Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 21.marta 1.noteikumiem

2017.gada 9.jūnijāNr. 3

protokols Nr. 10, 16. punkts

Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas,
lietošanas un anulēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Jūrmalas iedzīvotāja kartes un skolēna apliecības noformēšana, izsniegšana, lietošana un anulēšana Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība).

2. Tikai viedkartes lietotājiem tiek dotas tiesības saņemt pašvaldības noteiktos braukšanas un ēdināšanas maksas atvieglojumus pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem un priekšrocības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un tā ir izmantojama pašvaldības piešķirto sociālo atbalstu un atvieglojumu saņemšanai.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Jūrmalas iedzīvotāja karte - personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts personas vārds, uzvārds, fotogrāfija, derīguma termiņš un kas apliecina Jūrmalas iedzīvotāja statusu un iedzīvotāja statusu pašvaldībā, tās iestādēs un pie sadarbības partneriem, un ir derīga 5 (piecus) gadus no izsniegšanas brīža;

3.2. Skolēna apliecība - personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, izglītības iestādes nosaukums, derīguma termiņš un kas apliecina izglītojamā identitāti, tiesisko statusu un piederību izglītības iestādei un klasei, kas norādīta uz viedkartes, un ir derīga 3 (trīs) gadus no izsniegšanas brīža.

4. Jūrmalas iedzīvotāja karti un skolēna apliecību administrē Jūrmalas pilsētas dome un tas ir Jūrmalas pilsētas domes īpašums, kas nodots personai turējumā.

II. Jūrmalas iedzīvotāja kartes noformēšana un izsniegšana

5. Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek izsniegta personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvā teritorija un kura saņem pašvaldības piešķirto sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus, un kura ir iesniegusi aizpildītu individuālo pieteikumu personalizētās viedkartes saņemšanai saskaņā ar pielikumu (turpmāk - pieteikums) par Jūrmalas iedzīvotāja kartes saņemšanu Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centrā pašvaldības administratīvajā teritorijā vai pagaidu apmeklētāju centros, kas iepriekš tiek izziņoti publiskajā vidē (turpmāk - apkalpošanas centri).

6. Lai saņemtu Jūrmalas iedzīvotāja karti, persona vēršas apkalpošanas centros līdzi ņemot:

6.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);

6.2. ja personai pienākas sociālais atbalsts vai atvieglojumi:

6.2.1. derīgu pensionāra apliecību;

6.2.2. invalīda apliecību ar spēkā esošu derīguma termiņu;

6.2.3. apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai ar spēkā esošu derīguma termiņu;

6.2.4. derīgu politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

7. Pirms pieteikuma sagatavošanas Jūrmalas kartes sistēmā, apkalpošanas centra darbinieks veic personas iesniegto datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros.

8. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, pieteikuma sagatavošanu veic apkalpošanas centra darbinieks un persona ar savu parakstu apliecina pieteikumā norādīto datu pareizību.

9. Pēc Jūrmalas iedzīvotāja kartes pieteikuma sagatavošanas Jūrmalas kartes sistēmā, apkalpošanas centrā uz vietas tiek veikta personas fotografēšana. Jūrmalas iedzīvotāja karti uz vietas apkalpošanas centrā uz vietas izdrukā un izsniedz apkalpošanas centra darbinieks.

10. Persona ar savu parakstu pieteikumā apliecina, ka piekrīt fizisko personas datu apstrādei un šiem noteikumiem, kas atrodami pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv , kā arī tam, ka tajos var tikt veikti grozījumi. Personai ir pienākums sekot līdzi šajos noteikumos veiktajiem grozījumiem.

11. Jūrmalas iedzīvotāja kartes saņemšanai saņemtie fizisko personu dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Gadījumā, ja tiek noskaidrots, ka personas uzrādītā informācija nav patiesa un persona neatbilst šo noteikumu 5. punktam, Jūrmalas iedzīvotāja karte netiek izsniegta.

13. Jūrmalas pilsētas dome izgatavo un izsniedz bez maksas vienu Jūrmalas iedzīvotāja karti vienai personai:

13.1. saņemot to pirmo reizi;

13.2. ja iepriekš izsniegtā Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;

13.3. ja iepriekš izsniegtā Jūrmalas iedzīvotāja karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā un defekts ir radies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;

13.4.  ja Jūrmalas iedzīvotāju kartes nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, kas norādīti uz Jūrmalas iedzīvotāju kartes, ja iepriekš izsniegtā Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek nodota patstāvīgajos Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros.

III. Skolēnu apliecības noformēšana un izsniegšana

14. Skolēna apliecība pirmreizēji tiek izsniegta izglītojamiem, kuri iegūst izglītību pašvaldības dibinātās pamata, vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas.

15. Ja izglītojamais iegūst izglītību pašvaldības dibinātā pamata vai vidējās izglītības iestādē un papildus izglītojas profesionālās ievirzes izglītības iestādē, tad skolēna apliecība pirmreizēji izdodama un saņemama pašvaldības dibinātajā pamata vai vidējās izglītības iestādē, izņemot V. nodaļā noteiktajos gadījumos.

16. Ja izglītojamais iegūst izglītību citā izglītības iestādē, kas nav pašvaldības dibināta, bet papildus izglītojas profesionālās ievirzes izglītības iestādē, tad izglītojamais skolēna apliecību saņem pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē, izņemot V.nodaļā noteiktajos gadījumos.

17. Skolēna apliecības pirmreizēja izsniegšana ir bezmaksas pašvaldības dibinātā izglītības iestādē vai pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu (turpmāk-izglītības iestāde), kur izglītojamā vecāks, likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kas sasniedzis pilngadību (turpmāk- pilngadīgs izglītojamais) iesniedz drukātā veidā aizpildītu pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

18. Izglītības iestāde norīko atbildīgo personu, kura ir atbildīga par pirmreizēji aizpildīto pieteikumu apkopošanu, izglītojamā datu ievadi Jūrmalas kartes sistēmā un pieteikuma glabāšanu skolas lietvedībā, pievienojot to izglītojamā personas lietai.

19. Izglītības iestādes atbildīgā persona, pirmreizēji sagatavojot skolēna apliecību, veic izglītojamā fotografēšanu un pievieno izglītojamā fotogrāfiju ievadītajiem izglītojamā datiem Jūrmalas kartes sistēmā.

20. Skolēna apliecības izdruku veic Jūrmalas pilsētas dome un nosūta tās izsniegšanai izglītības iestādei. Izglītības iestāde organizē pirmreizējo skolēna apliecības izsniegšanu.

21. Lai atkārtoti saņemtu skolēna apliecību tās maiņas vai nozaudēšanas gadījumā, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 47.punktā, izglītojamā vecāks, likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais vēršas apkalpošanas centros līdzi ņemot šo noteikumu 41. vai 42.punktā minētos dokumentus.

22. Skolēna apliecības saņemšanai saņemtie fizisko personu dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

IV. Jūrmalas iedzīvotāja kartes un skolēna apliecības lietošanas noteikumi

23. Jūrmalas iedzīvotāja karti un skolēna apliecību drīkst lietot tikai tā persona, kurai tā ir izsniegta un kuras dati ir norādīti uz viedkartes.

24. Izmantojot pašvaldības sabiedrisko transportu, Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības turētājam, ir pienākums veikt elektronisku reģistrāciju transporta līdzeklī, autorizējot viedkarti pie elektroniskā datu nolasītāja un paņemot elektroniskā datu nolasītāja izsniegto izdruku, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus.

25. Ja persona, iekāpjot transportlīdzeklī, autorizē braucienu un vēlas tupināt braucienu pēc transporta līdzekļa maršruta galapunkta sasniegšanas, personas pienākums ir atkārtoti autorizēt Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēna apliecību pie elektroniskā datu nolasītāja un paņemt elektroniskā datu nolasītāja izsniegto izdruku.

26. Ierodoties izglītības iestādē izglītojamam ir pienākums autorizēt skolēna apliecību pie elektroniskā datu nolasītāja, tādējādi reģistrējot un identificējot izglītojamā personību, ierašanās laiku izglītības iestādē un iespēju saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus.

27. Ja izglītojamais, ierodoties izglītības iestādē, konstatē, ka skolēna apliecība nav līdzi un nevar tikt reģistrēta pie elektroniskā datu nolasītāja, tad izglītojamais vēršas pie izglītības iestādes dežuranta un informē par nepieciešamību veikt izglītojamā manuālu reģistrāciju izglītības iestādē.

28. Jūrmalas iedzīvotāja karte un skolēna apliecība, iedzīvotāja vai skolēna statusu apliecina tikai gadījumos, kad tas nepieciešams kontroles dienesta sabiedriskajā transportā, izglītības iestāžu vai citu pakalpojumu sniedzēju vajadzībām pašvaldības administratīvajā teritorijā.

29. Ja kontroles dienestam sabiedriskajā transportā vai pakalpojumu sniedzējam ir radušās aizdomas par Jūrmalas iedzīvotāja kartes neatbilstību patiesajam turētājam, viņš ir tiesīgs lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

30. Ja persona atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu kontroles dienestam sabiedriskajā transportā, tad kontrolierim ir tiesības izsēdināt personu no sabiedriskā transporta līdzekļa un piesaistīt policiju personas noskaidrošanai.

31. Ja kontroles dienests konstatē, ka Jūrmalas iedzīvotāja kartes patiesais turētājs ir cita persona, tad Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek aizturēta, sastādot aizturēšanas aktu un nodota Jūrmalas pilsētas domei anulēšanai.

32. Ja ir mainījusies informācija par izglītojamā izglītības iestādi, braukšanas vai ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtību, tad izglītojamais zaudē tiesības izmantot pašvaldības sniegtos atvieglojumus un priekšrocības.

33. Persona zaudē tiesības izmantot Jūrmalas iedzīvotāja karti, ja personas deklarētā dzīves vieta nav Jūrmalas pašvaldības administratīvā teritorija, persona ir zaudējusi tiesības saņemt pašvaldības piešķirtos atvieglojumus vai persona neatbilst iedzīvotāju kategorijām, kurām pašvaldība ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus.

34. Ja persona ir zaudējusi tiesības saņemt pašvaldības sniegtos atvieglojumus, persona vēršas apkalpošanas centrā un anulē piešķirto Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēna apliecību.

35. Ja persona turpina izmantot Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēna apliecību atvieglojumu saņemšanai pēc atvieglojumu lietošanas tiesību zaudējuma, tad Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga vērsties pret personu par nepamatoti saņemto pašvaldības apmaksāto pakalpojumu atmaksu.

36. Jūrmalas iedzīvotāja kartes un skolēna apliecības atrašanas gadījumā personai ir jāvēršas apkalpošana centrā un tā jānodod apkalpošanas centra darbiniekam vai izglītības iestādē, ja pēc tās iespējams identificēt izglītības iestādi, kurai skolēna apliecība piederīga.

V. Jūrmalas iedzīvotāja kartes un skolēna apliecības atkārtota saņemšana

37. Ja Jūrmalas iedzīvotāja karte vai skolēna apliecība ir nozaudēta, nolaupīta vai citu iemeslu dēļ netiek nodota apkalpošanas centros nomaiņai, izņemot šo noteikumu 13. un 47.punktā noteiktajos gadījumos, tad par jaunas Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības izgatavošanu veicams maksājums 3,50 EUR (trīs euro, 50 centi) apmērā.

38. Lai atkārtoti saņemtu Jūrmalas iedzīvotāja karti, persona vēršas apmeklētāju apkalpošanas centros līdzi ņemot šo noteikumu 6.punktā norādītos dokumentus.

39. Pirms Jūrmalas iedzīvotāja kartes atkārtotas izsniegšanas, apkalpošanas centra darbinieks pārbauda informāciju par Jūrmalas iedzīvotāja kartes atkārtotas izgatavošanas veikto maksājumu.

40. Jūrmalas iedzīvotāja karte vai skolēna apliecība tiek sagatavota tikai pēc maksājuma saņemšanas un reģistrēšanas Jūrmalas pilsētas domē.

41. Lai atkārtoti saņemtu skolēna apliecību, izglītojamā vecāks, likumiskais pārstāvis kopā ar izglītojamo, ja tas nav sasniedzis pilngadību, vēršas apkalpošanas centrā, līdzi ņemot:

41.1. savu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);

41.2. personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecības) vai dzimšanas apliecību izglītojamajam;

41.3. ja izglītojamo pārstāv pilnvarotā persona - pilnvaras orģinālu notariāli apliecināta noraksta veidā;

41.4. ja izglītojamo pārstāv likumiskais pārstāvis- aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu.

42. Ja izglītojamais ir sasniedzis pilngadību, tad skolēna apliecība saņemama bez izglītojamā vecāku vai tā likumiskā pārstāvja klātbūtnes, vēršoties apkalpošanas centrā un līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

43. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem pieteikuma sagatavošanu veic apkalpošanas centra darbinieks un izglītojamā vecāks, likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais ar savu parakstu apliecina pieteikumā norādīto datu pareizību.

44. Sagatavojot skolēna apliecību uz vietas apkalpošanas centrā tiek veikta izglītojamā fotografēšana. Skolēna apliecību uz vietas apkalpošanas centrā izdrukā un izsniedz apkalpošanas centra darbinieks. Pirms skolēna apliecības atkārtotas izsniegšanas, apkalpošanas centra darbinieks pārbauda informāciju par skolēna apliecības atkārtotās izgatavošanas veikto maksājumu.

45. Skolēna apliecības saņemšanai saņemtie fizisko personu dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

46. Gadījumā, ja tiek noskaidrots, ka personas norādītā informācija pieteikumā nav patiesa un persona neatbilst šo noteikumu 14.punktam, apkalpošanas centra darbinieks neizsniedz skolēna apliecību.

47. Jūrmalas pilsētas dome skolēna apliecību izgatavo un izsniedz bez maksas vienai personai:

47.1. saņemot to pirmo reizi;

47.2. ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;

47.3. ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība nav tehniskā vai lietošanas kārtībā, kas radušies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;

47.4. ja izglītojamais maina izglītības iestādi pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;

47.5. ja skolēna apliecības nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, kas norādīti uz skolēna apliecības, ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek nodota patstāvīgajos Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros.

48. Par Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības atkārtotu izgatavošanu iespējams norēķināties:

48.1. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības kasē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā skaidrā naudā vai ar maksājuma karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

48.2. Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110 – tikai ar maksājuma karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

48.3. ar pārskaitījumu internetbankā vai Latvijas komercbankās un Latvijas Pasta nodaļās:

48.3.1. rekvizīti:

saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

norēķinu konts: AS “Citadele banka” LV81PARX0002484577002

48.3.2. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda:

· Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības atkārtota izgatavošana;

· Viedkartes saņēmēja personas vārds, uzvārds un personas kods.

49. Personai ir pienākums par maksu nomainīt karti vai skolēna apliecību, ja ir nekvalitatīva vai bojāta fotogrāfija pēc kuras persona nav identificējama, izņemot šo noteikumu 13. un 47.punktā minētajos gadījumos.

VI. Jūrmalas iedzīvotāja kartes un skolēna apliecības anulēšana

50. Ja Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēna apliecību nepieciešams anulēt, tad persona vai tās likumiskais pārstāvis ierodas jebkurā apkalpošanas centrā un aizpilda iesniegumu par Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības anulēšanu.

51. Ja persona nevar ierasties personīgi apkalpošanas centrā, lai anulētu Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēna apliecību, to iespējams izdarīt zvanot uz tālruni 67738898. Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēna apliecību iespējams anulēt telefoniski tikai gadījumā, ja zvanītājs var nosaukt personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un nepieciešamības gadījumā citus datus, kurus persona ir iesniegusi aizpildot anketu par Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības saņemšanu.

52. Ja Jūrmalas iedzīvotāja karte vai skolēna apliecība ir atrasta un iesniegta jebkurā apkalpošanas centrā, tiek veikta atzīme par Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības atrašanu, un apmeklētāju apkalpošanas centra darbinieks telefoniski sazinās ar viedkartes īpašnieku, ja persona ir norādījusi kontaktinformāciju un piekritusi šo datu apstrādei. Atrastā Jūrmalas iedzīvotāja karte vai skolēna apliecība tiek glabāta Jūrmalas pilsētas domē 6 (sešus) mēnešus pēc šī fakta reģistrācijas Jūrmalas kartes sistēmā.

53. Ja Jūrmalas iedzīvotāja karte vai skolēna apliecība ir nozaudēta vai nolaupīta, īpašniekam ir pienākums ziņot Jūrmalas pilsētas domei par radušos situāciju un veikt šo noteikumu 50. vai 51. punktā minētās darbības.

54. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības anulēt Jūrmalas iedzīvotāja karti un skolēna apliecību šādos gadījumos:

54.1. ja Jūrmalas pilsētas domē ir saņemts iesniegums vai tālruņa zvans par viedkartes anulēšanu;

54.2. ja sabiedriskā transporta kontroles dienests vai pakalpojuma sniedzējs iesniedz Jūrmalas pilsētas domē viedkartes aizturēšanas aktu;

54.3. ja pēc Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības piešķiršanas Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka informācija par personu ir mainījusies vai ir zudis tiesiskais pamats saņemt pašvaldības noteiktos atvieglojumus vai priekšrocības.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums DOC