Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 299

protokols Nr. 10, 20. punkts

Par būves nojaukšanu Kadiķu ielā 25, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 3.aprīlī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/1709 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 6214 001) Kadiķu ielā 25, Jūrmalā (turpmāk – būve), kura atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3724 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, arhitektoniski mākslinecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2017.gada 19.maija skaņojumu Nr.11 – 02/2374 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būves nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 5.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14-20/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 6214 001) Kadiķu ielā 25, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Kadiķu ielā 25, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF