Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 222

protokols Nr. 8, 22. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes
politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa
patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
projekta „Tikai uz augšu!” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna rīcībām 3.2.“Izveidot jauniešiem aktuālas informācijas apmaiņas sistēmu” un 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.54 “Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklātajā projektu konkursā”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.2-23/10 un Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam” 32.1.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projektu „Tikai uz augšu!” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot Jūrmalas jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veicinot ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā un apzinot esošo situāciju, lai izstrādātu Jaunatnes darba stratēģiju 2018.-2022.gadam.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izveidota Jūrmalas jauniešu iespēju karte, nodrošinot jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu un pieejamu informāciju, kurā, balstoties uz jauniešu vajadzībām, apkopotas Jūrmalas pilsētas piedāvātās iespējas jauniešu attīstībai, atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm;

3.2. apkopoti Jūrmalas jauniešu priekšlikumi Jūrmalas jaunatnes darba attīstības stratēģijas 2018.-2022. gadam izstrādei.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 27.aprīļa līdz 2017.gada 2.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3 301,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti viens euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 3 301,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti viens euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 100% jeb 3 301,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti viens euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 331 EUR (trīs simti trīsdesmit viens euro) jeb 10% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.222

(protokols Nr.8, 22.punkts)

Projekta "Tikai uz augšu!"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 3301.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3301.00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1243 32.1.punktam un projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 330.10 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

29 70

27 82

3 31

36 32

0

3 632

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

24 51

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

24 51

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

3 31

3 31

3 31

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

29 70

3 31

33 01

33 01

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

29 70

27 82

3 31

36 32

0

3632

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

5 19

27 82

0

33 01

3301

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

24 51

0

3 31

3 31

0

331

kases apgrozības līdzekļi

0

24 51

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

3 31

3 31

0

3 31


Lejupielāde: DOC un PDF