Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 52

protokols Nr. 5, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634
“Par dalību darbības programmas 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu
infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumiem Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” un Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2017.gada 16.janvāra vēstuli Nr. 39-2-60/293 “Par projektu iesniegumu atlases nolikuma grozījumiem un projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa pagarināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā” (turpmāk – lēmums), šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 8.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim”.

2. Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 10% jeb 278 297,00 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1. un 5.3. punktos noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta”.

3. Izteikt lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Būvniecības projektu vadības nodaļu un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu sagatavot un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (Reģistrācijas Nr.90000812928) līdz 2017.gada 29.septembrim iesniegt projekta iesniegumu.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF