Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 244

protokols Nr. 8, 45. punkts

Par būvju nojaukšanu Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu parks” (Reģ.Nr.40003533192) 2017.gada 30.martā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1652 ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 6701 002) un palīgceltni Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 6701 003) Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5674 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, izziņa par personas tiesībām pārstāvēt uzņēmumu, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 5.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14-20/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgceltnes Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 6701 002) un palīgceltnes Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 6701 003) Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minēto būvju Ventspils šosejā 30a, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF