Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 224

protokols Nr. 8, 25. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634
“Par dalību darbības programmas 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu
infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu
iesniegumu konkursā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” 14.punktu, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var piesaistīt papildu publiskos līdzekļus (piemēram, pašvaldības finansējumu vai pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē) attiecināmo izmaksu segšanai, tai skaitā snieguma rezerves priekšfinansēšanai, 15.punktu, kas nosaka, ka no 2019.gada 1.janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par izpildi un snieguma rezerves piešķiršanu var ierosināt sadarbības iestādei palielināt projektiem pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu, un Ministru kabineta noteikumu projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.634 “Par dalību darbības programmas 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā” (turpmāk – lēmums), šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim.”

2. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3 400 000 EUR (trīs miljoni četri simti tūkstoši euro un 00 centi), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 3 400 000 EUR (trīs miljoni četri simti tūkstoši euro un 00 centi), tajā skaitā:

5.1. līdz 2018.gada 31.decembrim pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 79,74% jeb 2 711 205 EUR (divi miljoni septiņi simti vienpadsmit tūkstoši divi simti pieci euro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12,75% jeb 433 500 EUR (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.3. valsts budžeta dotācija ir 2,25% jeb 76 500 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.4. cits publiskais finansējums ir 5,26% jeb 178 795 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi) snieguma rezerves finansēšanai.”

3. Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 457 565,50 EUR (četri simti piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 50 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, tajā skaitā:

6.1. līdz 10% jeb līdz 278 770,50 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 50 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1. un 5.3. punktos noteiktās summas segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta;

6.2. 178 795 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā šī lēmuma 5.4.punktā minētās snieguma rezerves priekšfinansēšanai līdz Eiropas Komisijas lēmumam par uzraudzības rādītāju izpildi un snieguma rezerves piešķiršanu segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018. - 2021.gada budžeta.”

4. Papildināt lēmumu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Negatīva Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu gadījumā 5.4. punktā norādītās izmaksas līdzfinansē Jūrmalas pilsētas pašvaldība.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF