Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2017.gada 14.decembrīNr.20

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece (nepiedalās no plkst.11.00-11.35), Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Guntis Grūba, Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Elizabete Krivcova (nepiedalās no plkst.11.00-11.05), Dagmāra Beitnere-Le Galla (nepiedalās no plkst.11.00-11.05)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Gundega Ose

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Sandra Brauere

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Kultūras nodaļas eksperte kultūras projektu jautājumos

Kristīne Zelicka

Sporta servisa centra vecākā referente

Kristīne Martinsone

Sporta servisa centra projektu direktors

Jānis Rāfelds

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Majoru vidusskolas direktore

Ilze Ose

Labklājības pārvaldes projektu koordinatore

Dace Rožāne

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktore

Gunta Liepiņa

“Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanas tūrismā” 2017.gada aktivitāšu posma noslēgumu

4.

Nolikums par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu

5.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

6.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” noslēgumu

7.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (autoskolu ēkas)

8.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Jaundubultu vidusskolas ēka)

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

10.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

11.

Par naudas sodu norakstīšanu

12.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” īstenošanu

13.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” noslēgumu

14.

Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā

15.

Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem

16.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

17.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

18.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim

19.

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017 Cēsīs uzrādītajiem rezultātiem

20.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

21.

Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums

22.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā īrnieka maiņu

25.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma dzīvojamo telpu apmaiņu

26.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-318, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu

31.

Par būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā

35.

Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lefkoju ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības

40.

Par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu 9

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai - pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2B apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 apstiprināšanu

46.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu”

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k -15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7 otro izsoli

49.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

50.

Par apbūvēta zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā, atsavināšanu

51.

Grozījumi 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā)

52.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums”

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 11 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā („par” – 12 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanas tūrismā” 2017.gada aktivitāšu posma noslēgumu

6.

Nolikums par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu

7.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

8.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” noslēgumu

9.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (autoskolu ēkas)

10.

Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Jaundubultu vidusskolas ēka)

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

12.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

13.

Par naudas sodu norakstīšanu

14.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” īstenošanu

15.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” noslēgumu

16.

Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā

17.

Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem

18.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

19.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam

20.

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim

21.

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017 Cēsīs uzrādītajiem rezultātiem

22.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

23.

Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums

24.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

26.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā īrnieka maiņu

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma dzīvojamo telpu apmaiņu

28.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-318, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu

33.

Par būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā

36.

Par būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā

37.

Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lefkoju ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības

42.

Par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu 9

43.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai - pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2B apstiprināšanu

47.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 apstiprināšanu

48.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu”

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k -15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7 otro izsoli

51.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

52.

Par apbūvēta zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā, atsavināšanu

53.

Grozījumi 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā)

54.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums” (nolikums 30)

Ziņotājs:

G.Lasis

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums””.

Ienāk D.Beitnere-Le Galla.

Ienāk E.Krivcova.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu lēmumprojekta pielikumā līguma projektu papildināt ar punktu, nosakot, ka NOMNIEKAM ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to IZNOMĀTĀJU sešus mēnešus iepriekš.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar U.Kronblūma priekšlikumu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

5. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanas tūrismā” 2017.gada aktivitāšu posma noslēgumu (lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanas tūrismā” 2017.gada aktivitāšu posma noslēgumu.

6. Nolikums par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt nolikumu par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu.

7. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.33 (protokols Nr.18, 14.punkts) “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos“ atcelšanu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.33 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos“.

8. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” noslēgumu (lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Tikai uz augšu!” noslēgumu.

9. Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (autoskolu ēka) (lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (U.Kronblūms), G.Grūba un D.Beitnere - Le Galla nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (autoskolu ēka).

G.Grūba nebalsoja, jo iebilst pret sēdes vadīšanas stilu, proti, ka par jautājumiem balsojums notiek pēc projekta, nedodod vārdu ziņotājam un liedzot iespēju deputātiem uzdot jautājumus par sagatavoto lēmumprojektu.

10. Par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Jaundubultu vidusskolas ēka) (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Jaundubultu vidusskolas ēka).

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

Ienāk I.Kausiniece

12. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Izsakās:

D.Beitnere - Le Galla ierosina pilsētā izvietot iedzīvotājus uzrunājošus sociālās reklāmas materiālus par sadzīves atkritumu šķirošanu.

U.Kronblūms uzskata, ka, ņemot vērā, ka no nākamā gada marta paredzētas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanā, atkritumu apsaimniekotājam jau laicīgi būtu jāinformē iedzīvotāji par tām, proti, izlases vai citā veidā, informatīvos nolūkos, rēķinos paralēli norādot arī atkritumu apsaimniekošanas maksu par atkritumu svaru.

Ņ.Ņikiforovs lūdz Pilsētplānošanas nodaļu sagatavot informatīvu materiālu par šķiroto atkritumu konteineru laukumiem pilsētā.

R.Parasigs-Parasiņš papildu Ņ.Ņikiforova priekšlikumam, ierosina  informatīvajā materiālā norādīt arī šo šķiroto atkritumu konteineru izvešanas grafiku. Atbalsta U.Kronblūma ierosinājumu par to, ka atkritumu apsaimniekotājs no nākamā gada janvāra rēķinos par atkritumu apsaimniekošanu norādītu izmaksas gan par tilpumu, gan arī informatīvi par svaru.

G.Grūba uzskata, ka noteikti izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanā ir nepieciešams 3 mēnešu pārejas periods, un atbalsta deputātu priekšlikumu, ka no nākamā gada janvāra informatīvos nolūkos rēķinos atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek norādīta gan par tilpumu, gan arī par svaru.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

13. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

14. Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” īstenošanu (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” īstenošanu.

15. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” noslēgumu (lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana” noslēgumu.

16. Par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

I.Ose

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Majoru vidusskolā.

17. Par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.576)

Ziņotājs:

S.Bērziņš

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumiem.

18. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam (lēmums Nr.577)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Mihailam Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam.

19. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam (lēmums Nr.578)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam un viņa trenerim Genādijam Samoilovam.

20. Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim (lēmums Nr.579)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu dambretistam Guntim Valnerim.

21. Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017 Cēsīs uzrādītajiem rezultātiem (lēmums Nr.580)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2017 Cēsīs uzrādītajiem rezultātiem.

22. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums (nolikums Nr.32)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikumu.

23. Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums (nolikums Nr.33)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt konkursa “Gada balva kultūrā” nolikumu.

24. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.581)

25. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.582)

26.Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā īrnieka maiņu (lēmums Nr.583)

27. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma dzīvojamo telpu apmaiņu (lēmums Nr.584)

28. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-318, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.585)

29. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.586)

30. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.587)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā īrnieka maiņu.

4. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma dzīvojamo telpu apmaiņu.

5. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-318, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-522, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu” (lēmums Nr.588)

Ziņotājs:

D.Rožāne

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Beitnere - Le Galla nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu (lēmums Nr.589)

Ziņotājs:

D.Rožāne

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Beitnere - Le Galla nebalso), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu.

33. Par būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.590)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā.

34. Par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.591)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā.

35. Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.592)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā.

36. Par būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā (lēmums Nr.593)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā.

37. Par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu (lēmums Nr.594)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošo ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.595)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lefkoju ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.596)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lefkoju ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.597)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, vai šajā zemesgabalā, pēc iedzīvotāju priekšlikuma, būtu iespējams, īpaši vasaras sezonā, izveidot autostāvvietu?

V.Zvejniece atbild, ka šis zemesgabals ir kopīpašums, un ar šo lēmumprojektu tas tiek sadalīts, nodalot ēkas to uzturēšanai, un tālāk jau ar kopīpašnieku tiks risināts jautājums par šī zemesgabala pašvaldības daļas izmantošanu stāvvietas ierīkošanai.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības (lēmums Nr.598)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības.

42. Par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.599)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

43. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā

(lēmums Nr.600)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), „pret” – 1 (D.Beitnere - Le Galla), „atturas” – 1 (G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā.

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.601)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Beitnere - Le Galla aicina deputātus balsot pret sagatavoto lēmumprojektu, jo, viņasprāt, Jūrmalā tiek ieviesta tāda prakse, arī šajā gadījumā, ka nelielos zemesgabalos tiek būvētas liela apjoma būves, kas ir pretēji Jūrmalas raksturīgajai ainavai.

G.Grūba izsakās, ka nav atbalstāma tāda prakse, ka Jūrmalas pašvaldība un Pilsētplānošanas nodaļa mēģina mainīt apbūves raksturu Jūrmalas pilsētā, jo īpaši, valsts nozīmes kultūrvēsturiskajās pilsētas teritorijās. Aicina balsot pret un pārstrādāt detālplānojumu šim zemesgabalam.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece,), „pret” – 6 (D.Beitnere - Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

G.Grūba – balsoja “pret”, pamatojoties uz iepriekš teikto.

45. Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai - pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.602)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Beitnere - Le Galla aicina deputātus balsot pret sagatavoto lēmumprojektu, jo uzskata, ka Jūrmalas pilsētas domei un deputātiem ir “jānes” atbildība par šāda līmeņa lēmumiem.

E.Krivcova izsakās, ka atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece,), „pret” – 6 (D.Beitnere - Le Galla, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai - pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

G.Grūba – balsoja “pret”, jo uzskata, ka sagatavotais detālplānojums ir jāpārstrādā, jo ir pretējs vides aizsardzības prasībām.

46. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2B apstiprināšanu (lēmums Nr.603)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere - Le Galla), „atturas” – nav)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2B apstiprināšanu.

47. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 apstiprināšanu (lēmums Nr.604)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), „pret” – 1 (D.Beitnere - Le Galla), „atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 apstiprināšanu.

48. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu” (lēmums Nr.605)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, D.Beitnere - Le Galla, U.Kronblūms), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr.480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu”.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k -15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.606)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), „pret” – 1 (D.Beitnere - Le Galla), „atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k -15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

50. Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7 otro izsoli

(lēmums Nr.607)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms), „pret” – 1 (D.Beitnere - Le Galla), „atturas” – nav), nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7 otro izsoli.

51. Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.608)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), „pret” – 1 (G.Grūba), „atturas” – 1 (D.Beitnere - Le Galla), nolemj:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

52. Par apbūvēta zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.609)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Brocēnu ielā 15, Jūrmalā, atsavināšanu.

53. Grozījumi 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā) (lēmums Nr.610)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

G.Grūba uzskata, ka pašvaldība iegulda līdzekļus, nezinot tālāku šī objekta attīstību. Ļoti cer, ka šis zemesgabals ar restaurēto ēku vēlāk netiks nodots atsavināšanai.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece), „pret” – nav, „atturas” – 6 (G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - Le Galla)), nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā).

54. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (lēmums Nr.611)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms jautā V.Zvejniecei, vai par lēmumprojektā minētajiem zemesgabaliem ir bijuši izteikti VARAM iebildumi?

V.Zvejniece atbild, ka par lēmumprojektā minētajiem zemesgabaliem VARAM iebildumus nav izteikusi.

Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere - Le Galla), „pret” – nav, „atturas” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba)), nolemj:

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Sēde slēgta plkst.12.20

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 18.janvārī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2017.gada 19.decembris


Lejupielāde: DOC un PDF