Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 243

protokols Nr. 8, 44. punkts

Par būvju nojaukšanu Kārsas ielā 15, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 30.martā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1654 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8101 002) un palīgceltni Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8101 003) Kārsas ielā 15, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5913 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 5.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14-20/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgceltnes Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8101 002) un palīgceltnes Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8101 003) Kārsas ielā 15, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minēto būvju Kārsas ielā 15, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF