Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 1.nolikumu

2017.gada 23.novembrīNr. 25

protokols Nr. 19, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Kanceleja, Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļa, Tiesvedības nodaļa un Saimniecības nodaļa.”

1.2. Papildināt ar 6.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.21. organizēt un nodrošināt personas datu aizsardzības uzraudzību un kontroli pašvaldībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

1.3. Svītrot 8.25.1- 8.25.12apakšpunktus.

1.4. Papildināt ar 9.13., 9.14. un 9.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.13. sagatavot un izskatīt pašvaldības vārdā slēdzamo līgumu projektus atbilstoši normatīvajiem aktiem un pašvaldības interesēm;

9.14. pārraudzīt domes un pašvaldības iestāžu veiktās personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, sagatavot viedokļu un atzinumu projektus par personas datu aizsardzību regulējošo tiesību normu piemērošanu, kā arī sniegt juridisku atbalstu ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos;

9.15. informēt un konsultēt domes un pašvaldības iestāžu darbiniekus, kuri veic personas datu apstrādi, par viņu pienākumiem saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību.”

1.5. Svītrot 10.8.apakšpunktu.

1.6. Papildināt ar 12.2apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.2 Saimniecības nodaļas uzdevumi ir:

12.21. nodrošināt domes deputātu un domes struktūrvienību darbībai nepieciešamos darba apstākļus;

12.22. nodrošināt pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības jomā;

12.23. nodrošināt elektroapgādes, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu racionālu izmantošanu;

12.24. organizēt nepieciešamā inventāra, mēbeļu, iekārtu, tehnikas un materiālu iegādi, to uzglabāšanu, uzskaiti un sadali, nodrošināt pamatlīdzekļu saglabāšanu, organizēt un piedalīties to inventarizācijās;

12.25. nodrošināt domes administratīvās ēkas Jomas ielā 1/5 inventāra remontu;

12.26. nodrošināt domes ēkā un garāžās Jomas ielā 1/5 kārtību un tīrību, nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

12.27. organizēt un nodrošināt domes darbiniekiem nepieciešamo telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti un racionālu izmantošanu un servisu;

12.28. nodrošināt kancelejas preču, papīra iegādi un lietvedības materiālu pasūtīšanu, kā arī biroja tehnikas iegādi, un šīs tehnikas apkopi un remontu organizēšanu;

12.29. nodrošināt transportlīdzekļu iegādi domes vajadzībām, organizēt un koordinēt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu domes darbinieku, viesu un nepieciešamo kravu pārvadāšanai, nodrošināt degvielas u.c. apkopes līdzekļu iegādi, transportlīdzekļu uzturēšanu tehniskā kārtībā un remontu, civiltiesisko apdrošināšanu;

12.210. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

12.211. saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām, domes vadības uzdevumā, nodrošināt likuma prasību ievērošanu domes struktūrvienībās, kā arī koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu pašvaldības budžeta iestādēs.”

1.7. Svītrot 18.punktu.

1.8. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots, kāds no pārvaldes nodaļas vadītājiem.”

2. Nolikuma grozījumu 1.2., 1.4., 1.5., 1.7. un 1.8.apakšpunkti stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Nolikuma grozījumu 1.1., 1.3. un 1.6. apakšpunkti stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe