniegt speciālās atļaujas (licences), licences kartītes un autobusu maršrutu apliecinājumus par regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;

8.111. plānot un administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas piešķirti transporta nozarei, kā arī kontrolēt to izlietojumu;

8.112. nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumu organizēšanu pašvaldībā;

8.113. koordinēt un kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;

8.114. izstrādāt pašvaldības sabiedriskā transporta attīstības koncepciju;

8.115. nodrošināt pasažieru plūsmas izpētes organizēšanu un optimālu, pieprasījumam atbilstošu, sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstības plānošanu;

8.116. gatavot priekšlikumus par sabiedriskā transporta maršrutu atklāšanu, grozīšanu, slēgšanu un kustības sarakstu apstiprināšanu sabiedriskā transporta maršrutos pašvaldībā;

8.117. kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta jomā noslēgto līgumu, līgumsaistību izpildi.”

1.4. Aizstāt 13.punktā vārdus “Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai” ar vārdiem “Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai”.

2. Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 18.aprīlī.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF