Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 242

protokols Nr. 8, 43. punkts

Par būvju nojaukšanu Rīgas ielā 56, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 2.novembrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/5554 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 4405 001) un palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 4405 002) Rīgas ielā 56, Jūrmalā (turpmāk – būves), kuras atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6635 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, arhitektoniski mākslinecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, atjaunojamā vēsturiskā žoga fragmentu uzmērījumus, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gada 11.decembra skaņojumu Nr.11 – 02/3035 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2015. gada 3.novembra atzinumu (protokols Nr.14-20/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 4405 001) un palīgceltnes Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 4405 002) Rīgas ielā 56, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minēto būvju Rīgas ielā 56, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

3. Būvvaldei kontrolēt, lai vēsturiskā žoga Rīgas ielā 56, Jūrmalā, atjaunošana tiktu veikta saskaņā ar iesniegtajām vēsturiskā žoga fragmentu uzmērījumu skicēm.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF