Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 27.aprīļa 224.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 52.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 16.decembrīNr. 634

protokols Nr. 19, 9. punkts

Par dalību darbības programmas 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”
ierobežotā projektu iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumiem Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi”, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr.65 “Jūrmalas ielu un tiltu tīkla pilnveide”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 11.novembra vēstuli Nr.39-2-60/6528 “Uzaicinājums iesniegt Kohēzijas fonda 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklā” projektu iesniegumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” ar projekta iesniegumu “Apvedceļa Kauguri – Sloka izbūve Jūrmalā (I kārta, pieslēgums A10/E22)” (turpmāk –Projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt Jūrmalas pilsētas infrastruktūras sasaisti ar TEN-T pamattīkla autotransporta infrastruktūru, novērst infrastruktūras pārrāvumus Jūrmalas pilsētā, radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, daļēji atdalot no vietējās nozīmes transporta plūsmām.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – ceļa būvniecība no autoceļa A10/E22 līdz Ventspils šosejai, lai sasaistītu pilsētas infrastruktūru ar TEN-T pamattīklu, kas nepieciešams, lai novērstu pārrāvumus pilsētas infrastruktūrā un veidotu alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 224.lēmumu

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3 400 000 EUR (trīs miljoni četri simti tūkstoši euro un 00 centi), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 3 400 000 EUR (trīs miljoni četri simti tūkstoši euro un 00 centi), tajā skaitā:

5.1. līdz 2018.gada 31.decembrim pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 79,74% jeb 2 711 205 EUR (divi miljoni septiņi simti vienpadsmit tūkstoši divi simti pieci euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12,75% jeb 433 500 EUR (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.3. valsts budžeta dotācija ir 2,25% jeb 76 500 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.4. cits publiskais finansējums ir 5,26% jeb 178 795 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi) snieguma rezerves finansēšanai.

Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 224.lēmumu

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 457 565,50 EUR (četri simti piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 50 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, tajā skaitā:

6.1. līdz 10% jeb līdz 278 770,50 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 50 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1. un 5.3. punktos noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta;

6.2. 178 795 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā šī lēmuma 5.4.punktā minētās snieguma rezerves priekšfinansēšanai līdz Eiropas Komisijas lēmumam par uzraudzības rādītāju izpildi un snieguma rezerves piešķiršanu segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018. - 2021.gada budžeta.

Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 224.lēmumu

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Būvniecības projektu vadības nodaļu un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu sagatavot un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (Reģistrācijas Nr.90000812928) līdz 2017.gada 29.septembrim iesniegt projekta iesniegumu. Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 52.lēmumu

8. Negatīva Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu gadījumā 5.4. punktā norādītās izmaksas līdzfinansē Jūrmalas pilsētas pašvaldība. Papildināts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 224.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis