Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.02.2017. Stājas spēkā 01.03.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2017.gada 12.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības
palielināšanai pensijas vecuma personām

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punkts, 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām (turpmāk – pabalsts), tā apmēru un saņēmēju mērķa grupas.

2. Pabalsta mērķis ir palielināt veselības aprūpes pieejamību 3.punktā norādītajām iedzīvotāju kategorijām, sedzot izdevumus par:

2.1. pacientu iemaksām;

2.2. pacientu līdzmaksājumiem;

2.3. veselības aprūpes pakalpojumiem;

2.4. zobārstniecības pakalpojumiem;

2.5. medikamentu un medicīnas preču iegādi.

2.6. Papildināts ar domes 2021.gada 25.februāra 13.saistošajiem noteikumiem

2.7. Papildināts ar domes 2021.gada 25.februāra 13.saistošajiem noteikumiem

3. Pabalstu ir tiesīgas saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktas personas (turpmāk – personas), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz divpadsmit mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas brīža, ja tās saņem Latvijas Republikas valsts vecuma pensiju saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmās, ceturtās un sestās daļas nosacījumiem. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.saistosajiem noteikumiem

4. Pabalstu piešķir bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

5. Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz 50 euro kalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem ikgadēji apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros. Grozīts ar domes 2020.gada 16.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 13.saistošajiem noteikumiem

II. Pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lai saņemtu pabalstu:

6.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde), Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās vai Jūrmalas pilsētas domes klientu apkalpošanas centros uzrāda personas apliecinošu dokumentu (likumiskais pārstāvis papildus uzrāda pārstāvības pamatu), kā arī iesniedz iesniegumu un kārtējā kalendārajā gadā ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus (elektronisko kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa).

6.2. ja persona ārstniecības pakalpojumus saņem Jūrmalas pilsētas kapitālsabiedrībās, kuras sniedz ārstniecības pakalpojumus, vai ārstniecības iestādēs, ar kurām Pārvalde ir noslēgusi līgumu par personu iesniegumu pieņemšanu pabalsta saņemšanai šo saistošo noteikumu ietvaros, iesniegumu pabalsta saņemšanai un ārstniecības iestādes izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus (elektronisko kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts – vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa) persona var iesniegt attiecīgajā ārstniecības iestādē.

7. Pārvalde veic personas datu apstrādi pašvaldības un valsts datu reģistros ar mērķi nodrošināt pabalsta piešķiršanu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, par to informējot personu.

8. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu var iesniegt vienu reizi par attiecīgu kalendāru gadu. Pabalsts tiek piešķirts par to kalendāro gadu, kurā personai ir radušies 2.punktā noteiktie izdevumi. Izdevumus apliecinošos dokumentus ir jāiesniedz līdz nākamā gada 31.janvārim.

9. Pabalsts tiek pārskaitīts viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža.

10. Pabalsts netiek piešķirts, ja:

10.1. persona neatbilst 3.punktā noteiktajai mērķa grupai;

10.2. iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros nav norādīta 6.punktā noteikta informācija;

10.3. izdevumus apliecinošie dokumenti netiek iesniegti 8.punktā noteiktajā termiņā;

10.4. persona saņem institucionālu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai tā atrodas ieslodzījumā;

10.5. persona ir mirusi;

10.6. persona iesniegumu par pabalsta piešķiršanu iesniedz atkārtoti par attiecīgu kalendāru gadu.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

11. Pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

12. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem

13. Papildināts ar domes 2020.gada 16.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem

14. Papildināts ar domes 2021.gada 25.februāra 13.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības
palielināšanai pensijas vecuma personām”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, savukārt 43.panta trešās daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām, tā apmēru un saņēmēju mērķa grupas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Izdevumi par veselības aprūpi no pensionāru personīgajiem līdzekļiem ir lieli, salīdzinot ar vidējo pensijas apmēru. Saistošie noteikumi paredz palielināt veselības aprūpes pieejamību pensijas vecuma personām atbilstoši saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta kārtēja gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe