Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 241

protokols Nr. 8, 42. punkts

Par būves nojaukšanu Gāršas ielā 1a, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 4.aprīlī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1732 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo palīgceltni Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 015 2217 003) Gāršas ielā 1a, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000205894 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, kaimiņa piekrišanas, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 5.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14-20/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgceltnes Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 015 2217 003) Gāršas ielā 1a, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Gāršas ielā 1a, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF