Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 5.maija 2.noteikumiem

2019.gada 21.martāNr. 1

protokols Nr. 3, 9. punkts

Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas
vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” un viedkartes “Skolēna apliecība” (turpmāk - viedkarte) noformēšana, izsniegšana, lietošana un anulēšana vai deaktivizēšana Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība).

2. Tikai viedkartes lietotājiem (turpmāk - viedkartes lietotāji) tiek dotas tiesības saņemt pašvaldības noteiktos atvieglojumus un/vai sociālo atbalstu atbalstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī priekšrocības un atlaides pašvaldības iestādēs un pie sadarbības partneriem.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Jūrmalas iedzīvotāja karte - personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts viedkartes lietotāja vārds, uzvārds, fotogrāfija, derīguma termiņš un kas apliecina Jūrmalas iedzīvotāja statusu un iedzīvotāja statusu pašvaldībā, tās iestādēs un pie sadarbības partneriem, un ir derīga piecus gadus no izsniegšanas brīža;

3.2. skolēna apliecība - personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts viedkartes lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, izglītības iestādes nosaukums, derīguma termiņš un kas apliecina izglītojamā identitāti, tiesisko statusu un piederību izglītības iestādei un klasei, kas norādīta uz viedkartes, un ir derīga trīs gadus no izsniegšanas brīža.

4. Viedkarti administrē Jūrmalas pilsētas dome un tas ir Jūrmalas pilsētas domes īpašums, kas nodots personai turējumā.

II. Jūrmalas iedzīvotāja kartes noformēšana un izsniegšana

5. Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek izsniegta no septiņu gadu vecuma:

5.1. personai, kura ir deklarēta vai tai pieder nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura ir iesniegusi aizpildītu individuālo pieteikumu personalizētās viedkartes saņemšanai saskaņā ar pielikumu (turpmāk - pieteikums) par Jūrmalas iedzīvotāja kartes saņemšanu Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai pagaidu apmeklētāju centros, kas iepriekš tiek izziņoti publiskajā vidē (turpmāk - apkalpošanas centri);

5.2. personai, kura veikusi maksājumu par viedkartes izgatavošanu saskaņā ar šo noteikumu 6.2. un 6.3. punktu un kura ir iesniegusi aizpildītu pieteikumu apkalpošanas centros.

6. Lai saņemtu Jūrmalas iedzīvotāja karti, persona vēršas apkalpošanas centros līdzi ņemot:

6.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);

6.2. persona, kura ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas izglītības iestādes izglītojamais līdz 24 gadu vecumam, bet neiegūst izglītību Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātā izglītības iestādē - maksājumu apliecinošu dokumentu par samaksas veikšanu 14,38 EUR (četrpadsmit euro, 38 centi) apmērā par viedkartes izgatavošanu;

6.3. persona, kura iegādājas Jūrmalas iedzīvotāja karti par samaksu - maksājumu apliecinošu dokumentu par samaksas veikšanu 14,38 EUR (četrpadsmit euro, 38 centi) apmērā par viedkartes izgatavošanu;

6.4. statusu apliecinošu dokumentu:

6.4.1. ja persona atbilst Latvijas Republikā noteiktajam pensionēšanās vecumam - derīgu pensionāra apliecību;

6.4.2. 6.2. apakšpunktā minētās personas - izziņu no izglītības iestādes;

6.4.3. ja uz personu ir attiecināms Invaliditātes likums - derīga invaliditātes apliecība.

7. Pirms pieteikuma sagatavošanas personalizētās viedkartes informācijas sistēmā, apkalpošanas centra darbinieks veic personas iesniegto datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros.

8. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, pieteikuma sagatavošanu veic apkalpošanas centra darbinieks un persona ar savu parakstu apliecina pieteikumā norādīto datu pareizību . Ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, datu pareizību apliecina personas likumiskais pārstāvis.

9. Pēc pieteikuma sagatavošanas personalizētās viedkartes informācijas sistēmā, apkalpošanas centrā uz vietas tiek veikta personas fotografēšana. Jūrmalas iedzīvotāja karti apkalpošanas centrā uz vietas izdrukā un izsniedz apkalpošanas centra darbinieks.

10. Persona ar savu parakstu pieteikumā apliecina, ka piekrīt fizisko personas datu apstrādei un šiem noteikumiem, kas atrodami pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv , kā arī tam, ka tajos var tikt veikti grozījumi. Personai ir pienākums sekot līdzi šajos noteikumos veiktajiem grozījumiem.

11. Jūrmalas iedzīvotāja kartes saņemšanai saņemtie fizisko personu dati tiek apstrādāti un uzglabāti ar mērķi, lai saņemtu un izmantotu personalizēto viedkarti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai saskaņā ar transporta nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī citu Jūrmalas pilsētas domes un sadarbības partneru piedāvāto pakalpojumu izmantošanai un administrēšanai.

12. Ja 6.3. apakšpunktā norādītās personas vēlas izmantot pašvaldības sabiedrisko transportu, tās veic ikmēneša maksājumu par pakalpojuma saņemšanu saskaņā ar Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas cenrādi, aktivizējot izvēlēto pakalpojumu un veicot maksājumu Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros vai Jūrmalas pilsētas domē.

13. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personas norādītā informācija pieteikumā nav patiesa vai persona nav veikusi maksājumus par Jūrmalas iedzīvotāja kartes izgatavošanu, apkalpošanas centra darbinieks neizsniedz personai Jūrmalas iedzīvotāja karti.

14. Jūrmalas pilsētas dome izgatavo un izsniedz bez maksas vienu Jūrmalas iedzīvotāja karti vienai personai:

14.1. ja 5.1. apakšpunktā minētās personas saņem to pirmo reizi;

14.2. ja Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām, izņemot personām, kuras norādītas 5.2. punktā;

14.3. iepriekš izsniegtā Jūrmalas iedzīvotāju karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā , kas radusies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;

14.4. Jūrmalas iedzīvotāja kartes nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, tās derīguma termiņa ietvaros un iepriekš izsniegtā Jūrmalas iedzīvotāju karte tiek nodota Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

III. Skolēnu apliecības noformēšana un izsniegšana

15. Skolēna apliecība tiek izsniegta izglītojamiem, kuri iegūst izglītību pašvaldības dibinātās pamata, vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas.

16. Lai saņemtu skolēna apliecību, izglītojamā likumiskais pārstāvis kopā ar izglītojamo, ja tas nav sasniedzis pilngadību, vēršas apkalpošanas centros, līdzi ņemot: Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 3.noteikumiem

16.1. likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība);

16.2. izglītojamā personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecības) vai dzimšanas apliecību;

16.3. ja izglītojamo pārstāv pilnvarotā persona - pilnvaras orģinālu notariāli apliecināta noraksta veidā;

16.4. ja izglītojamo pārstāv aizbildnis vai aizgādnis - aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu.

17. Ja izglītojamais ir sasniedzis pilngadību, tad skolēna apliecība saņemama bez izglītojamā vecāku vai tā likumiskā pārstāvja klātbūtnes, vēršoties apkalpošanas centrā un līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 3.noteikumiem

18. Pirms pieteikuma sagatavošanas personalizētās viedkartes informācijas sistēmā, apkalpošanas centra darbinieks veic personas iesniegto datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros.

19. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem pieteikuma sagatavošanu veic apkalpošanas centra darbinieks un izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais ar savu parakstu apliecina pieteikumā norādīto datu pareizību. Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 3.noteikumiem

20. Sagatavojot skolēna apliecību uz vietas apkalpošanas centrā tiek veikta izglītojamā fotografēšana. Skolēna apliecību uz vietas apkalpošanas centrā izdrukā un izsniedz apkalpošanas centra darbinieks.

21. Skolēna apliecības saņemšanai saņemtie fizisko personu dati tiek apstrādāti un uzglabāti ar mērķi, lai saņemtu un izmantotu personalizēto viedkarti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai saskaņā ar transporta nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī citu Jūrmalas pilsētas domes un sadarbības partneru piedāvāto pakalpojumu izmantošanai un administrēšanai.

22. Gadījumā, ja tiek noskaidrots, ka personas norādītā informācija pieteikumā nav patiesa un persona neatbilst šo noteikumu 15.punktam, apkalpošanas centra darbinieks neizsniedz skolēna apliecību.

23. Jūrmalas pilsētas dome skolēna apliecību izgatavo un izsniedz bez maksas vienai personai:

23.1. saņemot to pirmo reizi;

23.2. ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām;

23.3. ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība nav tehniskā vai lietošanas kārtībā, kas radušies Jūrmalas pilsētas domes vainas dēļ;

23.4. ja izglītojamais maina izglītības iestādi pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu ietvaros;

23.5. ja skolēna apliecības nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām, kas norādīti uz skolēna apliecības, tās derīguma termiņa ietvaros, ja iepriekš izsniegtā skolēna apliecība tiek nodota apkalpošanas centros.

IV. Viedkartes lietošanas noteikumi

24. Viedkarti drīkst lietot tikai tā persona, kurai tā ir izsniegta un kuras dati ir norādīti uz viedkartes.

25. Izmantojot pašvaldības sabiedrisko transportu, viedkartes lietotājam, ir pienākums veikt elektronisku reģistrāciju transporta līdzeklī, autorizējot viedkarti pie elektroniskā datu nolasītāja un paņemot elektroniskā datu nolasītāja izsniegto izdruku, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus.

26. Ja viedkartes lietotājs, iekāpjot transportlīdzeklī, autorizē braucienu un vēlas tupināt braucienu pēc transporta līdzekļa maršruta galapunkta sasniegšanas, viedkartes lietotāja pienākums ir atkārtoti autorizēt viedkarti pie elektroniskā datu nolasītāja un paņemt elektroniskā datu nolasītāja izsniegto izdruku.

27. Ierodoties izglītības iestādē izglītojamam ir pienākums autorizēt skolēna apliecību pie elektroniskā datu nolasītāja, kurā tas tehniski ir iespējams, reģistrējot un identificējot izglītojamā personību, ierašanās laiku izglītības iestādē un iespēju saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus.

28. Ja izglītojamais, ierodoties izglītības iestādē, konstatē, ka skolēna apliecība nav līdzi un nevar tikt reģistrēta pie elektroniskā datu nolasītāja, tad izglītojamais vēršas pie izglītības iestādes dežuranta un informē par nepieciešamību veikt izglītojamā manuālu reģistrāciju izglītības iestādē.

29. Izmantojot sadarbības partneru sniegtās atlaides un priekšrocības precēm un pakalpojumiem, viedkartes lietotājam ir pienākums uzrādīt viedkarti pakalpojumu sniedzējam vai autorizēt viedkarti pie elektroniskā datu nolasītāja, ja tāds uzstādīts.

30. Viedkarte, iedzīvotāja vai skolēna statusu apliecina tikai gadījumos, kad tas nepieciešams kontroles dienesta sabiedriskajā transportā, izglītības iestāžu vai citu pakalpojumu sniedzēju vajadzībām pašvaldības administratīvajā teritorijā. Skolēnu apliecības lietotājiem - arī Latvijas Republikas teritorijā.

31. Ja kontroles dienestam sabiedriskajā transportā vai pakalpojumu sniedzējam ir radušās aizdomas par viedkartes lietotāja neatbilstību patiesajam turētājam, viņš ir tiesīgs lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

32. Ja persona atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu:

32.1. kontroles dienestam sabiedriskajā transportā, tad kontrolierim ir tiesības izsēdināt personu no sabiedriskā transporta līdzekļa un piesaistīt policiju personas noskaidrošanai;

32.2. pakalpojumu sniedzējam, ir tiesības atteikties piešķirt noteiktās priekšrocības vai atlaides.

33. Ja kontroles dienests konstatē, ka viedkartes patiesais turētājs ir cita persona, tad viedkarte tiek aizturēta, sastādot aizturēšanas aktu un nodota Jūrmalas pilsētas domei anulēšanai.

34. Ja ir mainījusies informācija par izglītojamā piederību izglītības iestādei, braukšanas vai ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtību, tad izglītojamais zaudē tiesības izmantot pašvaldības sniegtos atvieglojumus un priekšrocības.

35. Persona zaudē tiesības izmantot Jūrmalas iedzīvotāja karti un tā tiek anulēta:

35.1. ja personas deklarētā dzīves vieta nav Jūrmalas pašvaldības administratīvā teritorija;

35.2. ja personai nepieder nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

36. Ja 6.3.apakšpunktā minētā persona nav veikusi ikmēneša maksu par šo noteikumu 12.punktā noteikto pakalpojuma saņemšanu, tā zaudē tiesības saņemt pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

37. Ja persona ir zaudējusi tiesības saņemt pašvaldības sniegtos atvieglojumus, bet tā atbilst 5.1. vai 5.2. punktā noteiktajām kategorijām, viedkartē tiek deaktivizēti attiecīgie pašvaldības sniegtie atvieglojumi, bet persona var turpināt izmantot pakalpojumu sniedzēju sniegtās atlaides vai priekšrocības precēm un pakalpojumiem viedkartes derīguma termiņa ietvaros.

38. Ja persona turpina izmantot viedkarti atvieglojumu vai sabiedriskā transporta pakalpojumu saņemšanai pēc to lietošanas tiesību zaudējuma, tad Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga vērsties pret personu par nepamatoti saņemto pašvaldības apmaksāto pakalpojumu atmaksu.

39. Svešas viedkartes atrašanas gadījumā personai ir jāvēršas apkalpošana centrā un tā jānodod apkalpošanas centra darbiniekam vai izglītības iestādē, ja pēc tās iespējams identificēt izglītības iestādi, kurai tā piederīga.

40. Izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, izbeidzot izglītības ieguvi minētajās izglītības iestādēs, skolēna apliecība jānodod atpakaļ izglītības iestādei.

V. Viedkartes atkārtota saņemšana

41. Ja viedkarte ir nozaudēta, nolaupīta vai citu iemeslu dēļ netiek nodota apkalpošanas centros nomaiņai, izņemot šo noteikumu 14., 23. un 43.punktā noteiktajos gadījumos, tad par jaunas viedkartes izgatavošanu veicams maksājums 14,38 EUR (četrpadsmit euro, 38 centi) apmērā.

42. Ja viedkarte ir anulēta 33.punktā noteiktajā gadījumā, tad par viedkartes atkārtotu izgatavošanu veicams maksājums 14,38 EUR (četrpadsmit euro, 38 centi) apmērā bez šo noteikumu 43.punktā piemērotajiem atvieglojumiem.

43. Personām, kuras atbilst kādai no zemāk minētajām kategorijām, par viedkartes atkārtotu izgatavošanu veicams maksājums 3,50 EUR (trīs euro, 50 centi) apmērā:

43.1. izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs;

43.2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās;

43.3. personām ar I, II, un III grupas invaliditāti;

43.4. maznodrošinātām un trūcīgām personām;

43.5. pensionāriem;

43.6. politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

44. Lai atkārtoti saņemtu Jūrmalas iedzīvotāja karti, persona vēršas apkalpošanas centros līdzi ņemot šo noteikumu 6.punktā norādītos dokumentus.

45. Lai atkārtoti saņemtu skolēna apliecību izglītojamais vai izglītojamā likumiskais pārstāvis kopā ar izglītojamo, ja tas nav sasniedzis pilngadību, vēršas apkalpošanas centrā līdzi ņemot attiecīgi šo noteikumu 16. vai 17.punktā norādītos dokumentus. Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 3.noteikumiem

46. Pirms viedkartes atkārtotas izsniegšanas, apkalpošanas centra darbinieks pārbauda vai ir veikts maksājums par viedkartes atkārtotu izgatavošanu.

47. Viedkarte tiek sagatavota tikai pēc maksājuma saņemšanas un reģistrēšanas Jūrmalas pilsētas domē.

48. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem apkalpošanas centra darbinieks sagatavo viedkarti.

49. Par viedkartes izgatavošanu iespējams norēķināties:

49.1. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības kasē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā skaidrā naudā vai ar maksājuma karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

49.2. Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110 – tikai ar maksājuma karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

49.3. ar pārskaitījumu internetbankā vai Latvijas komercbankās un Latvijas Pasta nodaļās norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Norēķinu konts: AS “Citadele banka” LV81PARX0002484577002

Maksājuma mērķis: Viedkartes izgatavošana, viedkartes saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods.

50. Personai ir pienākums par maksu nomainīt viedkarti, ja ir nekvalitatīva vai bojāta fotogrāfija pēc kuras persona nav identificējama, kā arī gadījumos, ja viedkarte nav lietošanas kārtībā personas vainas dēļ, izņemot šo noteikumu 14. un 23.punktā minētajos gadījumos.

VI. Viedkartes anulēšana vai deaktivizēšana

51. Ja viedkarti nepieciešams anulēt vai deaktivizēt, tad persona vai tās likumiskais pārstāvis ierodas jebkurā apkalpošanas centrā un aizpilda iesniegumu par viedkartes anulēšanu.

52. Ja persona nevar ierasties personīgi apkalpošanas centrā, lai anulētu vai deaktivizētu viedkarti, to iespējams izdarīt zvanot uz tālruni 67738898. Viedkarti iespējams anulēt vai deaktivizēt telefoniski tikai gadījumā, ja zvanītājs var nosaukt personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un nepieciešamības gadījumā citus datus, kurus persona ir iesniegusi aizpildot pieteikumu.

53. Ja viedkarte ir atrasta un iesniegta jebkurā apkalpošanas centrā, tiek veikta atzīme par viedkartes atrašanu, un apkalpošanas centra darbinieks telefoniski sazinās ar viedkartes lietotāju, ja tas ir norādījusi kontaktinformāciju un piekritusi šo datu apstrādei. Atrastā viedkarte tiek glabāta Jūrmalas pilsētas domē vienu mēnesi pēc šī fakta reģistrācijas personalizētās viedkartes informācijas sistēmā.

54. Ja viedkarte ir nozaudēta vai nolaupīta, viedkartes lietotājam ir pienākums ziņot Jūrmalas pilsētas domei par radušos situāciju un veikt šo noteikumu 51. vai 52.punktā minētās darbības.

55. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības deaktivizēt viedkarti vai noteiktus pakalpojumus tajā šādos gadījumos:

55.1. ja Jūrmalas pilsētas domē ir saņemts iesniegums vai tālruņa zvans par viedkartes nozaudēšanu vai nolaupīšanu;

55.2. ja pēc viedkartes piešķiršanas Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka informācija par personu ir mainījusies vai ir zudis tiesiskais pamats saņemt pašvaldības noteiktos atvieglojumus;

55.3. ja tiek veiktas izmaiņas normatīvajos aktos par sociālās palīdzības vai atvieglojumu saņemšanas kārtību;

55.4. ja nav saņemta ikmēneša maksa par pakalpojuma saņemšanu saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu.

56. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības anulēt viedkarti šādos gadījumos:

56.1. ja Jūrmalas pilsētas domē ir saņemts iesniegums vai tālruņa zvans no kartes lietotāja par nepieciešamību viedkartes anulēšanai;

56.2. pēc 53.punktā minēta termiņa izbeigšanās;

56.3. ja sabiedriskā transporta kontroles dienests vai pakalpojuma sniedzējs iesniedz Jūrmalas pilsētas domē viedkartes aizturēšanas aktu;

56.4. pēc viedkartes derīguma termiņa beigām;

56.5. ja pēc viedkartes piešķiršanas Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka informācija par personu ir mainījusies vai zudis tiesiskais pamats un tai vairs nav tiesības saņemt vai izmantot viedkarti.

57. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija noteikumi Nr.3 “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis