Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 29.jūnija 237.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 603.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 208.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 19.marta 109.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 412.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 565.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 24.maija 234.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 125

protokols Nr. 6, 39. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” 20.1.punktu un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12., 12.punkts), 2.2.stratēģisko darbības virzienu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virzienu R3.6.1.”Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” aktivitāte Nr.226 “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R3.6.2.”Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāti Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2016.gada 14.novembra vēstulei Nr.39-2-60/6553 „Par projekta iesnieguma Nr.9.2.4.2/16/I/008 apstiprināšanu ar nosacījumiem”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2017.gada 9.februāra vēstulei Nr.39-2-60/1054 “Par projekta iesnieguma Nr. 9.2.4.2/16/I/008 nosacījumu izpildi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem mērķa grupām, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - attīstīti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi veselīga uztura popularizēšanai, fizisko aktivitāšu veicināšanai, garīgās veselības stiprināšanai, atkarību izplatības samazināšanai un reproduktīvās veselības uzlabošanai projekta mērķa grupām.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 565.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 109.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 208.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kopējās projekta izmaksas 583 435,00 (pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 565.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 234.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 412.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 208.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 603.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 237.lēmumu

5.1. attiecināmo izmaksu summa 574 653,00 (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 488 455,05 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 86 197,95 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro un 95 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 8 782,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi). Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 412.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 603.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 237.lēmumu

5.1 Papildināts ar domes 2018.gada 22.novembra 565.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 412.lēmumu Svītrots ar domes 2020.gada 21.maija 208.lēmumu

6. Projekta priekšfinansējumu 10% jeb 57 466.00 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro un 30 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 565.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 208.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 603.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai organizēt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālās finanšu un līguma aģentūru.

9. Projekta ieviešanu un vadību uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldei, tai skaitā uzdot veikt sekojošās darbības projekta ieviešanas ietvaros:

9.1. iepirkumu organizēšana;

9.2. līgumu slēgšana;

9.3. darba tiesisko attiecību nodibināšana ar projektā iesaistītiem darbiniekiem;

9.4. projekta mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšana;

9.5. visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus;

9.6. projekta izmaksu nodalīšanas grāmatvedības sistēmā no pārējiem iestādes izdevumiem nodrošināšana.

10. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 412.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.125

(protokols Nr.6, 39.punkts)

Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 565.lēmumu
Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 234.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 412.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 208.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 603.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 29.jūnija 237.lēmumu

Projekta

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 07.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 583435 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 574653.00EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 488455.05 EUR jeb 85%, Valsts budžeta finansējums 86197.95 EUR, neattiecināmās izmaksas 8782 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 57466,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017 gads /budžeta gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

2 74 71

5 58 47

6 36 86

14 70 04

21 82 29

21 82 02

5 74 66

64 09 01

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

5 74 66

5 74 66

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

10 68

10 68

10 68

32 04

27 89

27 89

87 82

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

2 64 03

5 47 79

6 26 18

14 38 00

21 54 40

15 79 47

5 74 66

57 46 53

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

2 74 71

5 58 47

6 36 86

14 70 04

21 82 29

21 82 02

5 74 66

640901

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 74 71

5 58 47

6 36 86

14 70 04

21 82 29

21 82 02

58 34 35

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

5 74 66

57466

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

5 74 66

57466


Lejupielāde: DOC un PDF