Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 14

protokols Nr. 10, 7. punkts

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2017 nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) finansēto jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti jauniešu iniciatīvu pieteikumi un finansiāli atbalstīta projektu īstenošana Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2017 (turpmāk – Konkurss) ietvaros.

2. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jūrmalas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kas nav saistītas ar citiem projektiem.

3. Finanšu līdzekļi (atbilstoši Nolikuma V. sadaļai) tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

3.1. neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;

3.2. jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

3.3. fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);

3.4. radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai);

3.5. nodarbinātībai, karjeras izglītībai, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.

4. Projekta iesniedzējs (turpmāk – Iesniedzējs) ir Jūrmalas jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13-25 gadiem (ieskaitot) ar nosacījumiem:

4.1. ja ir vairāki jaunieši grupā, katram dalībniekam Projekta pieteikumā (1. pielikums) ar savu parakstu jāapliecina dalība projekta īstenošanā;

4.2. jauniešiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, par dalību projekta īstenotāju grupā nepieciešama rakstiska likumiskā pārstāvja atļauja (5.pielikums);

4.3. projekta koordinatoram, ar kuru tiks slēgta vienošanās par projekta īstenošanu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam (turpmāk – Vienošanās), jābūt vismaz 18 gadus vecam;

4.4. nav saimnieciskās darbības veicējs.

5. Projekta faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Jūrmalā deklarētiem jauniešiem vai jauniešiem, kuri reģistrēti kādā no Jūrmalas izglītības iestādēm.

6. Projekta ietvaros Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) apmaksājamās izmaksas (turpmāk - attiecināmās izmaksas) ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 100,00 euro vienam projektam.

7. Projekta attiecināmās izmaksas:

7.1. transporta nomas izmaksas;

7.2. telpu nomas izmaksas;

7.3. biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas;

7.4. materiālu iegādes izmaksas;

7.5. inventāra līdz 25 euro iegāde;

7.6. iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas.

8. Projekta neattiecināmās izmaksas:

8.1. projekta īstenotāju atalgojums;

8.2. inventāra (virs 25 euro) un pamatlīdzekļu iegāde;

8.3. prēmijas, dāvinājumi;

8.4. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

8.5. sabiedriskā transporta izmaksas.

9. Iegādājoties mazvērtīgo inventāru no kopējā projektā piešķirtā finansējuma (līdz 25 euro), tas tiek piešķirts Iesniedzējam uz projekta laiku, un pēc tam tiek iekļauts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (turpmāk – BJIC) resursu uzkrājumos.

10. Projekta īstenošanas ietvaros nav pieļaujams gūt ienākumus.

11. Konkursa ietvaros finanšu līdzekļi netiek piešķirti aktivitātēm, kas apdraud dalībnieku drošību, veselību un dzīvību.

12. Informācija par Konkursa izsludināšanu tiek ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī BJIC sociālo tīklu profilos. Informāciju publicē, ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta iesniegšanas sākuma datuma un par to atbildīgs ir BJIC.

13. Projektu īstenošana no Vienošanās par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas brīža, bet ne ātrāk par 2017. gada 5. oktobri. Projekta īstenošanas maksimālais termiņš – 2017. gada 22. novembris.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

14. Atbilstoši Nolikuma 1. un 2. pielikumam aizpildīta projekta pieteikuma veidlapas (turpmāk – Pieteikums) parakstītas vienā eksemplārā (projekta pieteikuma dokumentācijas lapām jābūt sastiprinātām kopā) līdz 2017. gada 25.septembra plkst. 17.00 personīgi jānogādā Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrā (Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā) vai jānosūta pa pastu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008 (pasta zīmogs ar 2017.gada 25.septembra datumu). Elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu jurmalasjauniesi@jurmala.lv līdz 2017. gada 25. septembra plkst. 17.00 ar norādi - Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursam. Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti Iesniedzējam.

15. Iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt ne vairāk kā vienu Pieteikumu.

III. Pieteikuma noformējums un saturs

16. Projekta pieteikums ir jānoformē datorrakstā valsts valodā un to paraksta Iesniedzējs, iekļaujot:

16.1. aizpildītu Nolikuma 1. pielikumu „Projekta pieteikums”;

16.2. aizpildītu Nolikuma 2. pielikumu „Budžeta izmaksu veidlapa”;

16.3. citus pielikumus pēc Iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par Iesniedzēja un pieaicināto projekta partneru kompetenci vai projekta ideju kopumā.

IV. Pieteikumu vērtēšanas kārtība

17. Pieteikumu vērtēšanu veic ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta projektu vērtēšanas darba grupa (turpmāk – Darba grupa), kuras sastāvā ir t. sk. pārstāvji no Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra grāmatvedis.

18. Darba grupa 15 darba dienu laikā pēc Nolikuma 14. punktā norādītā termiņa beigām veic Pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums) un vērtē iesniegtās tāmes pamatotību atbilstoši Budžeta izmaksu veidlapai (2.pielikums). Ja Pieteikumu izvērtēšanas laikā Darba grupa secina, ka Pieteikums ir noraidāms, par konstatēto faktu Iesniedzējs rakstveidā tiek informēts 10 darba dienu laikā. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie projektu iesniedzēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu lejupejošā secībā saskaņā ar noteiktajiem Vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums). Ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms ir beidzies, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu netiek atbalstīti. Noraidīti tiek Pieteikumi:

18.1. kas nav atbilstoši vismaz vienai no Nolikuma 3.punktā minētajām aktivitātēm;

18.2. kuru Iesniedzēji neatbilst Nolikuma 4. punktā noteiktajai kategorijai;

18.3. ja projekta “Budžeta izmaksu veidlapa” (tāme) nav aritmētiski pareiza.

19. BJIC sagatavo Darba grupas apstiprinātā projekta tāmi, izvērtējot Budžeta izmaksu pamatotību un nosakot projekta reālās izmaksas, kā arī attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīcijas.

20. BJIC Iesniedzējus par Pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski informē 15 darba dienu laikā pēc Darba grupas lēmuma pieņemšanas, nosūtot projekta koordinatoram e-pasta vēstuli. Izvērsts Pieteikuma noraidīšanas pamatojums Iesniedzējam tiek sniegts, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku pieprasījumu Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

21. Kopā ar pozitīvu Darba grupas lēmumu BJIC Iesniedzējam nosūta e-pasta vēstuli ar pielikumā pievienotu 19.punktā minēto projekta tāmi adresētu projekta koordinatoram, ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas ierasties parakstīt Vienošanos, kuras neatņemama sastāvdaļa ir 19.punktā minētā projekta tāme.

22. Ja Vienošanās no Iesniedzēja puses netiek parakstīta Nolikuma 21.punktā noteiktajā termiņā vai Iesniedzējs rakstiski atsakās parakstīt Vienošanos, BJIC par šo faktu informē Darba grupu, kura ir tiesīga lemt par piešķirtā pašvaldības finansējuma pārdali, izsludinot jaunu konkursu vai pārskatot iepriekšējā konkursa rezultātus. Vienošanos parakstīt ir tiesīgs tikai projekta koordinators.

V. Projektu finansēšanas kārtība

23. Visus projekta maksājumus veic BJIC. Iesniedzējs iegādes vai pakalpojumus projekta ietvaros drīkst veikt tikai pie BJIC izvēlēta pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja, par ko BJIC informēs Iesniedzēju.

24. Projekta izmaksas ir attiecināmas ar brīdi, kad ir parakstīta Vienošanās.

25. Ja projekta īstenošanas laikā faktiskās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas kā Vienošanās noteikts, tad pašvaldības finansējums tiek samazināts atbilstoši reālajām izmaksām.

26. Ja projekta īstenošanas laikā faktiskās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas kā Vienošanās noteikts, pašvaldības finansējuma kopējais apjoms paliek nemainīgs, sadārdzinājumu sedz Iesniedzējs.

27. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības finansējuma summa netiek apgūta, Darba grupa var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

28. Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt pašvaldības finansējumu, ja:

28.1. Iesniedzējs nepilda Vienošanās noteikumus, t.sk. netiek sasniegts projektā noteiktais rezultāts, un pēc BJIC rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina tos nepildīt;

28.2. Iesniedzējs pārtrauc projekta īstenošanu, neievērojot Vienošanās noteikto kārtību.

29. Visas projekta īstenošanas laikā konstatētās neattiecināmās izmaksas, sadārdzinājuma izmaksas vai līgumsodu Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem, kas ir jānorāda projekta atskaitē.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

30. Iesniedzējs nodrošina projekta īstenošanu Nolikuma 13. punktā noteiktajā termiņā atbilstoši Nolikuma un Vienošanās noteikumiem.

31. Iesniedzējs nodrošina projekta publicitāti sociālajos tīklos un vizuālo informāciju par finansiālu atbalstu projekta īstenošanas vietā.

32. Projekta īstenošanas laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

33. Ar projekta īstenošanu saistītie jautājumi tiek risināti sadarbojoties ar BJIC un Darba grupa var lemt par grozījumiem projekta budžetā un/vai aktivitātēs, ja šīs izmaiņas neietekmē projekta mērķa īstenošanu. Visas izmaiņas veicamas pirms projekta ietvaros plānotās aktivitātes īstenošanas uzsākšanas Vienošanās noteiktajā kārtībā.

34. BJIC veic projekta īstenošanas uzraudzību, t.sk. organizējot pārbaudes projekta īstenošanas vietā, pieprasot sniegt informāciju.

35. BJIC, konstatējot, ka Iesniedzējs ir pārkāpis Nolikuma vai Vienošanās noteikumus, var lemt par projekta neattiecināmo izmaksu noteikšanu un projekta īstenošanas pārtraukšanu, t.sk. ja Nolikuma 36. vai 37.punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegta projekta noslēguma atskaite.

36. Iesniedzējs ir atbildīgs par projekta noslēguma atskaites (turpmāk – Atskaite) atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam sagatavošanu un iesniegšanu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Atskaites pielikumā ir jāpievieno fotoattēli no projekta norises.

37. BJIC pārbauda iesniegtās Atskaites atbilstību Nolikumam un Vienošanās noteikumiem. BJIC ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 10 darba dienu laikā.

38. Lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem Darba grupa, kas tiek sasaukta 20 darba dienu laikā pēc Atskaites saņemšanas.

39. Projekts tiek uzskatīts par pabeigtu ar brīdi, kad BJIC direktors ir saskaņojis un Darba grupa ir apstiprinājusi Atskaiti. Pamatojoties uz šo Atskaiti, tiek noteikts faktiskais projekta īstenošanas laiks, faktiskās projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un šo aktivitāšu izmaksas, kā arī faktiskā pašvaldības finansējuma summa.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 Projekta pieteikums DOC

Pielikums Nr.2 Budžeta izmaksu veidlapa DOC

Pielikums Nr.3 Atskaites veidlapa DOC

Pielikums Nr.4 Vērtēšanas kritēriji DOC

Pielikums Nr.5 Piekrišana DOC

Pielikums Nr.6 Vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC


Lejupielāde: DOC un PDF