Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 12.janvārīNr. 9

protokols Nr. 1, 19. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1)
“Jauniešu apmaiņa” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktu, 5.1.1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitātēm Nr. 170 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Nr. 184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā vadošā partnera dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Jauniešu apmaiņas” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Fingerprint of Cultures!”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” (turpmāk - projekts), partnerībā ar URI MENA / Tuvo Austrumu un Apvienoto reliģisko inicatīvu organizācija (Jordānija).

2. Noteikt projekta mērķi – iepazīties ar globālā pilsoniskuma jēdzienu
veicināt starpvalstu un starpkultūru sadarbību.

3. Noteikt projekta ieguvumus:

3.1. mazināti stereotipi par dažādām kultūrām;

3.2. pilnveidota jaunatnes darba kvalitāte un sekmēta starpkultūru izglītība jauniešu vidū.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 1.martam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 10 240,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 3 584,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 00 centi) jeb līdz 35% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā līdz 2017.gada 2.februārim uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF