Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 216

protokols Nr. 8, 16. punkts

Par dalību biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” administrētajā „Rīgas
reģiona NVO izaugsme un attīstība 2017” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna rīcību 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai”, un projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2017” nolikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” administrētajā „Rīgas reģiona NVO izaugsme un attīstība 2017” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas jauniešu kompetenču pilnveide „Jaunieši debatē!”” (turpmāk - projekts), sadarbībā ar projekta vadošo partneri – biedrību „Jaunietis jaunietim” (Jūrmala).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt jauniešu debašu kompetences, kas rosinātu viņu iniciatīvu un līdzdalību pilsoniskas un integrētas sabiedrības veidošanā.

3. N oteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. īstenotas 5 izglītojošas un praktiskas nodarbības Jūrmalas jauniešiem, kas attīsta kritisko domāšanu, publisko runu, prezentēšanas mākslu un pilnveido zināšanas un prasmes debašu kultūrā;

3.2. īstenots vienas dienas debašu cikls par jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošām tēmām;

3.3. veicināta sadarbība ar Jūrmalas nevalstisko organizāciju „Jaunietis jaunietim”.

4. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra pienākumus – nodrošināt Jūrmalas jauniešu līdzdalību projekta aktivitātēs, izplatīt informāciju par projektu un jauniešu iespējām iesaistīties, nodrošināt telpas Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā projekta aktivitāšu norisei.

5. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 15.novembrim.

6. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir sagatavojis un iesniedzis projekta vadošajam partnerim biedrībai “Jaunietis jaunietim” projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

7. Pieņemt zināšanai, ka projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts 2017.gada 4.aprīlī.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF