Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 11.02.2019. Stājas spēkā 12.02.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 24.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 17. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības
palielināšanai pensijas vecuma personām”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu,
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām” (“Latvijas Vēstnesis”, 44 (5871)) šādu grozījumu:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Pabalstu ir tiesīgas saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktas personas (turpmāk – personas), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz divpadsmit mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas brīža, ja tās:

3.1. saņem Latvijas Republikas valsts vecuma pensiju saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmās, ceturtās un sestās daļas nosacījumiem;

3.2. sasniegušas likumā noteikto vecumu Latvijas Republikas valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;

3.3. saņem izdienas pensiju, kuras izmaksu veic Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai valsts drošības iestāde, un saskaņā ar valsts datu reģistros norādīto informāciju tās vienīgie ienākumi pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikā bija izdienas pensija.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības
palielināšanai pensijas vecuma personām””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, savukārt 43.panta trešās daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi paplašina Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām saņēmēju loku. Saistošie noteikumi paredz palielināt veselības aprūpes pieejamību personām, kuras saņem izdienas pensiju, bet vienlaicīgi iepriekšējo trīs mēnešu laikā nav guvušas citus ienākumus, kā arī personām, kas sasniegušas vecumu Latvijas Republikas valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķās profesijās strādājošiem, kuri pēc noteikta laika nostrādāšanas konkrētā profesijā, amatā vai dienestā turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību un tādēļ šo darbu nevar veikt līdz valstī noteiktā vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai. Saistošie noteikumi paredz sniegt atbalstu izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav iekļāvušies darba tirgū, kā arī gadījumos, ka pensijas vecumu sasniegušās persona saņem invaliditātes pensiju.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2019.gadā tiek plānoti papildus izdevumi 18 250 EUR apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pabalsta administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā

Priekšsēdētājs

G.Truksnis