Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 26.augusta 11.nolikumu

2017.gada 14.decembrīNr. 31

protokols Nr. 20, 6. punkts

Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti pieteikumi un līdzfinansētas konferences, semināri un starpnozaru pasākumi (turpmāk – Pasākums), kuru norises vieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija.

2. Pasākuma līdzfinansēšanas mērķis ir veicināt Pasākumu norisi Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem:

2.1. attīstīt Jūrmalas pilsētu kā biznesa kontaktu veidošanas, tikšanās, zinātniskas un izglītojošas pieredzes apmaiņas vietu Baltijā;

2.2. sekmēt Jūrmalas pilsētu kā starptautiski pazīstamu, modernu Rīgas jūras līča piekrastes populārāko kūrortpilsētu Baltijas jūras reģionā, piesaistot apmeklētājus pilsētai, sniegt ieguldījumu ar tūrisma nozari saistītās uzņēmējdarbības attīstībā. Veicināt nodarbinātību, pilsētas konkurētspēju un pilsētas ekonomikas neatkarību no sezonalitātes un klimatiskajiem apstākļiem;

2.3. veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) funkciju un iniciatīvu realizācijā iesaistīto pušu sadarbību efektīvai darba īstenošanai, nodrošināt pieredzes apmaiņu par atbalstu darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā;

2.4. paaugstināt pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, iesaistot nozaru speciālistus starptautiskā apritē;

2.5. veicināt Jūrmalas pilsētas kā starptautiskas un atpazīstamas darījumu tikšanās un konferenču norises vietas tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.

3. Pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija vai komersants (turpmāk – Pasākuma rīkotājs).

4. Līdzfinansēšanai iesniegtos pieteikumus vērtē konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija (turpmāk - Komisija), kura tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) lēmumu un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikumu.

5. Līdzfinansēts tiek Pasākums, kurš tiek realizēts Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Pasākuma līdzfinansēšanas īstenošanu veic attiecīgā profila domes struktūrvienība vai pašvaldības iestāde (turpmāk – atbildīgā institūcija).

7. Komisija var lemt par līdzfinansējuma apjomu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

II. Līdzfinansējuma pieteikumu iesniegšanas kārtība

8. Pasākuma rīkotājs pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā, bet ne vēlāk ka trīs mēnešus pirms Pasākuma norises sākuma. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 24.nolikumu

9. Atbilstoši Nolikuma 11.punktam aizpildītu līdzfinansējuma pieteikuma veidlapu un tam pievienotos dokumentus Pasākuma rīkotājs iesniedz vienā no šādiem veidiem:

9.1. personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi „Pieteikums konferences, semināra, starpnozaru pasākuma līdzfinansēšanai”;

9.2. nosūtot pa pastu adresētu domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 ar norādi „Pieteikums konferences, semināra, starpnozaru pasākuma līdzfinansēšanai”;

9.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi „Pieteikums konferences, semināra, starpnozaru pasākuma līdzfinansēšanai”. Ja iesniegumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

III. Līdzfinansējuma pieprasījuma pieteikuma noformējums un saturs

10. Līdzfinansējuma pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, pieteikumam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, atstarpe starp rindām – 1,5. Līdzfinansējuma pieteikumam un tā pielikumam jābūt caurauklotam un sanumurētam vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Līdzfinansējuma pieteikumam ir jābūt sakārtotam atbilstoši Nolikuma 11.punktā noteiktajai dokumentu secībai.

11. Līdzfinansējuma pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

11.1. līdzfinansējuma pieteikums (1.pielikums);

11.2. Pasākuma apraksts (2.pielikums);

11.3. Pasākuma tāme (6.pielikums) Excel tabulas formātā, kurā jānorāda Pasākuma īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u.c. maksājumi) precīzos skaitļos katrā tāmes pozīcijā ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata;

11.4. esošo un plānoto līdzfinansējumu un tā izlietojumu, plānotos ieņēmumus (norādot dalības maksas, ja tādas tiek paredzētas), atsevišķi norādot pieprasīto līdzfinansējumu. Pasākuma tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu 11.2.punktā minēto aktivitāšu īstenošanu;

11.5. visu Pasākuma tāmē norādīto izdevumu pamatojošos dokumentus (cenu aptauja, cenu piedāvājumi u.c.);

11.6. dokumentālie apliecinājumi par Pasākuma finansiālo atbalstu no atbalsta sniedzējiem un finansiālā atbalsta apmēru, ja Pasākumu atbalsta vairāki atbalstītāji;

11.7. informācija par Pasākuma rīkotāja pieredzi iepriekšējo trīs gadu garumā;

11.8. par Pasākuma rīkošanu atbildīgās personas un iesaistītā personāla un grāmatveža „Dzīves un darba gājums (CV)”, kas sniedz informāciju par to zināšanām, darba pieredzi un profesionālajām iemaņām;

11.9. apliecinājumu par Pasākuma norises vietas rezervāciju;

11.10. apliecinājumu par naktsmītņu rezervāciju Pasākuma dalībnieku izmitināšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja ir paredzēta dalībnieku izmitināšana Jūrmalas pilsētā;

11.11. aizpildīta Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumā pievienotā veidlapa;

11.12. ja Pasākuma rīkotājs izmanto profesionālas pasākumu producēšanas un organizēšanas aģentūras (turpmāk – Pasākuma organizators) pakalpojumus Pasākuma īstenošanai, pieteikumā ir jāiekļauj Pasākuma organizatora apliecinājums par pieredzi pasākumu rīkošanā iepriekšējo trīs gadu garumā, noslēgts sadarbības līgums starp Pasākuma rīkotāju un Pasākuma organizatoru, kā arī izmaksas par Pasākuma organizēšanas pakalpojumiem ir jāiekļauj Pasākuma tāmē.

12. Līdzfinansējuma pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus pēc Pasākuma rīkotāja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par Pasākuma rīkotāja kompetenci vai Pasākumu kopumā.

13. Līdzfinansējuma pieteikumu paraksta Pasākuma rīkotāja paraksttiesīgais pārstāvis.

14. Pasākuma rīkotājs ir atbildīgs par līdzfinansējuma pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

15. Līdzfinansējuma pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

16. Līdzfinansējuma pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, Pasākuma rīkotāji pēc pieprasījuma var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas un paziņošanas.

IV. Līdzfinansējuma pieteikuma vērtēšana

17. Komisijas priekšsēdētājs četru darba dienu laikā pēc līdzfinansējuma pieteikuma saņemšanas nosaka atbildīgo institūciju, kura veic līdzfinansējuma pieteikuma administratīvo izvērtēšanu.

18. Izskatot līdzfinansējuma pieteikumu, Nolikuma 17.punktā noteiktā atbildīgā institūcija četru darba dienu laikā izvērtē Pasākuma rīkotāja un līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību Nolikuma 5. pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem.

19. Ja tiek konstatēts, ka Nolikuma 18. punktā noteikto administratīvo kritēriju izvērtēšanas gaitā ir nepieciešama papildu informācija, atbildīgā institūcija Pasākuma rīkotājam uz līdzfinansējuma pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo informāciju. Pasākuma rīkotājam četru darba dienu laikā uz atbildīgās institūcijas elektroniskā pasta adresi ir jānosūta pieprasīto informāciju. Atbildīgā institūcija četru darba dienu laikā pēc pieprasītās informācijas saņemšanas izvērtē Pasākuma rīkotāja un līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un nekavējoties paziņo Komisijai par administratīvās izvērtēšanas rezultātiem. Pamatojoties uz administratīvā izvērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību vai neatbilstību administratīvajiem kritērijiem. Ja Pasākuma rīkotājs četru darba dienu laikā nenosūta uz atbildīgās institūcijas elektronisko pasta adresi pieprasīto informāciju, Komisija lemj par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

20. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem Komisija 15 darba dienu laikā veic līdzfinansējuma pieteikuma izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 5. pielikumā noteiktajiem kvalitatīvajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par Pasākuma līdzfinansējuma atbalstu vai noraidīšanu.

21. Ja Komisijai kvalitatīvo kritēriju izvērtēšanas laikā ir nepieciešams saņemt precizējumus vai papildu dokumentus no Pasākuma rīkotāja, Komisija uz līdzfinansējuma pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamību iesniegt precizējumus vai papildu dokumentus. Pasākuma rīkotājam četru darba dienu laikā uz atbildīgās institūcijas elektroniskā pasta adresi ir jānosūta pieprasīto informāciju. Šajā gadījumā Nolikuma 20.punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no precizējumu vai papildu dokumentu saņemšanas dienas. Ja Pasākuma rīkotājs četru darba dienu laikā nenosūta uz atbildīgās institūcijas elektronisko pasta adresi pieprasīto informāciju, Komisija lemj par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

21.1 Papildināts ar domes 2018.gada 24.maija 24.nolikumu

22. Komisija kvalitatīvos kritērijus vērtē atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot attiecīgu punktu skaitu par katru kritēriju. Pasākums uzskatāms par atbalstāmu, ja līdzfinansējuma pieteikums vidēji (saskaitot visu Komisijas locekļu piešķirtos punktus un šo summu dalot ar Komisijas locekļu skaitu) saņem ne mazāk kā 50 no maksimāli iespējamā punktu skaita, ar nosacījumu, ja kaut viens kvalitatīvais kritērijs saņem 0 punktu, tad Pasākuma pieteikums tiek noraidīts.

23. Komisija noraida Pasākuma pieteikumu, ja Pasākuma rīkotājs ir ieguvis tiesības rīkot Pasākumu publiskā iepirkuma rezultātā vai Pasākumam ir plānota peļņa.

24. Par piešķiramā līdzfinansējuma apmēru un atbalstāmām pozīcijām Komisija pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, atklāti balsojot.

25. Informācija par atbalstītajiem Pieteikumiem tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

26. Pasākumi, par kuriem pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu, tiek līdzfinansēti no atbildīgās institūcijas budžeta konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem pašvaldības kārtējā gada budžetā. Apropriācija atbildīgajai institūcijai Pasākuma līdzfinansēšanai tiek noteikta no pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” apstiprinātā budžeta ietvaros.

27. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas ir:

27.1. Pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas;

27.2. Pasākuma norisē iesaistītā personāla atalgojums;

27.3. Pasākuma norises vietas izmaksas;

27.4. Pasākuma īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma;

27.5. Pasākuma publicitātes izdevumi;

27.6. Pasākuma dalībnieku izmitināšanas izdevumi;

27.7. Pasākuma ēdināšanas izdevumi;

27.8. izdevumi, kas ir saistīti ar Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturisko objektu izzināšanu;

27.9. Pasākuma rīkotāja administratīvās izmaksas, kas ir saistītas ar Pasākuma organizēšanu un koordinēšanu – administratīvā personāla atlīdzības izmaksas un nodokļu maksājumi, darba vietas telpu īres, nomas un apsaimniekošanas izmaksas, darba vietas aprīkojuma īres izmaksas, interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas, transporta izmaksas, biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas, atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas pašvaldības finansējuma izlietojumam, bet ne vairāk kā 10% apmērā no domei pieprasītā līdzfinansējuma apmēra. Pasākuma kopējās administratīvās izmaksas nevar pārsniegt 10 % no Pasākuma īstenošanai nepieciešamajām kopējām izmaksām;

27.10. Pasākuma organizēšanas izmaksas, ja tiek piesaistīts Pasākuma organizators.

28. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

28.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

28.2. izmaksas, kuras pasākumu finansē no citiem finanšu avotiem;

28.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas;

28.4. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana;

28.5. transporta un izmitināšanas izmaksas paaugstināta komforta klasē;

28.6. 27.9.punktā minētās izmaksas, ja tiek piesaistīts Pasākuma organizators.

29. Ja Pasākuma rīkotājs ir pievienotās vērtības nodokļa reģistrā reģistrēta persona, tad pievienotās vērtības nodoklis ir neatbalstāma izmaksa. Līdzfinansējums netiek attiecināts uz Pasākuma rīkotāja izdevumiem par pievienotās vērtības nodokļa samaksu, ja Pasākuma rīkotājs tos var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. Šādā gadījumā pievienotās vērtības nodokli sedz citi finanšu avoti.

30. Ja, izvērtējot Pasākuma pieteikumu, Pasākuma atbalsts tiek kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, pašvaldība līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta trešās daļas a. apakšpunkta un 108.panta iemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

31. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, atbildīgā institūcija noslēdz ar Pasākuma rīkotāju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (3.pielikums). Ja Komisija piešķir līdzfinansējumu Nolikuma 27.3.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām izmaksām un Pasākuma norises vieta ir pašvaldības īpašumā esošas telpas, ar Pasākuma rīkotāju, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, un norises vietas valdītāju tiek slēgts trīspusējs līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (4.pielikums).

32. Ja Pasākuma rīkotāja vainas dēļ līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts vismaz 20 dienas pirms Pasākuma norises sākuma, Komisija var atcelt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Grozīts ar domes 2018.gada 24.maija 24.nolikumu

33. Pašvaldības līdzfinansējums Pasākuma rīkotājam tiek pārskaitīts uz līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu norādīto norēķinu kontu kredītiestādē šādā kārtībā:

33.1. 50 % no līdzfinansējuma tiek pārskaitīti 10 darba dienu laikā no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu abpusējas parakstīšanas dienas un Pasākuma rīkotāja rēķina saņemšanas;

33.2. ja starpposma atskaite (7.pielikums) ir iesniegta vismaz vienu mēnesi pirms Pasākuma norises sākuma , 40 % no līdzfinansējuma tiek pārskaitīti 10 darba dienu laikā pēc starpposma atskaites apstiprināšanas un Pasākuma rīkotāja rēķina saņemšanas ; 10% no līdzfinansējuma - pēc noslēguma atskaites (8. pielikums) apstiprināšanas un Pasākuma rīkotāja rēķina saņemšanas;

33.3. ja starpposma atskaite (7. pielikums) nav iesniegta, 50 % no līdzfinansējuma tiek pārskaitīti 10 darba dienu laikā pēc noslēguma atskaites (8. pielikums) apstiprināšanas un Pasākuma rīkotāja rēķina saņemšanas.

34. Pasākuma īstenošanas termiņu izmaiņas, kā arī citi grozījumi un papildinājumi, kas radušies Pasākuma īstenošanas gaitā, ir spēkā tikai pēc līgumslēdzēju pušu rakstiskas vienošanās. Pasākuma īstenošanas tāmes izmaiņas ir uzskatāmas par līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu grozījumiem.

35. Pasākuma rīkotājs daļu no pašu finansējuma var aizstāt ar Pasākuma atbalstītāja sniegtu mantisku nodrošinājumu, pie līdzfinansējuma pieteikuma iesniedzot Pasākuma atbalstītāja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Šādā gadījumā mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam Pasākuma īstenošanā, iekļautam Pasākuma aprakstā (2.pielikums) un Pasākuma tāmē (6.pielikums) kā Pasākuma rīkotāja finansējuma daļa. Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

VI. Pasākuma īstenošana un uzraudzība

36. Pasākuma rīkotājs nodrošina Pasākumā paredzēto līdzekļu samērīgu, racionālu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši Pasākuma mērķim un Pasākuma tāmei, kā arī nepieļauj Pasākumā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem. Pasākuma apraksts un Pasākuma tāme ir Nolikuma 31.punktā noteiktā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu pielikums kā neatņemama sastāvdaļa.

37. Pamatojoties uz Pasākuma rīkotāja iesniegumu, Komisija pirms Pasākuma aktivitāšu norises sākuma var lemt par grozījumu veikšanu noslēgtajā līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja objektīvu apstākļu dēļ ir nepieciešamas izmaiņas Pasākuma aktivitātēs, Pasākuma īstenošanas termiņos vai Pasākuma tāmes pozīcijās, kuras pilnībā vai daļēji finansē pašvaldība.

38. Līdzfinansējuma izlietojuma izmaiņas pēc Pasākuma aktivitāšu norises sākuma ir pieļaujamas ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā katrā no Pasākuma tāmē norādītajām līdzfinansējuma izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā līdzfinansējuma apjomu un saskaņojot izmaiņas Pasākuma tāmē ar Komisiju iesnieguma veidā. Šādā gadījumā Komisijas saskaņotā Pasākuma tāme kļūst par līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu neatņemamu sastāvdaļu.

39. Ja Nolikuma 38. un 37.punktā noteiktā līdzfinansējuma izlietojuma izmaiņu dēļ Pasākuma tāmes kopsumma samazinās, tad proporcionāli tiek samazināts pašvaldības līdzfinansējums, bet, ja Pasākuma tāmes kopsumma pieaug, tad pašvaldības līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs.

40. Pasākuma rīkotājs nodrošina Pasākuma īstenošanu atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam Pasākuma īstenošanas termiņam un nosacījumiem.

41. Pasākuma rīkotājs nodrošina, ka tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar Pasākuma īstenošanu saistītie līdzekļi, par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē pašvaldība un bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti ar Pasākuma īstenošanu saistītie finanšu darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Kā arī nodrošina, ka:

41.1. ja Pasākuma rīkotājs organizē Pasākumu bez profesionāla Pasākuma organizatora piesaistes, no Pasākuma konta tiek apmaksātas tikai tās izdevumu pozīcijas, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē pašvaldība;

41.2. ja Pasākuma rīkotājs organizē Pasākumu, izmantojot profesionāla Pasākuma organizatora pakalpojumus, no Pasākuma konta tiek apmaksātas visas ar Pasākuma īstenošanu saistītās izdevumu pozīcijas. Pasākuma rīkotājs veic samaksu par Pasākumu organizēšanas pakalpojumiem atsevišķā maksājumā, tajā neiekļaujot samaksu par izdevumu pozīcijām, kas ir saistītas ar Pasākuma īstenošanu.

42. Pasākuma rīkotājam ir jānodrošina Pasākuma norises vietā vizuālu informāciju par pašvaldības atbalstu Pasākuma rīkošanā ar Jūrmalas pilsētas logotipu.

43. Pasākuma rīkotājs nodrošina Pasākuma publicitāti masu informācijas līdzekļos un citos informācijas kanālos un vizuālo informāciju Pasākuma īstenošanas vietā. Vismaz 8 (astoņas) darba dienas pirms informācijas par Pasākumu publicēšanas un izvietošanas, tā jāsaskaņo ar atbildīgo institūciju un domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, informāciju nosūtot uz e-pasta adresēm prese@jurmala.lv, marketings@jurmala.lv un uz atbildīgās institūcijas e-pasta adresi.

44. Atbildīgajai institūcijai ir tiesības un pienākums izlases veidā veikt Pasākuma aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas Pasākuma īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un Pasākuma īstenošanas uzraudzību.

45. Pasākuma rīkotājam ir pienākums nekavējoties informēt atbildīgo institūciju, ja rodas šķēršļi Pasākuma programmas realizācijai vai mainās Pasākuma aktivitātes. Atibldīgā institūcija par šiem apstākļiem nekavējoties informē Komisiju, kura var lemt par Pasākuma līdzfinansēšanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma vai tā daļas atgriešanu.

46. Ja atbildīgā institūcija konstatē, ka Pasākuma rīkotājs ir pārkāpis Nolikuma vai līguma par līdzfinansējuma piešķiršnau noteikumus, kā arī netiek īstenota iesniegtā Pasākuma programma vai tiek īstenota nepilnā apjomā, atbildīgajai institūcijai ir pienākums par šo faktu informēt Komisiju, kas lemj par Pasākuma īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma vai tā daļas atgriešanu.

47. Ja Pasākums netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam līdzfinansējuma pieteikumam vai piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Komisija lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai līdzfinansējuma attiecīgu samazināšanu.

VII. Noslēguma jautājumi

48. Nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

49. Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2016.gada 21.aprīļa nolikums Nr.13 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 "Līdzfinansējuma pieteikums" DOC

Pielikums Nr.2 "Pasākuma apraksts" DOC

Pielikums Nr.3 "Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu" DOC

Pielikums Nr.4 "Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu" DOC

Pielikums Nr.5 "Vērtēšanas kritēriji" DOC

Pielikums Nr.6 "Pasākumu tāme" XLSX

Pielikums Nr.7 "Līdzfinansētā pasākuma starpposma atskaite" XLSX

Pielikums Nr.8 "Līdzfinansētā pasākuma atskaite" XLSX