Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 16

protokols Nr. 10, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50
„Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569 „Par
integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas
deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” 2.1.punktu.

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”, šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.2. apakšpunktā saīsinājumu “AER” ar vārdiem “atjaunojamo energoresursu”.

2. Svītrot 1.4. apakšpunktā vārdus “8.1.2.1.pasākums „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centros”.

3. Svītrot 1.5. apakšpunktu.

4. Svītrot 1.6. apakšpunktā vārdus “9.3.1.SAM „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF