Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 30.janvārīNr. 10

protokols Nr. 4, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 102 811 780 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

78 734 881

euro

303

euro

Izdevumi

95 473 743

euro

5 702

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-16 738 862

euro

-5 399

euro

Finansēšana

16 738 862

euro

5 399

euro

Atlikums gada sākumā

10 080 291

euro

5 713

euro

Atlikums gada beigās

1 779 023

euro

314

euro

Aizņēmumi

13 990 592

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

150 615

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 43.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.3.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.3.3., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.3.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.3.5., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu;

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 42.pielikumu;

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/2017.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu;

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016” tāmi Nr.04.1.15., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu;

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu;

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 44.pielikumu;

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 43.pielikumu;

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” tāmi Nr.06.1.10., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu;

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu;

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 43.pielikumu;

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 45.pielikumu;

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 46.pielikumu;

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu;

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 43.pielikumu;

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 43.pielikumu;

21. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.1.12. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.12. un 10.pielikumu;”;

22. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.12. un 10.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 21. un 43.pielikumu;

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu;

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “PROTI un DARI” tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu;

25. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.4.3. projekta “Be prepared” tāmi Nr.09.4.3.;”;

26. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Be prepared” tāmi Nr.09.4.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu;

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu;

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu;

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.3.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, projekta “Exploring Nature and Environmental Issues” tāmi Nr.09.6.3., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu;

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu;

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu;

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.3.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” tāmi Nr.09.23.3., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu;

33. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.23.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.23.4. projekta “Iedvesmojies.Mācies.Radi!” tāmi Nr.09.23.4.;”;

34. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.23.4.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Iedvesmojies.Mācies.Radi!” tāmi Nr.09.23.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu;

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu;

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu;

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu;

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.9000783949, programmas “ Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu;

39. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.31.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.31.3. projekta “Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” tāmi Nr.09.31.3.;”;

40. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.31.3.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.9000783949, projekta “Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni” tāmi Nr.09.31.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu;

41. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.32.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.32.3.projekta “Tālmācības materiālu izveidošana vakarskolas skolēniem” tāmi Nr.09.32.3.;”;

42. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.32.3.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, projekta “Tālmācības materiālu izveidošana vakarskolas skolēniem” tāmi Nr.09.32.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu;

44. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.9.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9.2.10. projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.10.;”;

45. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.10., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu;

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu;

48. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu;

49. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 302 019 euro;

21.4.9.9. 4 550 euro;

F22010000 2 euro;

F22010000 (ziedojumi) 3 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.120.7230 1 euro;

04.520.7230 1 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.210.7230 26 euro;

Atlikums gada beigās 301 993 euro.”;

50. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.janvāra, 16.janvāra, 20.janvāra, 25.janvāra, rīkojumu Nr.1.1-14/9, Nr.1.1-14/21, Nr.1.1-14/32, Nr.1.1-14/40, izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62. pielikumu;

51. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra, 9.decembra, 16.decembra, 21.decembra, 23.decembra, 27.decembra, rīkojumu Nr.1.1-14/381, Nr.1.1-14/387, Nr.1.1-14/388, Nr.1.1-14/395, Nr.1.1-14/396, Nr.1.1-14/397, Nr.1.1-14/399, Nr.1.1-14/403, Nr.1.1-14/409 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118.pielikumu attiecīgi veicot izmaiņas 2016.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumos, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 63. un 64.pielikumu;

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 119. un 120.pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-47 XLSX

Pielikumi Nr.48-62 XLSX

Pielikumi Nr.63-118 XLSX

Pielikumi Nr.119-120 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF