Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 14.decembra 31.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 33.nolikumu

2016.gada 21.aprīlīNr. 13

protokols Nr. 5, 5. punkts

Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti pieteikumi un līdzfinansētas konferences, semināri un starpnozaru pasākumi (turpmāk – Pasākums), kuru norises vieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvā terito rija .

2. Pasākuma līdzfinansēšanas mērķis ir veicināt Pasākumu norisi Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem:

2.1. attīstīt Jūrmalas pilsētu kā biznesa kontaktu veidošanas, tikšanās, zinātniskas un izglītojošas pieredzes apmaiņas vietu Baltijā;

2.2. sekmēt Jūrmalas pilsētu kā starptautiski pazīstamu, modernu Rīgas jūras līča piekrastes populārāko kūrortpilsētu Baltijas jūras reģionā, piesaistot apmeklētājus pilsētai, sniegt ieguldījumu ar tūrisma nozari saistītās uzņēmējdarbības attīstībā. Veicināt nodarbinātību, pilsētas konkurētspēju un pilsētas ekonomikas neatkarību no sezonalitātes un klimatiskajiem apstākļiem;

2.3. veicināt pašvaldības funkciju un iniciatīvu realizācijā iesaistīto pušu sadarbību efektīvai darba īstenošanai, nodrošināt pieredzes apmaiņu par atbalstu darba m reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā;

2.4. paaugstināt pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, iesaistot nozaru speciālistus starptautiskā apritē;

2.5. veicināt Jūrmalas pilsētas kā starptautiskas un atpazīstamas darījumu tikšanās un konferenču norises vietas tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.

3. Pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija vai komersants (turpmāk – Pasākuma rīkotājs).

4. Līdzfinansēšanai iesniegtos pieteikumus vērtē konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija (turpmāk - Komisija), kura tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikumu.

5. Līdzfinansēts tiek Pasākums, kurš tiek realizēts Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Pasākuma līdzfinansēšanas īstenošanu veic Jūrmalas pilsētas domes attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienība vai institūcija.

7. Komisija var lemt par līdzfinansējuma apjomu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

II. Līdzfinansējuma pieteikumu iesniegšanas kārtība

8. Pasākuma rīkotājs pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā, bet ne vēlāk ka četrus mēnešus pirms Pasākuma norises sākuma.

9. Atbilstoši Nolikuma 11 . punktam aizpildītu līdzfinansējuma pieteikuma veidlapu un tam pievienotos dokumentus Pasākuma rīkotājs iesniedz vienā no šādiem veidiem:

9.1. personīgi Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā ar norādi „Pieteikums konferences, semināra, starpnozaru pasākuma līdzfinansēšanai”;

9.2. nosūtot pa pastu adresētu Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015 ar norādi „Pieteikums konferences, semināra, starpnozaru pasākuma līdzfinansēšanai”;

9.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi „Pieteikums konferences, semināra, starpnozaru pasākuma līdzfinansēšanai”. Ja iesniegumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

III. Līdzfinansējuma pieprasījuma pieteikuma noformējums un saturs

10. Līdzfinansējuma pieteikums jāsagatavo literārā latviešu valodā, pieteikumam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, atstarpe starp rindām – 1,5. Līdzfinansējuma pieteikumam un tā pielikumam jābūt caurauklotam un sanumurētam vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Līdzfinansējuma pieteikumam ir jābūt sakārtotam atbilstoši Nolikuma 11 .punktā noteiktajai dokumentu secībai.

11. Līdzfinansējuma pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

11.1. Līdzfinansējuma pieteikums (1.pielikums);

11.2. Pasākuma apraksts (2.pielikums);

11.3. Pasākuma tāme (3.pielikums) Excel tabulas formātā, kurā jānorāda Pasākuma īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u.c. maksājumi) veselos skaitļos katrā tāmes pozīcijā noapaļojumu veicot uz augšu,

11.4. esošo un plānoto līdzfinansējumu un tā izlietojumu, plānotos ieņēmumus (norādot dalības maksas, ja tādas tiek paredzētas), atsevišķi norādot pieprasīto līdzfinansējumu. Pasākuma tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu 11.2 .punktā minēto aktivitāšu īstenošanu;

11.5. Visu Pasākuma tāmē norādīto izdevumu pamatojošos dokumentus (cenu aptauja (cenu piedāvājumi), , u.c.);

11.6. Dokumentālie apliecinājumi par Pasākuma finansiālo atbalstu no atbalsta sniedzējiem un finansiālā atbalsta apmēru, ja Pasākumu atbalsta vairāki atbalstītāji;

11.7. Informācija par Pasākuma rīkotāja pieredzi iepriekšējo trīs gadu garumā;

11.8. Par Pasākuma rīkošanu atbildīgās personas un iesaistītā personāla „Dzīves un darba gājums (CV)” kas sniedz informāciju par to zināšanām, darba pieredzi un profesionālajām iemaņām;

11.9. Apliecinājumu par Pasākuma norises vietas rezervāciju;

11.10. Apliecinājumu par naktsmītņu rezervāciju Pasākuma dalībnieku izmitināšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja ir paredzēta dalībnieku izmitināšana Jūrmalas pilsētā;

11.11. Aizpildīta Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumā minētā veidlapa

12. Līdzfinansējuma pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus pēc Pasākuma rīkotāja ieskatiem, ja tas var sniegt papildus informāciju par Pasākuma rīkotāja kompetenci vai Pasākumu kopumā.

13. Līdzfinansējuma pieteikumu paraksta Pasākuma rīkotāja paraksttiesīgais pārstāvis.

14. Pasākuma rīkotājs ir atbildīgs par līdzfinansējuma pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

15. Līdzfinansējuma pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

16. Līdzfinansējuma pieteikumus, kuri nav guvuši finansiālu atbalstu, Pasākuma rīkotāji pēc pieprasījuma var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas un paziņošanas.

IV. Līdzfinansējuma pieteikuma vērtēšana

17. Komisijas priekšsēdētājs, piecu darba dienu laikā pēc līdzfinansējuma pieteikuma saņemšanas, nosaka Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vai institūciju, kura veic līdzfinansējuma pieteikuma administratīvo izvērtēšanu.

18. Izskatot līdzfinansējuma pieteikumu, 17 .punktā noteiktā Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība vai institūcija piecu darba dienu laikā izvērtē Pasākuma rīkotāja un līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:

18.1. Pasākuma rīkotājs pirms Pasākuma līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas ir nokārtojis saistības ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību;

18.2. Līdzfinansējuma pieteikuma noformējums un saturs atbilst nolikuma prasībām;

18.3. Pasākuma tāme ir aritmētiski pareiza;

18.4. Pasākuma rīkotājam nav nodokļu parādu, t.sk. dienā, kad tiek iesniegts līdzfinansējuma pieteikums;

18.5. Pasākums nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm;

18.6. Pasākuma rīkotājs un līdzfinansējuma pieteicējs ir viena un tā pati juridiskā persona.

19. Ja tiek konstatēts, ka administratīvo kritēriju izvērtēšanas gaitā ir nepieciešama papildus informācija, Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība vai institūcija Pasākuma rīkotājam uz līdzfinansējuma pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo informāciju. Pasākuma rīkotājam piecu darba dienu laikā uz Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vai institūcijas elektroniskā pasta adresi ir jānosūta pieprasīto informāciju. Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība vai institūcija piecu darba dienu laikā pēc pieprasītās informācijas saņemšanas izvērtē Pasākuma rīkotāja un līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un nekavējoties paziņo Komisijai par administratīvās izvērtēšanas rezultātiem. Pamatojoties uz administratīvā izvērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību vai neatbilstību administratīvajiem kritērijiem. Ja Pasākuma rīkotājs piecu darba dienu laikā nenosūta uz Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vai institūcijas elektronisko pasta adresi pieprasīto informāciju, Komisija lemj par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

20. Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, Komisija 20 darba dienu laikā veic līdzfinansējuma pieteikuma izvērtēšanu atbilstoši kvalitatīvajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par Pasākuma līdzfinansējuma atbalstu vai noraidīšanu.

21. Pasākuma vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji:

21.1. Pasākuma satura atbilstība nolikuma 2 .punktā noteiktajiem Pasākuma līdzfinansēšanas mērķiem;

21.2. Pasākuma tēmas aktualitāte;

21.3. Pasākuma publicitāte un tēla veidošana;

21.4. Pasākuma ieviešanas kapacitāte;

21.5. Budžeta izmaksu pamatojumu efektivitāte ;

21.6. Pieprasītā līdzfinansējuma intensitātes vērtējums;

21.7. Pasākuma dalībnieku skaits;

21.8. Pasākuma norises laiks;

21.9. Pasākuma norises ilgums;

21.10. Pasākuma dalībnieku izmitināšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

22. Ja komisijai kvalitatīvo kritēriju izvērtēšanas laikā ir nepieciešams saņemt precizējumus vai papildus dokumentus no Pasākuma rīkotāja, Komisija uz līdzfinansējuma pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamību iesniegt precizējumus vai papildus dokumentus. Pasākuma rīkotājam piecu darba dienu laikā uz Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vai institūcijas elektroniskā pasta adresi ir jānosūta pieprasīto informāciju. Šajā gadījumā 20 .punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no precizējumu vai papildus dokumentu saņemšanas dienas. Ja Pasākuma rīkotājs piecu darba dienu laikā nenosūta uz Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības vai institūcijas elektronisko pasta adresi pieprasīto informāciju, Komisija lemj par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

23. Komisija kvalitatīvos kritērijus vērtē atbilstoši šī Nolikuma 8.pielikumā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot attiecīgu punktu skaitu par katru kritēriju. Pasākums uzskatāms par atbalstāmu, ja līdzfinansējuma pieteikums vidēji (saskaitot visu Komisijas locekļu piešķirtos punktus un šo summu dalot ar Komisijas locekļu skaitu) saņem ne mazāk kā 50 no maksimāli iespējamā punktu skaita , ar nosacījumu, ja kaut viens kvalitatīvais kritērijs saņem 0 punktu, tad Pasākuma pieteikums tiek noraidīts.

24. Komisija noraida Pasākuma pieteikumu, ja Pasākuma rīkotājs ir ieguvis tiesības rīkot Pasākumu publiskā iepirkuma rezultātā vai Pasākumam ir plānota peļņa.

25. Par piešķiramā līdzfinansējuma apmēru un atbalstāmām pozīcijām Komisija pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, atklāti balsojot.

26. Informācija par atbalstītajiem Pieteikumiem tiek publicēta Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

27. Pasākumi, par kuriem pieņemts lēmums piešķirt līdzfinansējumu, tiek līdzfinansēti no profilējošās nozares pašvaldības struktūrvienības vai institūcijas budžeta konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības gada budžetā. Apropriācija pašvaldības struktūrvienībai vai institūcijai Pasākuma līdzfinansēšanai tiek noteikta no pamatbudžeta programmas ““Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” apstiprinātā budžeta ietvaros.

28. Atbalstāmās izmaksas ir:

28.1. Pasākuma organizēšanas tehniskās izmaksas;

28.2. Pasākuma norisē iesaistītā personāla atalgojums;

28.3. Pasākuma norises vietas izmaksas;

28.4. Pasākums īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma;

28.5. Pasākuma publicitātes izdevumi;

28.6. Pasākuma dalībnieku izmitināšanas izdevumi;

28.7. Pasākuma ēdināšanas izdevumi;

28.8. izdevumi, kas ir saistīti ar Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturisko objektu izzināšanu;

28.9. Pasākuma rīkotāja administratīvās izmaksas, kas ir saistītas ar Pasākuma organizēšanu un koordinēšanu – administratīvā personāla atlīdzības izmaksas un nodokļu maksājumi, darba vietas telpu īres, nomas un apsaimniekošanas izmaksas, darba vietas aprīkojuma īres izmaksas, interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas, transporta izmaksas, biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas, atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas Jūrmalas pašvaldības finansējuma izlietojumam, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Jūrmalas pilsētas domei pieprasītā līdzfinansējuma apmēra. Pasākuma kopējās administratīvās izmaksas nevar pārsniegt 10% no Pasākuma īstenošanai nepieciešamajām kopējām izmaksām.

29. Neatbalstāmās izmaksas no Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma ir:

29.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

29.2. izmaksas, kuras pasākumu finansē no citiem finanšu avotiem;

29.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas;

29.4. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana;

29.5. transporta un izmitināšanas izmaksas paaugstināta komforta klasē;

30. ja Pasākuma rīkotājs ir pievienotās vērtības nodokļa reģistrā reģistrēta persona, tad Pievienotās vērtības nodoklis ir neatbalstāma izmaksa. Līdzfinansējums netiek attiecināts uz Finansējuma saņēmēja izdevumiem par pievienotās vērtības nodokļa samaksu, ja Finansējuma saņēmējs tos var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. Šādā gadījumā Pievienotās vērtības nodokli sedz citi finanšu avoti.

31. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta trešās daļas a apakšpunkta un 108.panta iemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

32. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, Jūrmalas pilsētas dome vai tās institūcija noslēdz ar Pasākuma rīkotāju līdzfinansējuma līgumu (4.pielikums). Ja Komisija piešķir līdzfinansējumu šī Nolikuma 28.3 .apakšpunktā minētajām atbalstāmajām izmaksām un Pasākuma norises telpas ir Jūrmalas pilsētas domes īpašums, ar Pasākuma rīkotāju, kas nav Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, tiek slēgts trīspusējs līdzfinansējuma līgums (5.pielikums).

33. Ja Pasākuma rīkotāja vainas dēļ līdzfinansējuma līgums netiek noslēgts vismaz vienu mēnesi pirms Pasākuma norises sākuma, Komisija var atcelt lēmumu par piešķirto līdzfinansējumu.

34. Pašvaldības līdzfinansējums Pasākuma rīkotājam tiek pārskaitīts uz 42.punktā noteikto norēķinu kontu kredītiestādē.

35. Pasākuma īstenošanas termiņu izmaiņas, kā arī citi grozījumi un papildinājumi, kas radušies Pasākuma īstenošanas gaitā, ir spēkā tikai pēc līgumslēdzēju pušu rakstiskas vienošanās. Pasākuma īstenošanas tāmes izmaiņas ir uzskatāmas par līguma grozījumiem.

36. Pasākuma rīkotājs daļu no pašu finansējuma var aizstāt ar Pasākuma atbalstītāja sniegtu mantisku nodrošinājumu, pie līdzfinansējuma pieteikuma iesniedzot Pasākuma atbalstītāja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Šādā gadījumā mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam Pasākuma īstenošanā, iekļautam Pasākuma aprakstā (2.pielikums) un Pasākuma tāmē (3.pielikums) kā Pasākuma rīkotāja finansējuma daļa. Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

VI. Pasākuma īstenošana un uzraudzība

37. Pasākuma rīkotājs nodrošina Pasākumā paredzēto līdzekļu samērīgu, racionālu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši Pasākuma mērķim un Pasākuma tāmei, kā arī nepieļauj Pasākumā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un Pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām. Pasākuma apraksts un Pasākuma tāme ir nolikuma 32.punktā noteiktā līguma pielikums kā neatņemama sastāvdaļa.

38. Pamatojoties uz Pasākuma rīkotāja iesniegumu, Komisija pirms Pasākuma aktivitāšu norises sākuma var lemt par grozījumu veikšanu 32.punktā noteiktajā līgumā, ja objektīvu apstākļu dēļ ir nepieciešamas izmaiņas Pasākuma aktivitātēs, Pasākuma īstenošanas termiņos vai Pasākuma tāmes pozīcijās, kuras pilnībā vai daļēji finansē Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

39. Līdzfinansējuma izlietojuma izmaiņas pēc Pasākuma aktivitāšu norises sākuma ir pieļaujamas ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā katrā no Pasākuma tāmē norādītajām līdzfinansējuma izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā līdzfinansējuma apjomu un saskaņojot izmaiņas Pasākuma tāmē ar Komisiju iesnieguma veidā. Šādā gadījumā Komisijas saskaņotā Pasākuma tāme kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

40. Ja 37 . un 38 .punktā noteiktā līdzfinansējuma izlietojuma izmaņu dēļ Pasākuma tāmes kopsumma samazinās, tad proporcionāli tiek samazināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, bet, ja Pasākuma tāmes kopsumma pieaug, tad Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs;

41. Pasākuma rīkotājs nodrošina Pasākuma īstenošanu atbilstoši Pasākuma īstenošanas līdzfinansēšanas līgumā noteiktajam termiņam un nosacījumiem.

42. Pasākuma rīkotājs nodrošina, ka tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar Pasākuma īstenošanu saistītie līdzekļi, par tām izdevumu tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē Jūrmalas pašvaldība un bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti ar Pasākuma īstenošanu saistītie finanšu darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

43. Pasākuma rīkotājam ir jānodrošina Pasākuma norises vietā vizuālu informāciju par Jūrmalas pilsētas atbalstu Pasākuma rīkošanā ar Jūrmalas pilsētas logotipu.

44. Pasākuma rīkotājs nodrošina Pasākuma publicitāti masu informācijas līdzekļos un citos informācijas kanālos un vizuālo informāciju Pasākuma īstenošanas vietā. Vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms informācijas par Pasākumu publicēšanas un izvietošanas, tā jāsaskaņo ar attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienību vai institūciju un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, informāciju nosūtot uz e-pasta adresēm prese@jurmala.lv, marketings@jurmala.lv un uz attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienības vai institūcijas e-pasta adresi.

45. Attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienībai vai institūcijai ir tiesības un pienākums izlases veidā veikt Pasākuma aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas Pasākuma īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un Pasākuma īstenošanas uzraudzību.

46. Pasākuma rīkotājam ir pienākums nekavējoties informēt attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienību vai institūciju, ja rodas šķēršļi Pasākuma programmas realizācijai vai mainās Pasākuma aktivitātes. Attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienība vai institūcija par šiem apstākļiem nekavējoties informē Komisiju, kura var lemt par Pasākuma līdzfinansēšanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma vai tā daļas atgriešanu.

47. Ja attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienība vai institūcija konstatē, ka Pasākuma rīkotājs ir pārkāpis Nolikuma vai līdzfinansējuma līguma noteikumus, kā arī netiek realizēta iesniegtā Pasākuma programma vai Pasākuma programma tiek realizēta nepilnā apjomā, attiecīgā profila pašvaldības struktūrvienībai vai institūcijai ir pienākums par šo faktu informēt Komisiju, kas lemj par Pasākuma īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma vai tā daļas atgriešanu.

48. Ja Pasākums netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam līdzfinansējuma pieteikumam vai piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Komisija lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai līdzfinansējuma attiecīgu samazināšanu.

VII. Noslēguma jautājums Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 33.nolikumu

49. Nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

50. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 33.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 "Līdzfinansējuma pieteikums" DOC

Pielikums Nr.2 "Pasākuma apraksts" DOC

Pielikums Nr.3 "Pasākuma tāme" DOC

Pielikums Nr.4 "Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu" DOC

Pielikums Nr.5 "Līdzfinansējuma līgums" DOC

Pielikums Nr.6 "Starpposma atskaite" DOC

Pielikums Nr.7 "Atskaite" DOC

Pielikums Nr.8 "Vērtēšanas kritēriji" DOC


Lejupielāde: DOC un PDF