Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 312

protokols Nr. 10, 34. punkts

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv četrām garāžu ēkām ar kadastra apzīmējumiem - 13000047412001, 13000047412003, 13000047412014, 13000047412015 un katrai no tām piesaistītās 1/16 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.13000047412 Aizputes ielā 11, Jūrmalā , kopējā platība 1044 m2.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2017.gada 23.martā pieņēma lēmumu Nr.175 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru tika nodota atsavināšanai četru garāžu ēkas un tām piesaistītā 1/16 domājamā daļa no zemesgabala. Izsludinātajai izsolei nepieteicās neviens pretendents.

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to objektu izsoles atzīstamas par nenotikušām.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 29.maija sēdē (protokola Nr.8.2-58/13) nolēma samazināt objektu izsoļu sākumcenas par 20 procentiem .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.175 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 6 .punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 29.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/13) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 7.jūnija atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo četru garāžas ēku ar kadastra apzīmējumiem - 13000047412001, 13000047412003, 13000047412014, 13000047412015 un katrai no tām piesaistītās 1/16 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.13000047412 Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli .

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā , nosakot otrās izsoles:

Objekts /nekustamais īpašums

sākumcenu EUR

soli

EUR

reģistrācijas maksu EUR

nodrošinājumu 10 no otrās izsoles sākumcenas EUR

Objekts Nr.1 / garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 001 un 1/16 domājamā daļa no zemesgabala

5408

379

140

540.80

Objekts Nr.2 / garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 003 un 1/16 domājamā daļa no zemesgabala

5568

390

140

556.80

Objekts Nr.3 / garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 014 un 1/16 domājamā daļa no zemesgabala

5408

379

140

540.80

Objekts Nr.4 / garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 015 un 1/16 domājamā daļa no zemesgabala

5568

390

140

556.80

3. Organizēt nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā , otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.175 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” , ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumus par nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā pārdošanu otrā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF