Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 30.jūnija 335.lēmumu

2017.gada 16.februārīNr. 88

protokols Nr. 5, 56. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisiju (turpmāk – Komisija) piecu cilvēku sastāvā.

2. Apstiprināt Komisiju šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētāja – Jolanta Gau, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas ģeodēziste;

2.2. Komisijas priekšsēdētājas vietniece – Vita Zvejniece, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

2.3. Komisijas locekļi:

2.3.1. Anna Deičmane, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste; Grozīts ar domes 2020.gada 23.jūlija 377.lēmumu

2.3.2. Maija Putniņa, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente;

2.3.3. Solvita Beitāne, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe