Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 99.lēmumu

2017.gada 16.februārīNr. 89

protokols Nr. 5, 57. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. janvāra lēmumā Nr.4
“Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, 8.panta otro daļu, 22.pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikuma Nr.16 “Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums” 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli “7” ar skaitli “6”.

2. Svītrot lēmuma 2.3.apakšpunktu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF