Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 30.jūnija 335.lēmumu

2020.gada 23.jūlijāNr. 377

protokols Nr. 10, 56. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.88
“Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas 2020.gada 15.jūnija ziņojumu, lietas Nr.17-36/188 un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.88 “Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi” šādu grozījumu:

Izteikt 2.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1. Lidija Zemcova, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis