Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 98

protokols Nr. 6, 4. punkts

Par personalizētās viedkartes ieviešanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 19.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virzienu R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide” un Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2017.gada 15.marta atzinumu Nr.1.2-25/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt pakāpenisku pāreju uz viedkartes izmantošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) sniegto sociālo atbalstu un/vai noteikto atvieglojumu saņemšanā, izmantojot šādas viedkartes:

1.1. Skolēna apliecība saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. Jūrmalas iedzīvotāja karte saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Noteikt šādu viedkaršu izsniegšanas kārtību:

2.1. pirmajā viedkaršu izsniegšanas posmā izsniegt viedkartes šādām personu kategorijām:

2.1.1. Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri izglītību iegūst pamata, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības programmās, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;

2.1.2. pensionāriem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.2. otrajā viedkaršu izsniegšanas posmā, pēc pozitīva Datu valsts inspekcijas atzinuma saņemšanas, izsniegt viedkartes personām ar III grupas invaliditāti, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.3. trešajā viedkaršu izsniegšanas posmā izsniegt viedkartes pārējām personām. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

3. Noteikt, ka viedkarte “Skolēna apliecība” (turpmāk - Skolēna apliecība) ir Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamā skolēna apliecība, kā arī tāda personalizēta viedkarte, kuras lietotājiem ir tiesības saņemt Pašvaldības noteiktos atvieglojumus un priekšrocības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kura ir izmantojama saņemot atvieglojumus par ēdināšanu Pašvaldības izglītības iestādēs, sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem Pašvaldības administratīvajā teritorijā un uzskaites funkcijas veikšanai.

4. Ja izglītojamais iegūst izglītību Pašvaldības dibinātā pamata vai vispārējās izglītības iestādē un profesionālās ievirzes izglītības iestādē, tad skolēna apliecība izdodama un saņemama pamata vai vispārējās izglītības iestādē.

5. Ja izglītojamais iegūst izglītību citā izglītības iestādē, kas nav Pašvaldības dibināta, bet apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, tad izglītojamais skolēna apliecību saņem profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

6. Skolēna apliecībai ir šādi mērķi:

6.1. apliecināt Pašvaldības izglītības iestādē izglītojamā statusu uzrādīšanas kārtībā bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas;

6.2. nodrošināt izglītojamajam iespēju ātri un ērti izmantot skolēna apliecības pakalpojuma funkciju, veicot elektronisku identifikāciju un autentifikāciju pie elektroniskā kartes lasītāja ar skolēna apliecībai elektroniski piesaistītu derīgu statusu;

6.3. veikt uzskaiti par Pašvaldības sniegto atvieglojumu daudzumu.

7. Noteikt, ka Jūrmalas iedzīvotāja karte ir personalizēta viedkarte, kuras lietotājiem tiek dotas tiesības saņemt Pašvaldības piedāvātos atvieglojumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kura ir izmantojama saņemot Pašvaldības piešķirto sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī priekšrocības tās iestādēs un pie sadarbības partneriem. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

8. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

9. Jūrmalas iedzīvotāja kartei ir šādi mērķi:

9.1. nodrošināt personai iespēju ātri un ērti izmantot Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojuma funkciju, veicot elektronisku identifikāciju un autentifikāciju pie elektroniskā kartes lasītāja. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

9.2. veikt uzskaiti par Pašvaldības sniegtā sociālā atbalsta un sniegto atvieglojumu daudzumu.

9.3. sniegt priekšrocības Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem, saņemot pakalpojumus Pašvaldības iestādēs un pie Pašvaldības sadarbības partneriem. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

10. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

11. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai veikt personalizētās viedkartes ieviešanai nepieciešamo pasākumu koordinēšanu un uzraudzību. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

12. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

13. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2013.gada 8.augusta Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.467 “Par bezkontakta bankas kartes ieviešanu”.

14. Uzdot Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai: Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 41.lēmumu

14.1. sagatavot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” grozījumus vai jaunus saistošos noteikumus un virzīt tos izskatīšanai uz kārtējo Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada marta sēdi, paredzot, ka tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos ir pasažieriem, kuri saņēmuši viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte”;

14.2. sagatavot domes lēmumu par braukšanas maksas tarifa noteikšanu sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos pie nemainīga reisu skaita, atbilstoši izvērtējot maršrutu tīklu, un virzīt to izskatīšanai uz kārtējo domes 2018.gada marta sēdi.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.98

(protokols Nr.6, 4.punkts)

PDF


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.98

(protokols Nr.6, 4.punkts)

PDF