Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 217

protokols Nr. 8, 17. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”
pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte
mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna pasākumam 1.2.1.“Semināri, konferences attīstībai, pilnveidei un pieredzes apmaiņai. Apmācības jauniešu motivācijai iesaistīties jauniešu organizācijās”, 4.1.6.„Nodrošināt jauniešus ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos procesos”, 4.1.8.“Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā” un rīcību 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā vadošā partnera dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Labi!”/ “OK!” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta partneriem – jauniešu organizācijām Itālijā, Francijā, Maltā un Zviedrijā.

2. Noteikt projekta mērķi - attīstīt jauniešu starpkultūru izglītības kompetences un sekmēt jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslas un teātra metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. attīstītas jauniešu starpkultūru izglītības kompetences;

3.2. veicināta jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušana sabiedrībā;

3.3. izstrādātas inovatīvas metodes jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai sabiedrībā;

3.4. nostiprināta starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā Jūrmalas pilsētai ar Maltas, Francijas, Itālijas un Zviedrijas jauniešu organizācijām un jauniešu centriem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.maijam.

5. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā vadošā partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 18 599,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 3 719,80 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 80 centi) jeb līdz 20% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 26. aprīlim nodrošina Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF