Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 21.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 21. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa
novērtēšanas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
158.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529
„Ēku būvnoteikumi” 27.puntu, likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu,
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo
noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”
17.1.4.apakšpunktu, ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par
Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” 138.punktu,
139.punktu, 140.punktu un
468.punktu
Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Komisija izveidota ar mērķi izvērtēt ēku un/vai būvju īpašnieka vai valdītāja iesniegumu par ēku un/vai būvju nojaukšanas pieļaujamību un sniegtu atzinumu Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Domes) lēmuma sagatavošanai. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, ievērojot spēkā esošo normatīvos aktus.

II. Komisijas uzdevumi un kompetence

4. Komisijai ir šādi uzdevumi:

4.1. izskatīt ēku un/vai būvju īpašnieka vai valdītāja iesniegumu un Domes Pilsētplānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus ēku un/vai būvju nojaukšanas jautājumos; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

4.2. pieprasīt ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt spēkā esošos normatīvos aktos paredzēto dokumentāciju – arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju ēkām un/vai būvēm, kuras paredzētas nojaukt un kuras vecākas par 50 gadiem;

4.3. pieprasīt ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt kreditoru un/vai līdzīpašnieku piekrišanu ēku un/vai būvju nojaukšanai;

4.4. sniegt atzinumu ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam par jautājumiem, kas saistīti ar ēku un/vai būvju nojaukšanu, izvērtējot šādus kritērijus:

4.4.1. nojaucamo ēku un/vai būvju faktisko stāvokli, to atbilstību ēku un/vai būvju aizsardzības statusa līmenim;

4.4.2. ēku un/vai būvju nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi.

5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.1. atlikt jautājuma par ēku un /vai būvju nojaukšanas pieļaujamību izskatīšanu, ja ēkā un/vai būvē ir deklarējusies trešā persona; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

5.2. pieprasīt papildus dokumentāciju ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem par spēka esošajiem nomas līgumiem;

5.3. pieprasīt papildus dokumentāciju ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem par ēku un/vai būvju nojaukšanas nepieciešamību, tehnisko apsekošanas atzinumu, plānoto zemesgabala apbūves attīstību, u.c. atliekot jautājuma izskatīšanu līdz nepieciešamās dokumentācijas saņemšanai;

5.4. pirms atzinuma sniegšanas par ēkas nojaukšanas pieļaujamību, apsekot dabā ēkas un/vai būves, kuras paredzētas nojaukt un veikt to fotofiksāciju.

5.5. iepazīties ar nojaucamo ēku un/vai būvju lietas Domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīva materiāliem; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

5.6. pieprasīt ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem nojaucamo ēku un/vai būvju vēsturiskās dekoratīvās būvdetaļas, kuras nav paredzētas izmantot būvniecībā, nodot Pilsētplānošanas nodaļas krājumu glabātuvē. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

III. Komisijas darba organizācija

6. Komisijas sastāvu apstiprina ar domes priekšsēdētaja rīkojumu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

7. Rīkojumā par Komisijas sastāvu iekļauj Domes izpilddirektoru, Pilsētplānošanas nodaļas vadītāju, Pilsētplānošanas nodaļas vecāko būvinspektoru, Pilsētplānošanas nodaļas vecāko plānotāju, Pilsētplānošanas nodaļas vecāko arhitektu, Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

8. Komisija darbojas 6 (sešu) locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

10. Komisijas sēdes tiek sasauktas vienu reizi mēnesī – katra mēneša pirmajā otrdienā.

11. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem, apliecinot to ar saviem parakstiem Komisijas sēdes protokolā.

12. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums.

13. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

14. Atšķirīgu Komisijas locekļu viedokļu par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību gadījumā, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts Komisijas sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam ir tiesības rakstiski pievienot protokolam argumentētu viedokli.

15. Komisijas sēdē izskatāmās lietas sagatavo Komisijas sekretārs.

16. Komisijas locekļi ar Komisijas sekretāra sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties 1 (vienu) dienu pirms sēdes sasaukšanas datuma.

17. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, locekļi un Komisijas sekretārs.

18. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

18.1. kad sēdi atklāj un slēdz;

18.2. sēdes darba kārtību;

18.3. sēdes vadītāja un sekretāra vārdu un uzvārdu;

18.4. sēdē piedalījušos un klāt neesošo Komisijas locekļu vārdu un uzvārdu;

18.5. sēdē pieaicināto personu vārdu, uzvārdu un organizāciju, ko pārstāv;

18.6. pieņemtos lēmumus, norādot, cik Komisijas locekļi balsoja par, cik pret un cik atturējās.

19. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta iesniegtajos dokumentos, netiek izpausta trešajām personām.

20. Komisijas sēdes ir slēgtas.

21. Komisija, pēc tās ieskatiem var pieaicināt ekspertus (attiecīgās jomas pārstāvjus, konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un citus). Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.

22. Komisijas atzinums par ēkas un/vai būves nojaukšanu saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (turpmāk – Inspekcija), gadījumos, ja ēka un/vai būve atrodas valsts vai vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai to aizsargjoslā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

23. Pamatojoties uz Komisijas atzinumu par ēkas un/vai būves nojaukšanas pieļaujamību un atbalstošu Inspekcijas atzinumu, Komisijas sekretārs sagatavo Domes lēmuma projektu, kurš tiek iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Domes Attīstības un vides jautājumu komitejā un Domes sēdē. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

IV. Komisijā iesniedzamie dokumenti

24. Ēkas un/vai būvju īpašnieks vai valdītājs iesniedz dokumentāciju Komisijas sekretāram Domes Pilsētplānošanas nodaļā, Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 57.kabinetā: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

24.1. Iesniegumu, norādot ēkas un/vai būves īpašnieku, adresi un kadastrālo apzīmējumu;

24.2. Paskaidrojuma rakstu par ēkas un/vai būves nojaukšanas nepieciešamību; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

24.3. Ēkas un/vai būves inventarizācijas lietu un apbūves plānu;

24.4. Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju ēkām un/vai būvēm, kas vecākas par 50 gadiem;

24.5. Ēkas un/vai būves detalizētu fotofiksāciju;

24.6. Kreditora piekrišanu, ja nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar lietu tiesībām;

24.7. Līdzīpašnieku piekrišanu, ja nav noteikts citādi;

24.8. Valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienesta aktu par ugunsgrēku, ja ēka un/vai būve ir degusi.

V. Noslēguma jautājums

25. Ar šo nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumu Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF