Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 56

protokols Nr. 5, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443
“Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 1.punktu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” ir atbalstīta Jūrmalas ostas attīstības programma 2015.-2020.gadam (turpmāk – ostas attīstības programma). Atbilstoši ostas attīstības programmā noteiktajam, ir veikts tajā iekļauto rīcību izvērtējums un aktualizētas ostas attīstības programmas 7.nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļa “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļa “Rīcības plāns” atbilstoši esošajai situācijai un veiktajam izvērtējumam. Ņemot vērā Jūrmalas ostas valdes 2016.gada 6.decembra lēmumu Nr.7/3/16 (protokols Nr.7/16, p.3), un pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.februāra protokolu Nr.1.2-21/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt grozījumus ostas attīstības programmā, aizstājot ostas attīstības programmas 7. nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļu “Rīcības plāns” ar jaunu ostas attīstības programmas 7. nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļu “Rīcības plāns”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF