Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 31.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 14.septembra 27.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 17.augusta 25.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 20.jūlija 24.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 21.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 27.aprīļa 19.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 14.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 30.janvāra 10.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 16.decembrīNr. 47

protokols Nr. 19, 19. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16., 17.pantu

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 100 281 579 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

78 666 454

euro

300

euro

Izdevumi

94 546 793

euro

3 460

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 880 339

euro

-3 160

euro

Finansēšana

15 880 339

euro

3 160

euro

Atlikums gada sākumā

7 621 073

euro

3 160

euro

Atlikums gada beigās

194 328

euro

0

euro

Aizņēmumi

13 990 592

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

134 615

euro

2. Apstiprināt 2017.gadā pašvaldības budžeta izpildītāju tāmes un programmu atšifrējumus, tajā skaitā:

2.1. 01 Vispārējie valdības dienesti

2.1.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.1.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1.;

2.1.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.2.;

2.1.1.3. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.3.;

2.1.1.4. programmas “Norēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības” tāmi Nr.01.1.4.;

2.1.1.5. programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.5. un 4.pielikumu;

2.1.1.6. programmas “Juridiskie pakalpojumi ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos” tāmi Nr.01.1.6. un 5.pielikumu;

2.1.1.7. programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 10.pielikumu;

2.1.1.8. projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” tāmi Nr.01.1.8.;

2.1.2. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.2.1.;

2.1.3. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

2.1.3.1. programmas “PVN nomaksa” tāmi Nr.01.3.1.;

2.1.3.2. programmas “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” tāmi Nr.01.3.2.;

2.1.3.3. programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.3.3.;

2.1.3.4. programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.3.4.;

2.1.3.5. programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.3.5.;

2.2. 03 Sabiedriskā kārtība un drošība:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.2.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1.;

2.2.1.2. programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2.;

2.2.1.3. programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3. un 10.pielikumu;

2.2.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā palīdzība” tāmi Nr.03.2.1. un 25.pielikumu;

2.2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1.;

2.2.4. pašvaldības pamatbudžetam programmas “Atskaitījumi CSDD par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodrošināšanu” tāmi Nr.03.4.1.;

2.3. 04 Ekonomiskā darbība

2.3.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.3.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1.;

2.3.1.2. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2.;

2.3.1.3. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.3.;

2.3.1.4. programmas “Pašvaldības autobusa uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.1.4.;

2.3.1.5. programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.5. un 12.pielikumu;

2.3.1.6. programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.6. un 7.pielikumu;

2.3.1.7. programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu;

2.3.1.8. programmas “Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.8. un 10.pielikumu;

2.3.1.9. programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.9., 9., 11. un 12.pielikumu;

2.3.1.10. programmas “Pilsētas mežu un publiskās teritorijās esošo koku kopšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.10. un 14.pielikumu;

2.3.1.11. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11. un 3.pielikumu;

2.3.1.12. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.12. un 3.pielikumu;

2.3.1.13. projekta “Jūrmalas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/izstādes-2016” tāmi Nr.04.1.13.;

2.3.1.14. projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/ 2017.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.14.;

2.3.1.15. projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” tāmi Nr.04.1.15.;

2.3.2. Jūrmalas ostas pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, tajā skaitā:

2.3.2.1. programmas “Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1.;

2.3.2.2. projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem/Smart ports” tāmi Nr.04.2.2.;

2.3.3. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

2.3.3.1. programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1.;

2.3.3.2. programmas “POS termināla nodrošinājums u.c.” tāmi Nr.04.3.2.;

2.3.3.3. programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3.;

2.3.3.4. programmas "Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai" tāmi Nr.04.3.4.;

2.4. 05 Vides aizsardzība

2.4.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.4.1.1. programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 13.pielikumu;

2.4.1.2. programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 13.pielikumu;

2.4.1.3. programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 13.pielikumu;

2.4.1.4. programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 15.pielikumu;

2.4.1.5. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.5. un 3.pielikumu;

2.4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” , vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, tajā skaitā:

2.4.2.1. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.1.;

2.4.2.2. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.2.;

2.4.2.3. programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.3.;

2.5. 06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2.5.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.5.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1.;

2.5.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.2.;

2.5.1.3. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3., 18. un 19.pielikumu;

2.5.1.4. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 15.pielikumu;

2.5.1.5. programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 18.pielikumu;

2.5.1.6. programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., 16. un 17.pielikumu;

2.5.1.7. programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu;

2.5.1.8. programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.8. un 10.pielikumu;

2.5.1.9. projekta "Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā "Lielupes grīvas pļavās", izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes" tāmi Nr.06.1.9.;

2.5.1.10. projekta "Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali" tāmi Nr.06.1.10.;

2.5.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” , vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1.;

2.5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” , vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1.;

2.6. 07 Veselība

2.6.1. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.6.1.1. programmas “Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.1. un 26.pielikumu;

2.6.1.2. programmas “Atkarību profilakses programmu finansējums” tāmi Nr.07.1.2. un 26.pielikumu;

2.6.1.3. programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 26.pielikumu;

2.6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, tajā skaitā:

2.6.2.1. programmas “Metadona kabinets” tāmi Nr.07.2.1.;

2.6.2.2. programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana” tāmi Nr.07.2.2.;

2.7. 08 Atpūta, kultūra un reliģija

2.7.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.7.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1.;

2.7.1.2. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr. 08.1.2.;

2.7.1.3. programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 10. un 15.pielikumu;

2.7.1.4. programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.4. un 18.pielikumu;

2.7.1.5. programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 21.pielikumu;

2.7.1.6. programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 6.pielikumu;

2.7.1.7. programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 20.pielikumu;

2.7.1.8. programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 20.pielikumu;

2.7.1.9. programmas “Sporta attīstības un publicitātes pasākumi” tāmi Nr.08.1.9. un 20.pielikumu;

2.7.1.10. programmas “Teātra, koncertzāles, estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu;

2.7.1.11. programmas “Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu;

2.7.1.12. programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12. un 10.pielikumu;

2.7.1.13. programmas “Teātra, koncertzāles, estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.13. un 10.pielikumu;

2.7.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.7.2.1. programmas “Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1. un 27.pielikumu;

2.7.2.2. programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 27.pielikumu;

2.7.2.3. programmas “Etniskā integrācija” tāmi Nr.08.2.3. un 27.pielikumu;

2.7.2.4. programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 27.pielikumu;

2.7.2.5. programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 27.pielikumu;

2.7.2.6. programmas “Integrācijas rīcības virzieni izglītības jomā” tāmi Nr.08.2.6. un 27.pielikumu;

2.7.2.7. programmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” tāmi Nr.08.2.7. un 27.pielikumu;

2.7.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1.;

2.7.4. Jūrmalas Kultūras centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, tajā skaitā:

2.7.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1.;

2.7.4.2. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 28.pielikumu;

2.7.5. Jūrmalas Sporta servisa centram , vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, tajā skaitā:

2.7.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1.;

2.7.5.2. programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka”” tāmi Nr.08.5.2.;

2.7.5.3. programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3.;

2.7.5.4. programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4.;

2.7.5.5. programmas “Sporta nama “Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5.;

2.7.5.6. programmas "Jūrmalas pludmales centra uzturēšana" tāmi Nr.08.5.6.;

2.7.6. Jūrmalas pilsētas muzejam , vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, tajā skaitā:

2.7.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1.;

2.7.6.2. programmas “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles, Aspazijas mājas digitālās ekspozīcijas ieviešana” tāmi Nr.08.6.2.;

2.7.6.3. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 29.pielikumu;

2.7.7. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” , vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tajā skaitā:

2.7.7.1. programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.1.;

2.7.7.2. programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.2.;

2.8. 09 Izglītība

2.8.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.8.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1.;

2.8.1.2. programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.2. un 22.pielikumu;

2.8.1.3. programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.3. un 10.pielikumu;

2.8.1.4. programmas “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 22.pielikumu;

2.8.1.5. programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 22.pielikumu;

2.8.1.6. programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.09.1.6. un 22.pielikumu;

2.8.1.7. programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 22.pielikumu;

2.8.1.8. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu;

2.8.1.9. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu;

2.8.1.10. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu;

2.8.1.11. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.11. un 10.pielikumu;

2.8.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051665, tajā skaitā:

2.8.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1.;

2.8.2.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2.;

2.8.2.3. projekta “Skolotāja profesionālā pilnveide” tāmi Nr.09.2.3.;

2.8.3. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, tajā skaitā:

2.8.3.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1.;

2.8.3.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2.;

2.8.3.3. projekta “Eiropas galda klāšana” tāmi Nr.09.3.3.;

2.8.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, tajā skaitā:

2.8.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1.;

2.8.4.2. projekta “PROTI un DARI” tāmi Nr.09.4.2.;

2.8.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, tajā skaitā:

2.8.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1.;

2.8.5.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2.;

2.8.5.3. programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3.;

2.8.5.4. projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4.;

2.8.6. Jūrmalas Kauguru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.9000051519, tajā skaitā:

2.8.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1.;

2.8.6.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2.;

2.8.6.3. projekta “Exploring Nature and Environmental Issues" tāmi Nr.09.6.3.;

2.8.7. Ķemeru pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, tajā skaitā:

2.8.7.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1.;

2.8.7.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2.;

2.8.8. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, tajā skaitā:

2.8.8.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1.;

2.8.8.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2.;

2.8.9. Majoru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, tajā skaitā:

2.8.9.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1.;

2.8.9.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2.;

2.8.10. Jūrmalas Mākslas skolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, tajā skaitā:

2.8.10.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1.;

2.8.10.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.2.;

2.8.11. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, tajā skaitā:

2.8.11.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1.;

2.8.11.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2.;

2.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

2.8.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, tajā skaitā:

2.8.13.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1.;

2.8.13.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2.;

2.8.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, tajā skaitā:

2.8.14.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1.;

2.8.14.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.2.;

2.8.15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, tajā skaitā:

2.8.15.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1.;

2.8.15.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.2.;

2.8.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, tajā skaitā:

2.8.16.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1.;

2.8.16.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2.;

2.8.17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, tajā skaitā:

2.8.17.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1.;

2.8.17.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.2.;

2.8.18. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, tajā skaitā:

2.8.18.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1.;

2.8.18.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2.;

2.8.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, tajā skaitā:

2.8.19.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1.;

2.8.19.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.2.;

2.8.20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” , vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, tajā skaitā:

2.8.20.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1.;

2.8.20.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.2.;

2.8.21. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, tajā skaitā:

2.8.21.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1.;

2.8.21.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.2.;

2.8.22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, tajā skaitā:

2.8.22.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1.;

2.8.22.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2.;

2.8.23. Pumpuru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051542, tajā skaitā:

2.8.23.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1.;

2.8.23.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2.;

2.8.23.3. projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” tāmi Nr.09.23.3.;

2.8.24. Jūrmalas sākumskolai “Atvase” , vienotais reģistrācijas Nr. 90001175873, tajā skaitā:

2.8.24.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1.;

2.8.24.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2.;

2.8.25. Sākumskolai “Ābelīte” , vienotais reģistrācijas Nr. 90009251361, tajā skaitā:

2.8.25.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1.;

2.8.25.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2.;

2.8.26. Jūrmalas sākumskolai “Taurenītis” , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051699, tajā skaitā:

2.8.26.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1.;

2.8.26.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2.;

2.8.27. Slokas pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051612, tajā skaitā:

2.8.27.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1.;

2.8.27.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2.;

2.8.28. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1.;

2.8.29. Jūrmalas Sporta skolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90009249367, tajā skaitā:

2.8.29.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1.;

2.8.29.2. programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 30.pielikumu;

2.8.30. Jūrmalas Sporta servisa centram , vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Ledus laukuma noma” tāmi Nr.09.30.1.;

2.8.31. Vaivaru pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000783949, tajā skaitā:

2.8.31.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1.;

2.8.31.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2.;

2.8.32. Jūrmalas vakara vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051646, tajā skaitā:

2.8.32.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1.;

2.8.32.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.2.;

2.8.33. “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA” , vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1.;

2.9. 10 Sociālā aizsardzība

2.9.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikums;

2.9.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.9.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1.;

2.9.2.2. programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2., 24. un 25.pielikumu;

2.9.2.3. programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3., 24. un 25.pielikumu;

2.9.2.4. programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 23. un 24.pielikumu;

2.9.2.5. programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5., 23., 24. un 25.pielikumu;

2.9.2.6. programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 24.pielikumu;

2.9.2.7. programmas “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 23., 24. un 25.pielikumu;

2.9.2.8. programmas “Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tāmi Nr.10.2.8.;

2.9.2.9. projekta “Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” tāmi Nr.10.2.9.;

2.9.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, tajā skaitā:

2.9.3.1. programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1.;

2.9.3.2. programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.2.;

2.9.3.3. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.3.;

2.9.3.4. programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.4.;

2.9.3.5. programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.5.;

2.9.3.6. programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6.;

2.9.3.7. programmas “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7.;

2.9.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sprīdītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, tajā skaitā:

2.9.4.1. programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1.;

2.9.4.2. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.4.2.;

2.9.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai , vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1.;

2.9.6. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" , vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.10.6.1.;

3. Noteikt, ka 2017.gadā Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa atver budžeta asignējumus tikai proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai;

4. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017. - 2019. gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Apstiprināt 2017.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 104 100 euro, t.sk.:

5.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, 88 100 euro koncertflīģeļa un digitālo klavieru iegādei;

5.2. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka", vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, 16 000 euro apkures katla iegādei;

6. Noteikt, ka 2017. gadā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

7. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domei apstiprināto asignējumu apjoma sadalījums degvielas izdevumiem, kas tiek segti pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ja Jūrmalas pilsētas domes autotransportu izmanto citas pašvaldības institūcijas, tiek apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu.

8. Apstiprināt 2017.gadā Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003220021, Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā vienas dienas uzturēšanās pašizmaksu saskaņā ar 31.pielikumu.

9. Noteikt, ka Labklājības pārvalde, veicot norēķinus par šo saistošo noteikumu 8.punktā minēto nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem, sedz tikai to daļu no pakalpojuma pašizmaksas, kas netiek segta no aprūpējamā līdzekļiem.

10. Pieņemt zināšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apjomu saskaņā ar 32.pielikumu.

11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 293 228 euro;

21.4.9.9. 4 550 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.520.7230 1 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.210.7230 25 euro;

Atlikums gada beigās 293 202 euro.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-32 XLSX

Paskaidrojuma raksts DOCX

Paskaidrojuma raksta pielikums XLSX

Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF