Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 286.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 89.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 302.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 21.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības
iepirkumu pastāvīgo komisiju

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, 8.panta otro daļu, 22.pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 1.2. un 3.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra (turpmāk – Iepirkuma komisija), 8 locekļu sastāvā. Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 302.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 89.lēmumu

2. Apstiprināt Iepirkuma komisiju šādā sastāvā:

2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks; Svītrots ar domes 2016.gada 14.jūlija 302.lēmumu

2.3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājs; Svītrots ar domes 2017.gada 16.februāra 89.lēmumu

2.4. Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja vadītājs;

2.5. Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja vadītāja vietnieks;

2.6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs;

2.7. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 286.lēmumu

2.8. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja pienākumus un Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam veikt Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 302.lēmumu

4. Gadījumā, ja lēmuma 2.punktā minētais Iepirkuma komisijas loceklis ir prombūtnē, tad viņa pienākumus Iepirkuma komisijā pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo Iepirkuma komisijas locekli.

5. Pilnvarot lēmuma 2.punktā izveidoto Iepirkuma komisiju pabeigt uzsāktās iepirkumu procedūras atbilstoši kompetencei.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu birojam mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās izstrādāt jaunu Iepirkuma komisijas nolikuma projektu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmums Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF