Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 26.septembra 29.nolikumu

2017.gada 27.aprīlīNr. 11

protokols Nr. 8, 63. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18. augusta nolikumā Nr.37
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības
veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.37 ““Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums”” šādus grozījumus:

Nolikuma IV. Nodaļas 18.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

“18.3. Slēgt līgumus ar valsts vai citu pašvaldību institūcijām ar mērķi nodrošināt sociālos vai veselības pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem, ja to izdevumus pilnībā vai daļēji sedz valsts vai citu pašvaldību institūcijas, kontrolēt šajā punktā minēto līgumu izpildi.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe