Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 18.jūnija 17.nolikumu

2017.gada 9.jūnijāNr. 13

protokols Nr. 10, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9
„Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 (trīs) bāriņtiesas locekļi.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe