Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 18.nolikumu

2019.gada 26.septembrīNr. 29

protokols Nr. 13, 27. punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
„Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”
nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (turpmāk – iestāde) funkcijas, uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Iestāde ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - dome) izveidota un padotībā esoša iestāde, kas sniedz pakalpojumus veselīga dzīvesveida veicināšanas, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas jomās.

3. Iestāde savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Iestāde savas funkcijas un uzdevumus veic Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) funkcionālā pārraudzībā un sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

5. Iestādes juridiskā adrese: Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala, LV-2015.

6. Iestādei ir savs zīmogs, norēķinu konts kredītiestādē, patstāvīga bilance, kā arī domes noteikta parauga veidlapas.

II. Iestādes funkcijas un uzdevumi

7. Iestādes funkcijas ir:

7.1. veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošināt veselības aprūpes pieejamību; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

7.2. īstenot profesionālās pilnveides, tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas un apmācības pieaugušajiem.

8. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, iestāde veic šādus uzdevumus:

8.1. atbilstoši domes saistošajiem noteikumiem, iestāde sniedz:

8.1.1. veselību veicinošus pakalpojumus: ergoterapeita pakalpojumu, fizioterapeita pakalpojumu un vingrošanas ūdenī pakalpojumu; Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

8.1.2. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām;

8.1.3. aprūpes mājās pakalpojumu;

8.1.4. pavadoņa pakalpojumu;

8.1.5. speciālā transporta pakalpojumu;

8.1.6. naktspatversmes pakalpojumu;

8.1.7. dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem pakalpojumu; Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

8.1.8. servisa dzīvokļa pakalpojumu;

8.1.9. grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīgas veselības traucējumiem;

8.1.10. dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojumu;

8.1.11. specializētās darbnīcas pakalpojumu;

8.1.12. „zupas virtuves” pakalpojumu.

8.2. īsteno profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus pieaugušajiem;

8.3. īsteno pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas iestādei noteikto funkciju veikšanai;

8.4. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī juridiskām un fiziskām personām;

8.5. veic citus domes un Labklājības pārvaldes noteiktus uzdevumus.

III. Iestādes struktūra un darba organizācija

9. Iestādi reorganizē vai likvidē dome.

10. Iestādi vada iestādes vadītājs, kura kompetence noteikta nolikumā un amata aprakstā. Vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektoram. Iestādes vadītāja pieņemšanu un atbrīvošanu no amata apstiprina dome, darba līgumu ar iestādes vadītāju slēdz pašvaldības izpilddirektors.

11. Iestādes vadītāja prombūtnes laikā iestādes vadītāja pienākumus pilda ar iestādes vadītāja rīkojumu norīkots iestādes struktūrvienības vadītājs.

12. Iestādes vadītājs atbild par iestādes darbību un uzdevumu izpildi, iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un funkcionēšanu.

13. Papildu normatīvajos aktos noteiktajam, iestādes vadītājam ir šādas tiesības:

13.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt iestādi un slēgt līgumus, saimnieciskos darījumus apstiprinātā budžeta ietvaros;

13.2. savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros lemt par iestādes finanšu līdzekļu racionālu izlietojumu;

13.3. rīkoties ar iestādei nodoto pašvaldības mantu un piešķirtajiem finanšu resursiem;

13.4. atbilstoši domes apstiprinātajam pašvaldības institūciju darbinieku skaita sarakstam pieņemt darbā vai atbrīvot no darba iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku pienākumus, apstiprināt darbinieku amata aprakstus, nodrošināt viņu kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

13.5. izdot iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus;

13.6. deleģēt iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu.

14. Papildu normatīvajos aktos noteiktajam, iestādes vadītājam ir šādi pienākumi:

14.1. nodrošināt sociālo pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un domes saistošajiem noteikumiem sociālās palīdzības jomā;

14.2. nodrošināt veselības veicinošo pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem veselības veicināšanas jomā; Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

14.3. plānot, organizēt, kontrolēt un atbildēt par iestādes darbību un noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un tās darbību ;

14.4. nodrošināt iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti un tās paaugstināšanu;

14.5. nodrošināt iestādes sniegto pakalpojumu saņēmēju drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp attiecībā uz higiēnas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, personu datu un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

14.6. racionāli un lietderīgi rīkoties ar iestādei nodoto pašvaldības mantu un piešķirtajiem finanšu resursiem, kā arī atbildēt par iestādes budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros ;

14.7. nodrošināt iestādes materiālo vērtību saglabāšanu;

14.8. organizēt un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu;

14.9. organizēt un vadīt iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi, atbildēt par izdoto normatīvo aktu, rīkojumu, pieņemto lēmumu un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

14.10. veikt nepieciešamās darbības fizisko personu datu aizsardzībai, tostarp veikt fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

15. Iestādes struktūru veido:

15.1. Administrācija;

15.2. Sociālo pakalpojumu daļa, kuras sastāvā ir:

15.2.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa;

15.2.2. Aprūpes mājās nodaļa;

15.2.3. Speciālā transporta nodaļa;

15.2.4. Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem; Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

15.2.5. Naktspatversme.

15.3. Veselības veicināšanas daļa; Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

15.4. Sociālo pakalpojumu centrs “Ķemeri” (turpmāk – centrs “Ķemeri”);

15.5. Saimniecības daļa.

16. Centra “Ķemeri” un daļu vadītāji ir atbildīgi par darba rezultātiem saskaņā ar šo nolikumu un amatu aprakstiem. Centra “Ķemeri” un daļu vadītāji ir tieši pakļauti iestādes vadītājam, nodaļu vadītāji ir tieši pakļauti attiecīgās daļas vadītājiem.

17. Centra “Ķemeri” un daļas vadītājs:

17.1. izstrādā centra “Ķemeri” un daļas mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus, analizē un novērtē darba rezultātus, klientu apmierinātību ar saņemto pakalpojumu apjomu un kvalitāti;

17.2. organizē, koordinē un vada centra “Ķemeri” un daļas darbu, nosaka uzdevumus, kontrolē un atbild par savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

17.3. sniedz priekšlikumus centra “Ķemeri” un daļas darba organizācijas un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un/vai pilnveidošanai;

17.4. piedalās iestādes budžeta izstrādē;

17.5. organizē un vada centra “Ķemeri” un daļas gada budžeta tāmes izpildi;

17.6. pēc iestādes vadītāja pilnvarojuma pārstāv iestādi sadarbībā ar citām Valsts un pašvaldības institūcijām;

17.7. ir atbildīgs par centra “Ķemeri” un daļas darba rezultātiem.

18. Nodaļas vadītājs:

18.1. nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi;

18.2. ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un iestādes vadītāja rīkojumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

19. Iestādes struktūrvienības uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī saskaņā ar Labklājības pārvaldes lēmumiem par pašvaldības finansēto sociālo un veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanu. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

IV. Iestādes daļu uzdevumi

20. Administrācijas uzdevumi:

20.1. nodrošināt iestādes darbības nepārtrauktību;

20.2. vadīt iestādes grāmatvedību;

20.3. risināt iestādes personāla jautājumus.

21. Sociālo pakalpojumu daļas uzdevumi:

21.1. analizēt un uzraudzīt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, aprūpes mājās, speciālā transporta, dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem, un naktspatversmes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

21.2. izstrādāt priekšlikumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu nodaļu darbā;

21.3. kontrolēt sniegto pakalpojumu apjoma atbilstību Labklājības pārvaldes lēmumam par pakalpojuma piešķiršanu.

22. Veselības veicināšanas daļas uzdevumi: Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

22.1. nodrošināt kvalitatīvu ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojuma sniegšanu un vingrošanas ūdenī pakalpojuma sniegšanu Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem;

22.2. uzkrāt informāciju un pilnveidot datu bāzi par daļas klientūru;

22.3. izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar ergoterapeita, fizioterapeita un vingrošanas ūdenī pakalpojumu sniegšanu;

22.4. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti un sagatavot nepieciešamās atskaites;

22.5. nodrošināt konfidencialitāti, personas datu aizsardzības noteikumu un ētikas principu ievērošanu darbā ar klientiem;

22.6. nodrošināt daļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

23. Centrs “Ķemeri” uzdevumi:

23.1. sniegt pakalpojumu “Grupu dzīvoklis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešams atrasties ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas nodrošina:

23.1.1. mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;

23.1.2. pašaprūpes spēju novērtējumu;

23.1.3. vēlmju un sociālo vajadzību noskaidrošanu;

23.1.4. saskarsmes iemaņu apgūšanas veicināšanu, lai radītu pēc iespējas pilnīgāku integrāciju sabiedrībā;

23.1.5. pašaprūpes prasmju uzturēšanu un korekciju, sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanu;

23.1.6. sociālo aktivizāciju, attīstīt spējas uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību;

23.1.7. individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi un nodrošina tā īstenošanu;

23.2. sniegt pakalpojumu “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” (turpmāk – Dienas aprūpes centrs), kas nodrošina:

23.2.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu;

23.2.2. aktivitātes un nodarbības, kas vērstas uz sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu;

23.3. sniegt pakalpojumu “Specializētās darbnīcas”, kas nodrošina:

23.3.1. darba vietas Specializēto darbnīcu klientiem;

23.3.2. speciālistu palīdzību Specializēto darbnīcu klientiem, apgūstot darba tirgum nepieciešamās iemaņas un prasmes;

23.4. sagatavot atskaites iestādes vadībai par sniegtajiem pakalpojumiem;

23.5. nodrošināt konfidencialitāti, personas datu aizsardzības noteikumu un ētikas principu ievērošanu darbā ar klientiem;

23.6. nodrošināt dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

24. Saimniecības daļas uzdevumi:

24.1. nodrošināt iestādes struktūrvienību darbībai nepieciešamos darba apstākļus: nodrošināt iestādes darbības veikšanai izmantotajās telpās elektroapgādes, vēdināšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu racionālu izmantošanu;

24.2. organizēt inventāra, mēbeļu, iekārtu, tehnikas un materiālu iegādi, to uzglabāšanu, uzskaiti, sadali, piedalīties pamatlīdzekļu inventarizācijās;

24.3. nodrošināt iestādes telpās tīrību un kārtību, nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

24.4. nodrošināt biroja tehnikas iegādi, organizēt šīs tehnikas apkopi un remontu;

24.5. nodrošināt speciālo transportlīdzekļu iegādi iestādes vajadzībām, to remontu un tehnisko nodrošinājumu;

24.6. atbilstoši daļas kompetencei organizēt un kontrolēt iepirkuma procedūras;

24.7. nodrošināt daļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

V. Iestādes nodaļu uzdevumi

25. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas uzdevumi:

25.1. nodrošināt sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

25.2. informēt un konsultēt nodaļas klientus un viņu apgādniekus par pakalpojumu sniegšanas un to apmaksas principiem un noteikumiem;

25.3. uzkrāt informāciju un pilnveidot datu bāzi par nodaļas klientiem;

25.4. nodrošināt konfidencialitāti, personas datu aizsardzības noteikumu un ētikas principu ievērošanu darbā ar klientiem;

25.5. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

26. Aprūpes mājās nodaļas uzdevumi:

26.1. nodrošināt kvalitatīvu aprūpes mājās pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanu, ņemot vērā nodaļas klientam noteikto aprūpes līmeni un darba apjomu; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

26.2. nodrošināt servisa dzīvokļa pakalpojuma kvalitatīvu sniegšanu;

26.3. sniegt palīdzību aprūpes mājās klientiem, tos ievietojot iestādes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā, pēc nepieciešamības sniegt palīdzību nodaļas klientu nogādāšanai uz ārstniecības iestādēm;

26.4. sniegt aprūpes mājās klientiem informāciju par pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā;

26.5. uzkrāt informāciju un pilnveidot datu bāzi par aprūpes mājās un pavadoņa pakalpojuma saņēmējiem; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

26.6. nodrošināt konfidencialitāti, personas datu aizsardzības noteikumu un ētikas principu ievērošanu darbā ar klientiem;

26.7. nodrošināt Aprūpes mājās nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

27. Speciālā transporta nodaļas uzdevumi:

27.1. nodrošināt kvalitatīvu speciālā transporta un pavadoņa pakalpojuma sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kuri vecuma, invaliditātes vai slimības dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu;

27.2. izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar transporta maršrutiem, atskaitēm un transporta nodrošinājumu;

27.3. uzkrāt informāciju un pilnveidot datu bāzi par speciālā transporta un pavadoņa pakalpojuma saņēmējiem;

27.4. nodrošināt konfidencialitāti, personas datu aizsardzības noteikumu un ētikas principu ievērošanu darbā ar klientiem;

27.5. nodrošināt Speciālā transporta nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

28. Dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem (turpmāk Dienas centrs) uzdevumi: Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

28.1. sniegt kvalitatīvus un profesionālus sociālos pakalpojumus, psihosociālo atbalstu klientiem;

28.2. organizēt nodarbības, kas veicina klientu intelektuālo spēju saglabāšanu un attīstību praktiskās nodarbībās, ņemot vērā klientu intereses;

28.3. nodrošināt nodarbībām un atpūtai, pulciņu darbībai, izglītojošiem tematiskiem pasākumiem piemērotas telpas un inventāru;

28.4. organizēt brīvā laika pavadīšanas iespējas klientiem, atpūtas vakarus, diskusijas ar dažādu iestāžu pārstāvjiem, ekskursijas, lekcijas, seminārus, iespēju piedalīties izstādēs ar klientu izgatavotajiem rokdarbiem, citās aktivitātes;

28.5. uzkrāt informāciju un pilnveidot datu bāzi par dienas centra pakalpojuma saņēmējiem;

28.6. nodrošināt konfidencialitāti, personas datu aizsardzības noteikumu un ētikas principu ievērošanu darbā ar klientiem;

28.7. nodrošināt Dienas centra dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

29. Naktspatversmes uzdevumi:

29.1. nodrošināt personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām:

29.1.1. iespēju pārnakšņot naktspatversmes nolikumā noteiktajā laikā;

29.1.2. apkurināmas telpas ar guļvietām;

29.1.3. dezinficētus gultas piederumus;

29.1.4. brokastis un vakariņas;

29.1.5. iespēju izmantot sanitāro telpu ar tualeti, roku mazgātni un dušu;

29.2. nodrošināt konfidencialitāti, personas datu aizsardzības noteikumu un ētikas principu ievērošanu darbā ar klientiem;

29.3. nodrošināt Naktspatversmes dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

30. Nolikumā minēto funkciju un uzdevumu efektīvas izpildes nodrošināšanai iestādē var tikt izveidotas komisijas, projektu vadības un ieviešanas vienības, darba grupas un citas organizatoriskas struktūras.

VI. Iestādes tiesības

31. Iestādei ir šādas tiesības:

31.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām iestādes funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

31.2. sniegt informāciju fiziskām un juridiskām personām par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem un pakalpojumiem, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošas normatīvo aktu prasības;

31.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām fiziskām un juridiskām personām atbilstoši iestādes kompetencei;

31.4. iekasēt maksu par iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar domes apstiprinātu cenrādi;

31.5. organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

31.6. iepazīties ar citu pašvaldības sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darba pieredzi darbības efektivitātes paaugstināšanai.

31.7. saskaņojot ar Labklājības pārvaldi un domi, sagatavot un izplatīt informatīvus materiālus par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem;

31.8. izdot administratīvos aktus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

VII. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi

32. Iestādes darbinieka amata pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikta darba līgumā, amata aprakstā, kā arī iestādes iekšējos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

33. Darbinieki ir atbildīgi par materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas lietošanā vai kas tiek izmantotas darba pienākumu izpildei.

34. Iestādes darbinieki ir atbildīgi par darba pienākumu izpildes gaitā iegūto personas datu neizpaušanu trešajām personām.

VIII. Iestādes manta un finansējums

35. Iestādes manta ir pašvaldības īpašumā esoša manta, kas atrodas iestādes valdījumā.

36. Iestādei ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros iegādāties iestādes darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt iestādes valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu atbilstoši normatīvajiem aktiem, saskaņojot to ar domi. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita pašvaldības budžetā.

37. Iestādes finanšu avoti ir:

37.1. pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi;

37.2. ieņēmumi no iestādes maksas pakalpojumiem;

37.3. ziedojumi un dāvinājumi;

37.4. projektu līdzekļi.

38. Iestādes finanšu līdzekļi izlietojami saskaņā ar domes apstiprinātām ieņēmumu un izdevumu tāmēm kārtējam gadam.

39. Par iestādes saimnieciski finansiālo darbību atbild iestādes vadītājs.

40. Iestādes finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic iestādes grāmatvedība. Iestādes grāmatvedības uzskaite tiek organizēta saskaņā ar iestādes un domes Centralizētās grāmatvedības uzskaites kārtību.

IX. Darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

41. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs.

42. Vadītāja rīkojumi ir saistoši visiem iestādes darbiniekiem.

43. Iestāde savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus Labklājības pārvaldei un domes attiecīgajām komitejām, kā arī pilda to noteiktos uzdevumus iestādes funkciju un uzdevumu īstenošanā.

44. Iestāde pēc pieprasījuma iesniedz domei un Labklājības pārvaldei pārskatus par tās funkciju un uzdevumu izpildi.

45. Iestāde sagatavo un iesniedz pārskatus domei par iestādes budžeta izpildi atbilstoši domes noteiktajai kārtībai.

46. Iestāde iesniedz Labklājības pārvaldei izskatīšanai un/vai saskaņošanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar veselības veicināšanas pakalpojumu un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu saistītiem jautājumiem savs kompetences ietvaros. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 41.nolikumu

47. Iestāde kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar iestādes nomenklatūru normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

48. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

X. Noslēguma jautājumi

49. Nolikumā neparedzētus jautājumus iestāde risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar domes lēmumiem un rīkojumiem.

50. Par nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

51. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsēta domes 2016.gada 18.augusta nolikums Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis