Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 208

protokols Nr. 7, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Jūrmalā” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” nosacījumus un saskaņā ar Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam 2.2.stratēģisko darbības virzienu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P 3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virzienu R 3.6.1.”Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.226 “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R 3.6.2.”Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāti Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020.gada 29.aprīļa vēstuli Nr.39-2-60/3032 “Par iesniedzamajiem grozījumiem projekta īstenošanas nosacījumos 9.2.4.2.pasākuma ietvaros”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus “2020.gada 1.jūnijam” ar skaitļiem un vārdiem “2023.gada 31.decembrim.”

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kopējās projekta izmaksas 996958,42 EUR (deviņi simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un 42 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 963376,42 EUR (deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 42 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 818869,96 EUR (astoņi simti astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 96 centi);

5.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 144506,46 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši pieci simti seši euro un 46 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 33582,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro un 00 centi).”

3. Svītrot 5.1punktu.

4. Aizstāt 6.punktā skaitli un vārdu “2019.gada” ar skaitli un vārdu “2020.gada”.

5. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF