Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 30.janvārīNr.4

Pirmdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Gatis Truksnis, Karina Siņkeviča, Anita Adijāne, Iveta Blaua, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis, Gunta Liepiņa, Juris Visockis

Nepiedalās deputāti:

Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Daiga Paule

Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Ivars Baltrums

Piedalās:

Pārvalžu un struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

A.Ābelītis neatbalsta garantijas naudas samaksu 196 EUR apmērā par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles būvniecību, kamēr zāle ir slēgta un nav eksplotējama.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 9 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, K.Siņkeviča, I.Blaua, G.Liepiņa, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Visockis, M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.10.08

Sēdes vadītāja

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 31.janvāris


Lejupielāde: DOC un PDF